Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

3.12 Cudzie meny

V agende prístupnej z ponuky Nastavenie/Zoznamy doplňte jednotlivé cudzie meny, ktoré chcete pri svojej práci v programe používať. Nezabudnite pri každej mene uviesť jej Kód podľa platného kurzového lístka ECB a Symbol, ktorý môžete vložiť do tlačových zostáv. Ďalej zvoľte Množstvo cudzej meny pre kurzový prepočet a krajinu, v ktorej sa daná mena používa.

Agendy Cudzie meny a Kurzový lístok sú prístupné iba v prípade, ak je v agende Globálne nastavenie v sekcii Cudzie meny zaškrtnutá voľba Povoliť použitie cudzích mien.

Meny, ktoré chcete využívať ihneď, označte zaškrtnutím voľby Mena sa používa. Len takto označené meny budú ponúkané v ostatných agendách. Ak je cudzia mena použitá v inej agende (napríklad v agende Kurzový lístok či Vydané faktúry), program POHODA nedovolí jej zmazanie.

Kurzový lístok

Skôr ako začnete s vlastným účtovaním dokladov v cudzej mene, najprv vyplňte kurzy mien v agende Kurzový lístok. Jednotlivé kurzy pre daný deň vyplníte v tabuľke na záložke Kurzy, kde sú zobrazené meny z agendy Cudzie meny, ktoré majú zaškrtnuté pole Mena sa používa, a zároveň nemajú zaškrtnuté pole Denominácia eura.

Polia týkajúce sa denominácie eura v súčasnej dobe už nepoužijete. V programe sú však ponechané z dôvodu kompatibility so staršími verziami programu.

Ak používate pevný kurz s platnosťou od určitého dátumu, je potrebné, aby ste doplnili kurzový lístok práve pre uvedený dátum a vo formulári zvolili typ kurzu Pevný. Ak pracujete len s dennými kurzami, musíte pre každý deň doplniť príslušný kurz. Pri týchto kurzoch vyberte vo formulári typ kurzu Denné.

Uzávierkový kurz je denný kurz podľa kurzového lístka ECB k poslednému dňu účtovného obdobia a používa sa pri uzávierke kurzových rozdielov neuhradených pohľadávok a záväzkov, valutových pokladní a devízových účtov, resp. nezúčtovaných opravných položiek v cudzej mene.

Načítať kurzy

V rade POHODA E1 môžete nastaviť i skladový kurz pre určité obdobie, ktorý použijete pre hromadnú úpravu kurzov v agende Zásoby na záložke Dodávatelia.

Aktuálny kurzový lístok vo forme dátového súboru máte možnosť načítať do programu povelom Načítať kurzy… z ponuky Záznam. POHODA podporuje načítanie kurzového lístka Európskej centrálnej banky zverejneného na internetových stránkach.

Ak v agende Globálne nastavenie/Cudzie meny zaškrtnete voľbu Automaticky načítať kurzy, tak každý deň automaticky pri otvorení účtovnej jednotky stiahne POHODA denné kurzy z internetových stránok ECB a načíta ich do agendy Kurzový lístok. Viac informácií o tejto funkcii nájdete v kapitole Globálne nastavenie/Cudzie meny.

Automatické načítanie kurzu do dokladu

Aby sa do poľa Kurz v dokladových agendách vo formulári v sekcii Čiastka v cudzej mene alebo v súvisiacich dialógových oknách načítala vždy správna hodnota, musia byť niektoré nastavenia a hodnoty v logickom súlade.

Načítanie kurzu v agendách pohľadávok a záväzkov

Ak nastavíte v agende Globálne nastavenie v sekcii Cudzie meny voľbu Účtovať pevným kurzom, potom by ste mali mať v agende Kurzový lístok aspoň jeden platný záznam s typom kurzu Pevný, pričom nastavený dátum musí byť nižší ako dátum zapisovaného dokladu.

Ak máte v globálnom nastavení zvolené Účtovať denným kurzom, uveďte v agende Kurzový lístok záznam typu Denné s dátum zapisovaného dokladu.

Načítanie kurzu v agendách Pokladňa alebo Banka a pri likvidácii

Ak máte nastavený pri použitom devízovom účte (v agende Bankové účty), resp. pri valutovej pokladni (v agende Hotovostné pokladne) pevný kurz, potom je dôležité, aby ste mali v agende Kurzový lístok aspoň jeden korektný záznam typu Pevný. Uvedený dátum musí byť nižší ako dátum zapisovaného dokladu. Ak máte pri použitom devízovom účte (v agende Bankové účty), resp. valutovej pokladni (v agende Hotovostné pokladne) nastavený denný kurz, v agende Kurzový lístok musíte mať záznam typu Denné s dátumom zapisovaného dokladu.