Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

3.7 Externé nástroje

Pre jednu agendu programu POHODA je možné nastaviť viac externých nástrojov.

Agenda Externé nástroje v ponuke Nastavenie umožňuje nastaviť externé aplikácie, ktoré spustíte vo vybranej agende cez ponuku Záznam/Externé nástroje. Vytvárať a editovať záznamy v agende Externé nástroje môže iba administrátor.

Nastavenie externých nástrojov

Aby ste mohli využívať externé nástroje, je potrebné zadať tieto údaje:

Názov a popis – V povinnom poli Názov uveďte názov externého nástroja, ktorý bude prístupný v príslušnej agende z ponuky Záznam/Externé nástroje. Text v poli Popis sa zobrazuje v stavovom riadku, a to vždy po vybraní daného povelu.

Agenda – Z výklopného zoznamu zvoľte agendu, z ktorej bude externý nástroj spustený.

Ak chcete použiť voľbu Externé nástroje vo všetkých agendách programu POHODA, ponechajte pole Agenda prázdne.

Príkaz – V tomto povinnom poli je potrebné zvoliť umiestnenie aplikácie, ktorú chcete vo zvolenej agende spúšťať.

Parametre – Vyberte parametre, ktorými bude externý nástroj spúšťaný.

Pracovný – Zahŕňa preddefinované priečinky z konfiguračného súboru PhDir.ini. Vyberte priečinok, ktorý bude použitý ako pracovný. Ak ponecháte pole prázdne, bude použitý aplikačný priečinok programu POHODA.

Voľbou Zistiť parametre pri spustení externého nástroja zobrazíte ešte pred spustením externej aplikácie dialógové okno, ktoré informuje o parametroch, ktorými bude externý nástroj spustený. Jednotlivé parametre je možné v dialógovom okne pridávať alebo meniť.

Voľba Pri spustení skryť okno externého nástroja spustí externú aplikáciu z programu POHODA v minimalizovanej podobe.

Voľba Počkať na dokončenie činnosti externého nástroja umožňuje zákaz práce s programom POHODA počas spustenia externého nástroja.

Voľba Povoliť ukončenie externého nástroja umožňuje ukončiť činnosť práve spustenej externej aplikácie. Túto voľbu je možné použiť v prípade zaškrtnutej voľby Počkať na dokončenie činnosti externého nástroja. V priebehu činnosti externého nástroja je zobrazený dialóg, na základe ktorého je možné ukončiť prebiehajúce akcie.

Záložka História spúšťania

Táto záložka obsahuje históriu externých aplikácií, ktoré boli spustené z programu POHODA. Záznamy na záložke História spúšťania zmažete povelom Záznam/Zmazať históriu spúšťania. História spúšťaných aplikácií je zapísaná v súbore ExtTools.log. Nájdete ho v adresári Log programu POHODA.