Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

3.5 Legislatíva

Vyvolanie agendy Legislatíva uzavrie všetky ostatné otvorené agendy programu.

Agenda Legislatíva v ponuke Nastavenie obsahuje číselné hodnoty stanovené platnou legislatívou.

Legislatíva

V agende je zobrazená legislatíva platná pre účtovný rok aktuálne otvorenej účtovnej jednotky. POHODA má tieto hodnoty prednastavené v súlade s platnou legislatívou k dátumu vydania príslušnej verzie. Ak od tej doby došlo k legislatívnym zmenám, je potrebné vykonať aktualizáciu údajov.

Automatický import legislatívy

POHODA udržiava obsah agendy Legislatíva v súbore PohodaSys.mdb. Pre všetky účtovné jednotky platí rovnaká legislatíva. Spoločnosť STORMWARE zaisťuje aktualizáciu prostredníctvom aktualizačného súboru Pohoda.leg. Pri aktualizácii sa aktuálny súbor Pohoda.leg nahrá do priečinka Data. Pri následnom spustení POHODA otestuje, či v tomto adresári existuje novšia legislatíva. Ak áno, vykoná jej import automaticky.

Ručná aktualizácia legislatívy

Je možné zadávať iba záznamy s dátumom platnosti vyšším, ako sú dátumy zo súboru Pohoda.leg.

Ak nemáte aktualizačný súbor k dispozícii, môžete vykonať zápis nových hodnôt ručne. Pri ručnom zápise je nevyhnutné ponechať existujúce záznamy bez zmien a pre nové hodnoty zapísať do agendy Legislatíva nové záznamy platné od daného dátumu.

Vložte nový záznam stlačením klávesu INSERT, zvoľte kategóriu a typ údajov, uveďte dátum platnosti a zapíšte všetky hodnoty v pravej časti formulára. Pre každý typ zobrazí dynamický formulár agendy zvláštnu sekciu pre zápis konkrétnych hodnôt.

Ručnú úpravu legislatívnych hodnôt je možné vykonávať maximálne k 31.3. roku nasledujúceho po skončení platnosti príslušnej verzie programu POHODA. Úpravy po tomto dátume je možné vykonávať iba v aktuálnej verzii programu POHODA pre daný rok.