Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Príručka užívateľa > Úvod > Oznámenie o plnení relevantných noriem

1.5 Oznámenie o plnení relevantných noriem

Ekonomický systém POHODA je vyvíjaný v súlade s platnou legislatívou a spĺňa požiadavky stanovené nižšie uvedenými predpismi.

Ekonomický systém POHODA spĺňa požiadavky zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v platnom znení. Pre podvojné i jednoduché účtovníctvo sú v programe podporované potrebné účtovné doklady, zápisy, účtovné knihy a vykonanie účtovnej uzávierky v rozsahu potrieb malých a stredných podnikateľských subjektov a neziskových organizácií. Produkt dodržiava princípy a postupy predpísané pre účtovanie o majetku a vedenie zásob.

POHODA spĺňa požiadavky stanovené zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, týkajúce sa náležitostí daňového dokladu a výpočtu DPH. Umožňuje spracovanie a vytlačenie priznaní k dani z pridanej hodnoty a evidenciu záznamov o prijatých a uskutočnených zdaniteľných plneniach v príslušnom členení.

Software POHODA ďalej rešpektuje požiadavky zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov tým, že fyzickým osobám umožňuje v jednoduchom účtovníctve rozúčtovanie účtovných záznamov podľa daňového hľadiska na daňové a nedaňové a ďalej s ohľadom na jednotlivé čiastočné základy dane. Právnické osoby môžu vo svojom podvojnom účtovníctve rozlíšiť nákladové a výnosové účty na daňové a nedaňové. Systém POHODA umožňuje vystavenie podkladov pre priznanie k dani z príjmov fyzických i právnických osôb, ako aj spracovanie daňového priznania k dani z príjmov.

Ekonomický systém POHODA pri spracovaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel dodržiava ustanovenia zákona č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel.

Mzdová evidencia v programe POHODA spĺňa relevantné ustanovenia zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, a zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov.