Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

3.13 Ponuka Zobraziť

Ponukou Zobraziť môžete ovplyvniť vzhľad programu a rovnako tak i zobrazenie aktuálnej agendy. Možnosť Vzhľad programu umožní užívateľské nastavenie vzhľadu programu, a to v štýle Microsoft Office 2000, Microsoft XP alebo Microsoft 2003.

Povel ALT+V sa používa na prepnutie do hlavnej tabuľky

Panel agend zobrazí alebo zruší zobrazenie panelu agendy. Detailnejší popis panelu agend sme pripravili v kapitole Popis okna programu.

Panel členení zobrazí alebo zruší zobrazenie panelu členení. Bližšie informácie o panely členení získate v kapitole Sklady.

Štandardná lišta je voľba, ktorá zapne a opačne vypne nástrojovú lištu, ktorá obsahuje celý rad tlačidiel sprístupňujúcich najpoužívanejšie povely. Ďalšie informácie o štandardnej lište nájdete v kapitole Popis okna programu.

Ďalšie možnosti sú určené na ovládanie tabuľky agendy. Povelom Hlavná tabuľka zobrazíte hlavnú tabuľku agendy. Ak používate pri práci s počítačom myš, stačí, keď kliknete na prvú záložku tabuľky označenú *. Akonáhle vykonáte výber záznamov, či už akýmkoľvek spôsobom, vami vybrané záznamy sa zobrazia v tabuľke otázky. Samotný názov otázky uvidíte zobrazený na záložke.

Pri prepínaní záložiek sa k tabuľke s poslednou otázkou vrátite kliknutím na záložku s lievikom, stlačením klávesovej skratky ALT+Q alebo zvolením povelu Záložka otázky z ponuky Nastavenie/Zobraziť.

Podľa farby ikony na záložke rozlíšite, či je aktuálny záznam súčasťou otázky. Takúto informáciu uvítate pri práci v položkách dokladu. Modrá ikona záložky indikuje, že aktuálny záznam je súčasťou aktívnej otázky. Ak je otvorená tabuľka položiek, klávesová skratka ALT+P vykoná návrat do tabuľky otázky. Šedá ikona záložky určuje, že žiadna otázka nie je aktívna. Ak je otvorená tabuľka položiek, stlačením klávesovej skratky ALT+P sa vrátite do hlavnej tabuľky. Pravým tlačidlom myši nad záložkou s otázkou vyvoláte ponuku s názvami skôr vykonaných a uložených otázok, z ktorých môžete vyberať.

Tabuľku položiek otvoríte stlačením klávesovej skratky ALT+P alebo kliknutím myšou na príslušnú záložku.

Povel Tabuľka položiek otvorí položky dokladu, ktoré sa zapisujú do samostatnej tabuľky. Tabuľka položiek je k dispozícii v rôznych agendách. Ich možnosti zápisu a ovládania sa líšia podľa konkrétneho zamerania agendy. Ak sa nachádzate v tabuľke položiek, prenesie vás použitie povelu alebo klávesová skratka ALT+P do hlavnej tabuľky.

Podrobne je tabuľka položiek popísaná v kapitole Popis okna programu.

Okrem záložiek hlavnej tabuľky a tabuľky otázky môže agenda obsahovať ešte ďalšie záložky. Medzi týmito záložkami sa môžete pohybovať pomocou povelu Záložky agendy alebo klávesovej skratky ALT+I. Opakované vyvolanie povelu cyklicky prepína jednotlivé záložky.