Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

3.8 Voliteľné parametre

Informačný systém POHODA E1 umožňuje užívateľské rozšírenia programu, ktoré spočívajú v možnosti doplnenia dátového modelu a následné využitie VBS (Visual Basic Script) pre definovanie požadovanej užívateľskej funkčnosti. Vzhľadom na to, že VBS je súčasťou aplikácie Microsoft Office, vychádzame tak v ústrety väčšine užívateľom, ktorí sa nemusia učiť iný programovací jazyk. Bližšie informácie o voliteľných parametroch systému POHODA a ich použití nájdete na internetových stránkach www.stormware.sk/dnload/Volitelne_parametry.zip.

Agenda Voliteľné parametre

Agenda Voliteľné parametre v ponuke Nastavenie umožňuje doplniť štruktúru vybraných tabuliek databázy o stĺpce preddefinovaných typov, vytvoriť novú užívateľskú agendu, užívateľský zoznam, pridať šablóny, položky a dokumenty k vytvoreným dokladom. Ak máte vytvorenú užívateľskú agendu, užívateľské zoznamy alebo máte doplnenú existujúcu agendu o voliteľné parametre, je možné i pri nich využiť dátovú komunikáciu, do ktorej patrí pobočkové spracovanie údajov, XML komunikácia, ale tiež export/import agendy do rôznych formátov.

Voliteľné parametre je možné aktivovať z ponuky Nastavenie/Globálne nastavenie/Voliteľné parametre a následne zaškrtnúť voľbu Povoliť použitie voliteľných parametrov. Po uložení tohto nastavenia budete môcť využívať agendu Voliteľné parametre, ktorú následne otvoríte z ponuky Nastavenie/Voliteľné parametre. Nastavenie voliteľných parametrov môže vykonávať iba administrátor alebo užívateľ s administrátorskými funkciami.

POHODA vám navyše umožňuje zväčšiť strany formulára pre voliteľné parametre na záložke Parametre v agende Zásoby a zároveň zrušiť náhľad obrázkov v tejto agende. Stačí zaškrtnúť voľbu V agende Zásoby povoliť zväčšenie strany parametrov so skrytím náhľadu obrázka, ktorú nájdete tiež v agende Zásoby.

Agenda Voliteľné parametre

Voliteľné parametre je možné použiť v agendách informačného systému POHODA E1 (64 parametrov), ale tiež v Užívateľskej agende (128 parametrov), ktorú si každý užívateľ môže vytvoriť podľa vlastných požiadaviek.

Agendy, v ktorých je možné voliteľné parametre využiť, sú: Adresár, Banka, Činnosti, Číselné rady, Členenie skladov, agendy dopytov, Evidenčné čísla, agendy faktúr, Interné doklady, Jazdy, Krátkodobý majetok, Leasingový majetok, Majetok, agendy objednávok, Personalistika, Pokladňa, agendy ponúk, Pracovné pomery, Predajky, Prevod, Príjemky, Reklamácie, Servis, Strediská, Účtová osnova, Účtovný denník, Udalosti, Vozidlá, Výdajky, Výroba, Zákazky, Zásoby, Zmluvy a Zoznam vodičov. Výber vymenovaných agend uskutočníte z výklopného zoznamu, ktorý sa nachádza v ľavej časti formulára agendy. Potom zadáte hodnoty na záložke Parametre agendyParametre položiek a nastavené hodnoty rozvrhnete vo formulári agendy.

Záložky Parametre agendy a Parametre položiek

Na záložke Parametre agendy môžete nastaviť údaje rôznych dátových typov.

Pre agendy Banka, Vydané, resp. Prijaté faktúry, Ostatné pohľadávky, resp. Záväzky, Vydané, resp. Prijaté zálohové faktúry, Interné doklady, Vydané resp. Prijaté ponuky, Vydané resp. Prijaté dopyty, Vydané, resp. Prijaté objednávky, Pokladňa, Prevod, Príjemky, Predajky, Reklamácie, Servis, Výdajky, Výroba a Zásoby (záložka Dodávatelia) je možné zadať navyše na záložke Parametre položiek i voliteľné parametre pre položky dokladov. Tieto údaje môžete následne vložiť do tlačových zostáv alebo ich využiť v iných aplikáciách, napr. pre internetové obchody. Jedná sa o tieto parametre:

Názov – Názov poľa, ktorý sa bude zobrazovať vo formulári zvolenej agendy.

Db. pole – Názov databázového poľa, ktoré bude zapísané priamo do databázy. Program automaticky doplní pred zadaný názov skratku VPr a v prípade dátového poľa typu Zoznam skratku RefVPr.

Ak uložíte záznam v agende Voliteľné parametre a nevyplníte záložku Parametre agendy, nebude možné vo vybranej agende nastaviť jednotlivé prvky formulára.

Typ – Požadovaný dátový typ (napr. Text, Text (dlhý), Mena, Číslo, Číslo (celé), Áno/Nie, Dátum a Zoznam).

Dĺžka – Požadovaná dĺžka textového poľa.

Agenda – Pole je aktívne, keď vyberiete dátový typ Zoznam. Prostredníctvom tohto poľa je možné vybrať jeden z variantov preddefinovaných údajov v agende Užívateľské zoznamy. Dátový typ Zoznam je možné naviazať i na agendy Strediská, Činnosti (zobrazovanie týchto dvoch agend nie je ovplyvnené voľbou Používať činnosti, resp. Používať strediská v agende Globálne nastavenie v podsekcii Doklady/Členenie), KrajinySklady.

Definícia – Ak je vybraný Počítaný stĺpec z výklopného zoznamu v poli Typ, je potrebné vyplniť výraz do poľa Definícia. Pomocou neho sa bude automaticky dopočítavať hodnota tohto stĺpca. Pole Definícia preto bude obsahovať názov iného stĺpca z rovnakej tabuľky (nie je možné použiť priamo Počítaný stĺpec), ktorý bude prepojený pomocou operátora. Napríklad pre agendu Zásoby môže pole Definícia vyzerať nasledovne: StavZ*VNakup (StavZ je Stav zásob a VNakup je Vážená nákupná cena). Ak dôjde k vynásobeniu týchto stĺpcov, vypočíta sa hodnota, ktorá v tomto prípade znázorňuje ocenenie skladov. Ak bude v definícii chybne zapísaný výraz, program POHODA vám nedovolí takýto záznam uložiť a na chybnú syntax či chybný názov stĺpca vás upozorní.

Na záložkách Parametre agendy a Parametre položiek nájdete i stĺpec Zápis, pomocou ktorého ovplyvníte editovateľnosť polí voliteľných parametrov.

Pomocou stĺpca Riadok na záložke Parametre položiek nastavíte poradie, v akom sa parametre v užívateľskej agende budú zobrazovať.

Poradie zadaných položiek zmeníte povelom Poradie, ktorý je prístupný po stlačení pravého tlačidla myši v tabuľke položiek.

Definície parametrov sa ukladajú priamo do databázy systému POHODA E1, kde dochádza k pridaniu tabuliek sVP a sVPpol.

Tabuľka sVP – Tu sa ukladajú všetky nastavené agendy, vrátane užívateľskej agendy.

Tabuľka sVPpol – Dochádza tu k uloženiu všetkých položiek, ktoré boli nastavené pre jednotlivé agendy, vrátane položiek užívateľskej agendy.

V niektorých prípadoch je možné voliteľné parametre prenášať z jednej agendy do druhej. Podmienkou je, aby zdrojová agenda a cieľová agenda mali definované zhodné parametre. Napríklad sa môže jednať o prenos parametrov zo skladovej zásoby do položiek dokladov alebo prenos parametrov do účtovného denníka.

Práca s formulárom

Umiestnenie prvkov v dialógovom okne Úprava formulára zmeníte pomocou myši a klávesu so šípkou.

Práca s formulárom

V dialógovom okne Úprava formulára, ktoré vyvoláte vo formulári agendy pravým tlačidlom myši, je možné definovať formulár zvolenej agendy. V ľavej časti dialógového okna Úprava formulára môžete vidieť Parametre agendy, ktoré ste si nastavili v agende Voliteľné parametre. Pri zobrazení dialógového okna Úprava formulára máte možnosť z ľavého stĺpca vybrať dvojklikom myši ten parameter agendy, ktorý bude vo zvolenej agende dostupný. Akonáhle nastavíte tieto parametre v dialógovom okne, bude po stlačení tlačidla OK formulár agendy dostupný pre ďalšiu prácu vo zvolenej agende.

Veľkosť, šírku a zarovnanie parametrov upravíte a navolíte pomocou nástrojovej lišty. Rovnako tak si môžete pozmeniť umiestnenie jednotlivých popisov. Ak chcete označiť viac ako jeden prvok vo formulári, stlačte najprv kláves SHIFT a potom klikajte na zodpovedajúce prvky.

Nástrojová lišta v dialógovom okne Úprava formulára

Vloží vybraný parameter do formuláraZarovná doľava
Vloží popisZarovná doprava
Vloží tlačidloZarovná hore
Vloží odkazZarovná dole
Vloží rámček skupinyRovnaká šírka
Vloží rámčekRovnaká výška
Vloží obrázokRovnaké rozmery

Definícia úprav formulárov jednotlivých agend, vrátane agendy užívateľskej, sa ukladajú priamo do databázy informačného systému POHODA E1 do tabuľky sUsrFrm.

Užívateľská agenda

Užívateľské agendy je možné otvoriť prostredníctvom ponuky s rovnakým názvom zobrazenej na štandardnej lište.

Ak vyberiete agendu typu Užívateľská agenda, sprístupní sa sekcia Nastavenie užívateľskej agendy. V tej musíte zadať názov, skratku a označenie agendy v databáze (pole Tabuľka). Ku každej užívateľskej agende môžete nastaviť vlastný číselný rad.

Ak chcete v užívateľskej agende využívať záložku Položky dokladov či pracovať so šablónami alebo dokumentmi, zaškrtnite požadovanú voľbu v sekcii Nastavenie užívateľskej agendy.

Ak si chcete prispôsobiť užívateľskú agendu podľa svojho, nezabudnite vyplniť ešte záložku Nastavenie, ktorá obsahuje programový kód vo VBScripte.

Vlastnú manipuláciu so súbormi a zobrazenie súborov sprostredkováva záložka Dokumenty. Nájdete ju v konkrétnej užívateľskej agende. Následne môžete pomocou záložiek Parametre agendyParametre položiek pridávať voliteľné parametre rôznych dátových typov, podobne ako v prípade pridávania voliteľných parametrov do ostatných agend. Prostredníctvom voľby Úprava formulára je možné v každej užívateľskej agende pridať pole Číslo, ktorým vyberiete číselné rady, a ďalej pole Editoval s informáciou o užívateľovi, ktorý záznam naposledy upravoval.

Pomocou programového kódu VBS (Visual Basic Script) je možné reagovať na udalosti v agende, upravovať a kontrolovať zadané hodnoty parametrov a prispôsobiť si tak užívateľskú agendu vlastným potrebám.

Záložka Nastavenie obsahuje dve časti. V ľavej môžete vidieť jednotlivé funkcie, udalosti a premenné, ktoré sa pre prispôsobenie agendy používajú. Táto časť sa nazýva Navigačný panel. Pravá časť záložky Nastavenie slúži pre zápis samotného kódu a nazývame ju Editačné okno.

Užívateľská agenda

Jednotlivé parametre sú sprístupnené ako objekty s metódami cez identifikátor Db.pole s prefixom fi (agenda) a gi (položky).

Pri práci s agendou sú vyvolávané udalosti (On), v ktorých je možné riadiť správanie editácie údajov v agende. Ak teda potrebujete definovať udalosť alebo funkciu pre parametre agendy, musíte použiť pred samotným názvom databázového poľa skratku fi (napr. fiVPr). V prípade položiek je potrebné vyplniť pred názvom databázového poľa skratku gi (napr. giVPr).

Agenda Užívateľské zoznamy

Vlastné užívateľské agendy môžete otvoriť z hlavnej ponuky.

Agenda Užívateľské zoznamy je určená na definovanie zoznamov použiteľných pri návrhu polí v agende Voliteľné parametre a následne na použitie v jednotlivých agendách. Na záložke Položky zoznamu je ponúknutá možnosť vyplniť jednotlivé položky, z ktorých sa užívateľský zoznam poskladá. Takto nadefinovaný zoznam sa potom bude ponúkať v agendách, v ktorých je možné voliteľné parametre použiť. Užívateľské zoznamy otvoríte cez ponuku Nastavenie/Užívateľské zoznamy.

Užívateľské zoznamy je možné priradiť iba k dátovému typu Zoznam na záložke Parametre agendy v agende Voliteľné parametre.

Akonáhle sa záznam s dátovým typom Zoznam uloží, pridá sa pred zadaný názov databázového poľa (v stĺpci Db. pole) navyše skratka RefVPr. Definície užívateľských zoznamov sú uložené priamo v databáze systému POHODA E1, kde dochádza k pridaniu tabuliek sVPULsVPULpol.

Tabuľka sVPUL – Tu sa ukladajú všetky užívateľské zoznamy, ktoré boli vytvorené.

Tabulka sVPULpol – Tu sa ukladajú všetky položky užívateľských zoznamov, ktoré boli vytvorené.