Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Príručka užívateľa > Úvod > Prehľad podporovaných funkcií

1.4 Prehľad podporovaných funkcií

Čo umožňuje ekonomický systém POHODA? V tomto texte uvádzame stručný súhrn možností a princípov použitých v programe. Vzhľadom k rozsiahlej funkčnosti programu POHODA sa nejedná o ich úplný zoznam. Konkrétny rozsah a kombinácie funkcií závisia od inštalovaného variantu programu a doplnkových moduloch.

Podvojné a jednoduché účtovníctvo

Ekonomický systém POHODA je určený pre spracovanie finančného účtovníctva malých, stredných a väčších firiem z radov fyzických i právnických osôb. Podporuje spracovanie podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov alebo neziskových organizácií, ako aj vedenie jednoduchého účtovníctva. V programe sú dodržiavané relevantné princípy a postupy účtovania. POHODA umožňuje sledovanie nákladov a výnosov, resp. výdavkov a príjmov v členení na strediská, činnosti a zákazky.

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Systém POHODA obsahuje všetky povinné účtovné knihy potrebné pre spracovanie podvojného účtovníctva. Pri účtovaní sa používajú pomenované účtovné súvzťažnosti, tzv. predkontácie. Vo výnimočných prípadoch je možné použiť i priame účtovanie bez použitia predkontácií. Čísla účtov sú minimálne šesťmiestne a maximálne deväťmiestne. Prvé tri čísla tvoria syntetický účet, ďalšia trojica až šestica čísel tvorí účet analytický. Prostredníctvom rozlíšenia nákladových a výnosových účtov na daňové a nedaňové rieši program oblasť dane z príjmov. Zo systému je možné vytlačiť štandardné zostavy účtovnej uzávierky podnikateľov v podvojnom účtovníctve pre malé a veľké účtovné jednotky, mikro účtovné jednotky, ako aj poznámky k individuálnej účtovnej závierke.

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

POHODA obsahuje všetky povinné údaje potrebné pre vedenie jednoduchého účtovníctva. Nepodporuje však pomocnú knihu o finančnom majetku, knihu oceňovacích rozdielov k nadobudnutému majetku a knihu o ďalších zložkách majetku. Daňové a nedaňové príjmy a výdavky rozlišuje pomocou typu predkontácie. Dátum uskutočnenia účtovného prípadu je dátum platby.

Obchodná evidencia

Systém podporuje základné obchodné agendy. Umožňuje evidenciu dopytov, ponúk a objednávok a samozrejme ich elektronické spracovanie. Rieši fakturáciu (i zálohovú), vrátane spracovania príkazov na úhradu a evidencie úhrad vrátane homebankingu (internetového bankovníctva). POHODA ponúka komfortný adresár obchodných partnerov s evidenciou udalostí, dokumentov, zmlúv a dôvodov spracúvania osobných údajov (GDPR).

Skladové hospodárstvo

Na ocenenie skladových zásob používa POHODA metódu váženého aritmetického priemeru. O obstaraní a úbytku skladových zásob je možné v podvojnom účtovníctve podľa voľby užívateľa účtovať spôsobom A alebo B. Vedľajšie obstarávacie náklady sú rozpočítavané podľa podielu cien jednotlivých zásob v dodávke. POHODA podporuje i záruky, šarže, výrobné čísla, individuálne cenníky a jednoduchú aplikáciu rozpisu materiálu pre výrobu. Skladové zásoby je možné predávať na internete prostredníctvom podporovaných internetových obchodov tretích strán, ktorých zoznam nájdete na www.pohodaplus.sk.

V maloobchodných predajniach je umožnené nasadenie špecializovaného modulu pre predaj skladových zásob, prispôsobeného pre ľahké a prehľadné ovládanie z klávesnice, v ideálnom prípade s výberom tovaru prostredníctvom čítačky čiarových kódov a výstupom na fiškálne zariadenie. Umožnený je tiež predaj cez dotykový displej.

Mzdová evidencia

Mzdová agenda programu POHODA je určená pre organizácie s akýmkoľvek počtom zamestnancov. Program POHODA podporuje evidenciu viacerých pracovných pomerov pri jednom zamestnancovi a rôzne zložky mzdy. Ku každému zamestnancovi môžete nastaviť odpočítateľné položky či daňový bonus a pri jednotlivých pracovných pomeroch odvody poistného, zložky mzdy, pravidelné zrážky a neprítomnosť v zamestnaní. Program podporuje starobné a doplnkové dôchodkové sporenie platené zamestnancom i zamestnávateľom, ako aj životné poistenie. V programe je tiež možné vykonať rôzne podania do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní i na Finančnú správu.

Mzdy je možné automaticky zaúčtovať do účtovného denníka. V programe je k dispozícii celý rad tlačív, ktoré sú navrhnuté zhodne s úradným vzorom. Postačí ich vytlačenie alebo priamo vyexportovanie do formátu pre elektronické podanie na príslušný úrad alebo inštitúciu. Mzdy, ktoré sú súčasťou ekonomického systému POHODA taktiež podporujú evidenciu nepravidelného rozvrhu pracovnej doby.

Majetok

POHODA podporuje evidenciu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vrátane súborov hnuteľných vecí a dlhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku. Pri dlhodobom majetku je automaticky vypočítaná výška daňových odpisov podľa nastaveného spôsobu odpisovania a odpisovej skupiny. Účtovné odpisy sú vypočítané na základe odpisového plánu a doby životnosti majetku. Evidovať môžete i krátkodobý majetok a majetok leasingový obstaraný do 31. 12. 2003. Vzhľadom na legislatívne zmeny platné od 1. 1. 2004 je potrebné leasingový majetok obstaraný po tomto dátume evidovať ako hmotný alebo nehmotný majetok a mesačné splátky vytvoriť v agende Ostatné záväzky.

Daň z pridanej hodnoty

Program POHODA spracováva celú agendu týkajúcu sa DPH automaticky zo zapísaných prvotných daňových dokladov, v ktorých užívateľ rozčlení cenu účtovného prípadu na základ a DPH. Členenie DPH je štruktúrované podľa daňového priznania. Môžete vystaviť, elektronicky podať a archivovať priznanie riadne, opravné a dodatočné v súlade s úradným vzorom.

POHODA podporuje vystavenie, archiváciu a elektronické odoslanie Kontrolného výkazu DPH. Podkladom pre jeho zostavenie sú daňové doklady, ktoré majú dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia spadajúci do zvoleného obdobia a majú priradené členenie KV DPH s príslušnou sekciou Kontrolného výkazu DPH.

Samozrejmosťou je i možnosť vystavenia, elektronického podania a archivácie podkladov k súhrnnému výkazu v prípade dodania tovaru a služieb do iného členského štátu Európskej únie osobe registrovanej k dani v inom členskom štáte.

POHODA si tiež poradí s registráciou DPH v členských štátoch EÚ, zjednoduší vystavovanie dokladov so sadzbami, ktoré sa líšia od sadzieb platných v Slovenskej republike, a umožní tlačiť podklady k DPH pre každý štát.

Ak poskytujete telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby osobe nepovinnej k dani v rámci EÚ, môžete využiť režim MOSS (zvláštny režim jedného správneho miesta). Samozrejmosťou je i možnosť vystavenia a elektronického podania priznania.

Daň z príjmov

Program POHODA tiež spracováva agendu týkajúcu sa priznania dani z príjmov. Umožňuje vystavenie podkladov pre priznanie k dani z príjmov, ako aj samotné spracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických i právnických osôb. Program podporuje automatické načítanie niektorých údajov do priznania priamo z databázy účtovnej jednotky, zvyšné údaje je potrebné vyplniť ručne.

Program POHODA umožňuje vystaviť, elektronicky podať a archivovať priznanie riadne, opravné a dodatočné v súlade s úradným vzorom.

Daň z motorových vozidiel

Program POHODA vďaka samostatnej agende Priznanie k dani z motorových vozidiel umožňuje užívateľom v jednoduchom i podvojnom účtovníctve vytvárať a archivovať riadne, opravné i dodatočné priznania k dani z motorových vozidiel.

Cudzie meny

Ekonomický systém POHODA podporuje prácu s valutovými pokladňami a devízovými účtami a vystavovanie dokladov v cudzej mene. V účtovnom denníku sa zobrazí tiež zaúčtovanie v cudzej mene. Pri vystavovaní dokladu je načítaný kurz cudzej meny z kurzového lístka, ktorý je možné automaticky aktualizovať podľa dátového súboru poskytovaného Európskou centrálnou bankou. Pri úhrade dokladov v cudzej mene je automaticky vypočítaný kurzový rozdiel.

Inventarizácia

POHODA podporuje pomocou vopred pripravených tlačových zostáv spracovanie inventúry peňažných prostriedkov v hotovosti, zásob, záväzkov, pohľadávok a majetku.

Cudzojazyčné rozhranie

Spoločnosti so zahraničnou majetkovou účasťou a s medzinárodným pracovným kolektívom stálych zamestnancov, prípadne stážistov, môžu využiť cudzojazyčné rozšírenie systému POHODA – English UI. Ide o licenciu obsahujúcu užívateľské rozhranie v angličtine. Toto rozšírenie zaisťuje užívateľom, ktorí nehovoria slovensky, samostatnosť pri práci s programom. Licencia POHODA English UI rozširuje základnú licenciu a inštaluje sa na rovnaký server. Jazykovú verziu užívateľského rozhrania tak môžu mať k dispozícii všetci užívatelia pristupujúci ku spoločnej serverovej inštalácii systému POHODA SQL alebo POHODA E1, a to bez nutnosti individuálnych inštalácií na klientske počítače.

Sieťová prevádzka

Sieťové verzie systému POHODA s označením NET a prídavné sieťové licencie označované ako CAL umožňujú súčasnú prácu viacerých užívateľov na počítačoch prepojených do siete. Jednotliví zamestnanci rôznych profesií, typicky napr. fakturanti, skladníci, účtovníci či obchodní manažéri, pracujú s firemným ekonomickým systémom zo svojich počítačov, pričom môžu mať presne definované prístupové práva do jednotlivých častí systému podľa svojich právomocí.

Aktualizácia systému

Program POHODA je spoločnosťou STORMWARE priebežne aktualizovaný. Hodnoty stanovené legislatívou (napríklad sadzby DPH, odpočítateľné položky) si však užívateľ môže upraviť tiež ručne.

Bezpečnosť

Bezpečnosť systému je zaisťovaná použitím prístupových práv a hesiel. Účtovnú databázu je možné taktiež zabezpečiť proti neoprávnenému prístupu z iných programov. Mieru bezpečnosti je možné zvýšiť voľbou niektorého z radov systému POHODA postavených na technológii klient-server (POHODA SQL, POHODA E1).