Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Príručka užívateľa > Úvod > Prehľad povelov ponúk

1.9 Prehľad povelov ponúk

Na nasledujúcich stranách uvádzame prehľad povelov ponúk so stručným popisom a uvedením prípadnej klávesovej skratky. Konkrétny obsah ponúk ekonomického systému POHODA závisí od inštalovaného variantu produktu a od nastavenia prístupových práv užívateľov.

Ponuka Súbor

Názov Popis Kláves/Skratka
Účtovné jednotky Otvorí agendu Účtovné jednotky CTRL+U 
Prihlásiť sa… Umožní prihlásiť sa do programu ako iný užívateľ
Zmeniť heslo… Umožňuje zadať heslo proti neoprávnenému prístupu
Tlačové zostavy… Vyvolá tlačové zostavy CTRL+T
Náhľad Zobrazí náhľad východiskovej zostavy CTRL+SHIFT+T
Vytlačiť Vytlačí východiskovú zostavu
Exportovať do PDF Vyexportuje doklad do formátu PDF
Kontrola zostáv… Skontroluje užívateľské zostavy
Import zostavy… Importuje užívateľskú zostavu
Preklady textov Otvorí agendu Preklady textov
Prehľad histórie záznamov Zostaví prehľad histórie záznamov za zvolené obdobie
Zavrieť agendu Zatvorí agendu
Zavrieť všetko Zatvorí všetky otvorené agendy
Koniec Ukončí aplikáciu
Nástroje Popis Kláves/Skratka
Súpiska platidiel… Otvorí dialógové okno pre tlač súpisky platidiel
Daňová kalkulačka… Otvorí dialógové okno pre výpočet DPH F11
Kalkulačka… Otvorí kalkulačku Shift+F11
Finančné prostriedky… Zobrazí stav finančných prostriedkov k zadanému dátumu F12
IBAN kalkulačka... Vyvolá kalkulačku s možnosťou prevodu účtu na IBAN formát
Dátová komunikácia Popis
Odoslané e-maily Agenda slúži na evidenciu odoslaných e-mailov pomocou poštového klienta SMTP
Odoslané SMS Otvorí odoslané SMS správy
mPOHODA... Spustí synchronizáciu údajov s aplikáciou mPOHODA
mPOHODA log Eviduje podrobné záznamy o komunikácii programu POHODA s aplikáciou mPOHODA
Internetové obchodovanie… Vykoná odoslanie/stiahnutie pre elektronické obchodovanie
FiskalPRO… Vykoná import/export dát z/do cloudu FiskalPro
Pokladňa Euro (offline)… Vykoná import/export pre registračnú pokladňu Euro
Elektronická váha MoTEX… Vykoná export skladových zásob pre elektron. váhu MoTEX
Import agendy… Vykoná import údajov z inej databázy
Export agendy… Vykoná export vybraných údajov do inej databázy
Export databázy... (E1) Export databázy vo formáte Access
XML import/export … Obdoba XML importu a exportu cez príkazový riadok
XML log Eviduje importované súbory prostredníctvom údajov vo formáte XML
Import obratových podkladov... Vykoná import podkladov pre Obrat
Zálohovanie Popis
Zálohovať… Zálohuje údaje
Načítať zálohu… Načíta údaje vybranej firmy zo záložnej kópie
Načíta tlačovú zálohu… Umožní zobrazenie a tlač zálohovanej tlačovej zostavy
Načítať systémovú zálohu … Umožní načítanie systémovej databázy zo skôr vytvorenej zálohy
Načítať globálnu zálohu… Umožní načítanie globálnej databázy zo záložnej kópie
Systémová databáza… Otvorí nastavenie pre odmazávanie záloh systémovej databázy

Ponuka Nastavenie

Názov Popis Kláves/Skratka
Globálne nastavenie Otvorí nastavenie účtovnej jednotky spoločné pre všetkých užívateľov CTRL+G
Užívateľské nastavenie Otvorí nastavenie účtovnej jednotky platné pre prihláseného užívateľa CTRL+W
Legislatíva Otvorí nastavenie legislatívy
Prístupové práva Umožňuje administrátorovi prideľovať prístupové práva užívateľom
Nastavenie formulára… Nastaví polia formulára prístupné z klávesnice CTRL+Y
Zámok k dátumu… Slúži na uzamknutie/odom­knutie vybraného okruhu dokladov k zvolenému dátumu
Voliteľné parametre (E1) Otvorí nastavenie voliteľných parametrov
Externé nástroje (E1) Slúži na nastavenie externej aplikácie, ktorú je možné spustiť vo vybranej agende
Hotovostné pokladne Eviduje hotovostné pokladne
Bankové účty Eviduje bankové účty
Konverzia na IBAN Vykoná hromadnú konverziu čísel účtov v tuzemskom tvare do medzinárodného tvaru IBAN
Kasy Otvorí nastavenie pre agendu Kasa
Hardware Otvorí nastavenie komunikácie prídavných zariadení
Homebanking Otvorí nastavenie bankových služieb
SMS brány Otvorí nastavenie služby pre odosielanie SMS správ
Internetové obchody Popis
Nastavenie internetových obchodov Otvorí nastavenie internetových obchodov
Parametre internetových obchodov Otvorí nastavenie parametrov pre internetové obchody
Kategórie internetových obchodov Otvorí agendu pre zadanie kategórií internetových obchodov
Skupiny zásob Otvorí agendu pre vytvorenie skupiny zásob
Zoznamy Popis
Číselné rady Nastavenie číselných radov dokladov
Strediská Eviduje strediská
Činnosti Eviduje činnosti
Prevádzky Eviduje prevádzky
Cudzie meny Eviduje zoznam cudzích mien
Kurzový lístok Eviduje kurzové lístky
Súpis platidiel Otvorí zoznam nominálnych hodnôt bankoviek a mincí
Kódy bánk Eviduje zoznam kódov bánk
Platobné tituly Eviduje zoznam platobných titulov
Konštantné symboly Eviduje zoznam konštantných symbolov
Merné jednotky Eviduje zoznam merných jednotiek
Formy úhrady Eviduje používané formy úhrad
Zodpovedné osoby Eviduje zoznam zodpovedných osôb
Stavy reklamácie a servisu Eviduje používané spôsoby vybavenia reklamácií a servisu
Dôvody spracúvania údajov GDPR Eviduje právne dôvody spracúvania osobných údajov
Zoznam textov Otvorí agendu pre definíciu textov, ktoré je možné využiť pri tvorbe dokladov
Štítky záznamov Otvorí agendu pre nastavenie štítkov záznamov, ktoré je možné využiť pre lepšie filtrovanie záznamov
Zobraziť Popis Kláves/Skratka
Vzhľad programu Umožní nastaviť vzhľad programu
Panel agend Zapne/vypne panel agend
Panel členení Zapne/vypne panel členení
Štandardná lišta Zapne/vypne štandardnú lištu
Hlavná tabuľka Zobrazí hlavnú tabuľku agendy ALT+V 
Záložka otázky Zobrazí záložku s otázkou ALT+Q
Tabuľka položiek Prepína medzi prvou tabuľkou položiek a hlavnou tabuľkou ALT+P
Záložky agendy Zobrazí postupne záložky agendy ALT+I 

Ponuka Adresár

Názov Popis Kláves/Skratka
Adresár Otvorí adresár obchodných partnerov firmy CTRL+A 
Udalosti Otvorí históriu udalostí obchodných kontaktov
Úlohy Otvorí agendu pre zadanie úloh a upozornení
Zásielky Otvorí agendu evidujúcu zásielky pre prepravné služby
Dopravcovia Otvorí zoznam dopravcov a profilov ich služieb
Obce Otvorí databázu obcí a poštových smerovacích čísel
Krajiny Umožňuje úpravu zoznamu krajín, ktoré chcete používať v adresári
Zmluvy Eviduje zmluvy a dodatky k zmluvám
Dokumenty Otvorí priečinok dokumentov v Prieskumníkovi

Ponuka Účtovníctvo

Názov Popis Kláves/Skratka
Predkontácia Otvorí zoznam predkontácií
Účtová osnova Otvorí účtovú osnovu
Účtovný denník Otvorí účtovný denník CTRL+D
Peňažný denník Otvorí peňažný denník CTRL+D
Banka Otvorí bankové výpisy CTRL+B
Pokladňa Otvorí pokladničné doklady CTRL+H
Interné doklady Otvorí interné doklady CTRL+I
Časové rozlíšenie Otvorí agendu pre časové rozlíšenie
Opravné položky Otvorí agendu pre evidenciu opravných položiek
Saldo Otvorí agendu salda
Analýza Otvorí agendu pre definíciu a tlač finančných analýz
Daň z príjmov Popis
Daň z príjmov Spracuje podklady pre priznanie k dani z príjmov
Poznámky k uzávierke Otvorí agendu pre vyplnenie poznámok k individuálnej účtovnej závierke
Priznanie k dani z príjmov Umožní spracovať daňové priznanie k dani z príjmov
Daň z pridanej hodnoty Popis Kláves/Skratka
Priznanie DPH Otvorí agendu priznanie k dani z pridanej hodnoty CTRL+SHIFT+D
Kontrolný výkaz DPH Otvorí agendu pre spracovanie kontrolného výkazu DPH CTRL+SHIFT+I
Súhrnný výkaz Otvorí agendu pre spracovanie súhrnného výkazu CTRL+SHIFT+V
Členenie DPH Eviduje členenie DPH
Členenie KV DPH Eviduje členenie KV DPH
Priznanie MOSS Otvorí agendu pre spracovanie priznania k dani
Registrácia DPH v EU Eviduje štáty EU, v ktorých je účtovná jednotka registrovaná k DPH
Sadzby DPH v EU Otvorí agendu slúžiacu na evidenciu štátov spotreby v režime MOSS
Daň z motorových vozidiel Popis
Priznanie k dani z motorových vozidiel Umožní spracovať priznanie k dani z motorových vozidiel
Počiatočné stavy Popis
Začiatočné stavy salda Otvorí agendu začiatočných stavov salda
Počiatočné stavy účtov Otvorí agendu počiatočných stavov účtov
Východzie stavy účtov Otvorí agendu počiatočných stavov účtov pri prechode v priebehu roka
Výkazy minulého roka Otvorí agendu uzávierkových výkazov minulého roka
Uzávierka Popis
Účtovanie na prelome období… Umožní vystavovať doklady na počiatku ďalšieho účtovného obdobia
Uzávierka kurzových rozdielov Vykoná zaúčtovanie kurzových rozdielov k poslednému dňu účtovného obdobia
Účtovná uzávierka… Vykoná účtovnú uzávierku
Údajová uzávierka… Nenávratne prevedie potrebné údaje z roka na rok

Ponuka Fakturácia

Název Popis Kláves/Skratka
Zákazky Eviduje zákazky CTRL+ALT+Z
Prijaté ponuky Otvorí agendu prijatých ponúk
Vydané ponuky Otvorí agendu vydaných ponúk CTRL+N
Prijaté dopyty Otvorí agendu prijatých dopytov
Vydané dopyty Otvorí agendu vydaných dopytov
Prijaté objednávky Otvorí agendu prijatých objednávok CTRL+SHIFT+O 
Vydané objednávky Otvorí vydané objednávky
Vydané faktúry Otvorí vydané faktúry CTRL+F
Vydané zálohové faktúry Otvorí vydané zálohové faktúry CTRL+SHIFT+F
Ostatné pohľadávky Otvorí pohľadávky nevyplývajúce z fakturácie
Prijaté faktúry Otvorí agendu pre spracovanie prijatých faktúr CTRL+P
Prijaté zálohové faktúry Otvorí agendu pre spracovanie prijatých zálohových faktúr CTRL+SHIFT+P
Ostatné záväzky Otvorí záväzky nevyplývajúce z fakturácie CTRL+SHIFT+Z 
Príkazy na úhradu Otvorí príkazy na úhradu CTRL+SHIFT+B

Ponuka Sklady

Názov Popis Kláves/Skratka
Sklady Otvorí agendu pre založenie a výber skladov CTRL+SHIFT+S 
Členenie skladov Otvorí agendu pre vytváranie a úpravy členenia skladov
Predajné ceny Otvorí agendu pre definíciu cenových hladín
Cenové skupiny Otvorí agendu cenových skupín
Cenové akcie Otvorí agendu pre nadefinovanie cenových akcií
Zásoby Otvorí agendu skladových kariet CTRL+Z 
Pohyby Otvorí informatívny náhľad na skladové pohyby
Inventúrne zoznamy Otvorí agendu pre vytváranie a úpravu inventúrnych zoznamov
Inventúra Otvorí agendu pre vykonanie inventúry k zvolenému dátumu
Evidenčné čísla Otvorí agendu evidenčných čísel zásob
Recyklačné poplatky Otvorí agendu recyklačných poplatkov
Príznaky zásob Otvorí agendu príznakov zásob pre offline prenos zásob do EURO pokladne
Príjemky Otvorí agendu pre príjem na sklad
Výdajky Otvorí agendu pre výdaj zo skladu
Výrobné požiadavky Otvorí agendu pre prípravu výrobných listov
Výroba Otvorí agendu pre prevod skladových zásob na výrobky
Prevod Otvorí agendu pre prevod položiek medzi skladmi a štruktúrami
Reklamácie Otvorí agendu pre zápis reklamovaného tovaru
Servis Otvorí agendu pre evidenciu záručných a pozáručných opráv
Predajky Otvorí agendu pre hotovostný predaj CTRL+SHIFT+J
Kasa Otvorí agendu pre hotovostný predaj CTRL+SHIFT+K

Ponuka Mzdy

Názov Popis Kláves/Skratka
Personalistika Otvorí agendu personalistiky CTRL+E
Pracovné pomery Otvorí agendu pracovných pomerov CTRL+SHIFT+E
Mzdy Otvorí agendu na prehliadanie všetkých miezd
Január Otvorí agendu pre spracovanie miezd za január CTRL+1
Február Otvorí agendu pre spracovanie miezd za február CTRL+2
Marec Otvorí agendu pre spracovanie miezd za marec CTRL+3
Apríl Otvorí agendu pre spracovanie miezd za apríl CTRL+4
Máj Otvorí agendu pre spracovanie miezd za máj CTRL+5
Jún Otvorí agendu pre spracovanie miezd za jún CTRL+6
Júl Otvorí agendu pre spracovanie miezd za júl CTRL+7
August Otvorí agendu pre spracovanie miezd za august CTRL+8
September Otvorí agendu pre spracovanie miezd za september CTRL+9
Október Otvorí agendu pre spracovanie miezd za október CTRL+0
November Otvorí agendu pre spracovanie miezd za november CTRL+SHIFT+1
December Otvorí agendu pre spracovanie miezd za december CTRL+SHIFT+2
Výkazy Popis
Oznámenie zamestnávateľa Eviduje zoznam vytvorených Oznámení zamestnávateľa
Mesačný výkaz preddavkov na ZP Eviduje zoznam vytvorených výkazov pre jednotlivé zdravotné poisťovne
Registračný list FO Eviduje zoznam registračných listov pre Sociálnu poisťovňu
Zoznamy Popis
Definície zložiek mzdy Slúži na definíciu jednotlivých zložiek mzdy
Zdravotné poisťovne Eviduje zoznam zdravotných poisťovní
Životné poisťovne Eviduje zoznam životných poisťovní
Dôchodkové spoločnosti Eviduje zoznam dôchodkových spoločností
Miesta výkonu práce Eviduje zoznam miest výkonu práce
Definície turnusov Otvorí agendu definície turnusov

Ponuka Jazdy

Názov Popis Kláves/Skratka
Vozidlá Eviduje vozidlá používané vybranou firmou
Jazdy Otvorí knihu jázd CTRL+J
Zoznam vodičov Otvorí zoznam vodičov

Ponuka Majetok

Názov Popis Kláves/Skratka
Dlhodobý majetok Otvorí knihu dlhodobého majetku CTRL+M
Krátkodobý majetok Otvorí knihu krátkodobého majetku CTRL+SHIFT+M
Leasingový majetok Otvorí knihu leasingového majetku
Členenie majetku Otvorí zoznam členení, ktoré chcete používať na evidenciu členenia majetku
Umiestnenie majetku Otvorí zoznam miest, ktoré chcete používať pre evidenciu umiestnenia majetku
Odpisové plány Otvorí zoznam odpisových plánov pre účtovné odpisy

Ponuka Záznam

Ponuka Záznam je obzvlášť dôležitá. Obsahuje okrem iného povely pre prácu s aktuálnym záznamom otvorenej agendy, ktoré popisujeme v kapitole Základné vedomosti. Obsah ponuky sa dynamicky mení podľa práve otvorenej agendy a obsahuje teda i ďalšie povely, ktoré sú špecifické pre danú agendu.

Editácia Popis Kláves/Skratka
Editovať Povolí editáciu aktuálneho záznamu F9
Vložiť Vloží nový záznam do agendy INSERT
Kopírovať Skopíruje aktuálny záznam a pripraví ho na vloženie do agendy CTRL+K
Uložiť Uloží aktuálny záznam agendy na disk CTRL+ENTER
Zmazať Zmaže aktuálny záznam CTRL+DELETE
Prečíslovať… Prečísluje vybrané doklady
Upraviť všetko… Zapíše novú hodnotu do zvoleného poľa vybraných záznamov
Upraviť štítky záznamov... Hromadne upraví štítky vybraných záznamov
Zmazať všetko Hromadne zmaže všetky vybrané záznamy v tabuľke
Fakturovať… Pre vybrané adresy vygeneruje faktúry podľa vzoru
Kopírovať ind. zľavy Pre vybrané adresy skopíruje individuálne zľavy
Kopírovať všetko… Hromadné kopírovanie zásob do iného členenia/skladu
Zviazať všetko… Hromadné zviazanie zásoby k vybraným zásobám
Upraviť záložku Internet... Úprava záložky Internet v agende Zásoby
Označenie Popis Kláves/Skratka
Označiť Označí aktuálny záznam ALT+X
Označiť všetko Označí všetky alebo vybrané záznamy v tabuľke
Zrušiť označenie Zruší označenie všetkých alebo vybraných záznamov v tabuľke
Označiť pohyby Označí pohyby skladových položiek generované vybranými dokladmi
Štítky záznamov Označenie dokladu štítkom či prepnutie do rovnomennej agendy
Výber Popis
Zložená otázka… Umožní vybrať záznamy podľa ľubovoľných kritérií
Uložené otázky/ Pridať do zoznamu… Pridá aktuálnu otázku do zoznamu uložených otázok
Uložené otázky/ Upraviť zoznam… Umožní úpravy uložených otázok
Posledné otázky/ Vymazať zoznam Vymaže zoznam skôr vykonaných otázok
Vybrať 1 záznam Vyberie jeden aktuálny záznam
Vybrať podľa obsahu Vyberie záznamy s rovnakým obsahom poľa ako aktuálny záznam
Vybrať doplnok Vyberie záznamy, ktoré nezodpovedajú podmienke
Upraviť otázku… Umožní upraviť aktuálnu otázku
Zámok (v agendách ponúk Účtovníctvo a Fakturácia)
Uzamknúť Zamkne aktuálny záznam
Uzamknúť všetko Zamkne všetky/vybrané záznamy aktuálnej agendy
Odomknúť Odomkne aktuálny záznam
Odomknúť všetko Odomkne všetky/vybrané záznamy aktuálnej agendy
Zámok k dátumu… Slúži na uzamknutie/odomknutie vybraného okruhu dokladov k zvolenému dátumu
Komunikácia (agenda Adresár a dokladové agendy)
Vyhľadať na internete… Umožňuje vyhľadávanie na internete
Nový hovor… Umožňuje vytočiť zvolené telefónne číslo
Nový e-mail Založí novú správu elektronickej pošty
Nová SMS Založí novú SMS správu prostredníctvom elektronickej pošty
Otvoriť web Otvorí web v internetovom prehliadači
Hromadný e-mail... Umožní zaslanie elektronickej pošty vybraným adresám
Hromadná SMS... Umožní zaslanie novej SMS správy vybraným adresám
Hromadná korešpondencia… Hromadná korešpondencia pomocou programu MS Word
Adresy do Outlooku… Kopírovanie adries do kontaktov aplikácie MS Outlook
Skype Zaháji komunikáciu s kontaktom typu Skype
Overenie v registroch (agenda Adresár a dokladové agendy)
Overiť IČO… Umožňuje overiť IČO v registri firiem a organizácií
Overiť IČ DPH (VIES)… Umožňuje overiť IČ DPH v systéme VIES
Overiť IČ DPH (FS)… Umožňuje overiť IČ DPH v zoznamoch FS
História overení IČ DPH cez VIES… Evidencia záznamov overenia platnosti konkrétneho IČ DPH v systéme VIES
História overení v zoznamoch FS Evidencia záznamov overenia IČ DPH v zoznamoch FS
Údržba (agenda Adresár) Popis
Duplicity… Vyhľadá duplicitné záznamy v adresári
Spojenie adries… Vykoná spojenie vybraných adries
Obrat… Aktualizuje pole Obrat pri vybraných odberateľoch
GDPR (agenda Adresár)
Aktualizovať dátumy použitia adresy... Otvorí sprievodcu pre vyplnenie dátumov posledného použitia adries v dokladoch
Vyhľadať záznamy... Vyhľadá záznamy podľa zadaných kritérií v rámci GDPR
Hromadne pridať dôvod spracúvania... Hromadne doplní dôvod spracúvania osobných údajov
Obmedzenie spracúvania Označí záznam príznakom Obmedzené spracúvanie
Udalosti (dokladové agendy) Popis
Otvoriť udalosti Otvorí udalosti k vybranému záznamu
Otvoriť naviazané udalosti Otvorí udalosti k vybranému záznamu a záznamom, ktoré sú na ne naviazané
Vložiť udalosť Pridá udalosť k aktuálnemu dokladu
Prenos → Popis Kláves/Skratka
Bankové účty → Pridá novú položku vybranú z bankových účtov
Cenové skupiny → Vloží cenovú skupinu k aktuálnej adrese
Inventúrne zoznamy → Pridá nové položky z inventúrneho zoznamu
Komponenty → Pridá novú položku zo skladu na záložku Komponenty
Likvidácia → Zaúčtuje úplnú/čiastočnú úhradu pohľadávky/záväzku podľa variabilného symbolu CTRL+L
Likvidácia výberom → Zaúčtuje úplnú/čiastočnú úhradu pohľadávky/záväzku CTRL+SHIFT+L
Hromadná likvidácia → Zaúčtuje úplnú/čiastočnú úhradu vybraných pohľadávok/záväzkov
Hromadná likvidácia podľa adresy → Zaúčtuje úplnú/čiastočnú úhradu vybraných pohľadávok/záväzkov podľa adresy
Položky servisu → Pridá novú položku servisu vybranú zo skladu
Položky z výdajky → Pridá nové položky servisu z výdajky
Predajky → Pridá nové položky z predajky
Prevod → Pridá nové položky z prevodky
Prijaté ponuky → Pridá nové položky z prijatej ponuky
Prijaté faktúry → Pridá nové položky z prijatej faktúry
Prijaté objednávky → Pridá nové položky z objednávky CTRL+O
Prijaté dopyty → Pridá nové položky z prijatého dopytu
Príjemky → Pridá nové položky z príjemky CTRL+ALT+R
Príjmový pokladničný doklad → Pridá nové položky z príjmového pokladničného dokladu
Servis → Pridá nové položky zo servisu
Sklady → Pridá novú položku vybranú zo skladu CTRL+S
Vložiť úlohu Vytvorí úlohu typu upozornenie k aktuálnemu záznamu
Výdavkový pokladničný doklad → Pridá nové položky z výdavkového pokladničného dokladu
Vydané faktúry → Pridá nové položky z vydanej faktúry
Vydané ponuky → Pridá nové položky z vydanej ponuky
Vydané objednávky → Pridá nové položky z objednávky CTRL+O
Vydané dopyty → Pridá nové položky z vydaného dopytu
Výdajky → Pridá nové položky z výdajky CTRL+ALT+D
Výrobné požiadavky → Pridá nové výrobky z výrobnej požiadavky
Vzájomný zápočet → Zaúčtuje úhradu pohľadávky/záväzku ich vzájomným započítaním
Zálohové faktúry → Vykoná odpočet zálohy výberom zo zálohových faktúr CTRL+SHIFT+H
Záväzky → Založí nový príkaz k úhrade výberom zo záväzkov
Povely ponuky Nastavenie Popis
Načítať kurzy… Naimportuje kurzové lístky
Globálne práva Prepína režim nastavenia práv
Vytvoriť Vyvolá Sprievodcu pre vytvorenie zoznamu práv
Agenda Adresár Popis
Otvoriť udalosti Otvorí udalosti k vybraným adresám
Vložiť udalosť Pridá udalosť k aktuálnej adrese
Vložiť hromadnú udalosť Pridá udalosť hromadne k vybraným adresám
Vložiť kontaktnú osobu Pridá kontaktnú osobu k aktuálnej adrese
Synchronizácia s mPOHODA Označí záznam, ktorý má byť odoslaný do aplikácie mPOHODA
Povely ponuky Účtovníctvo Popis Kláves/Skratka
Použité účty Aktualizuje použité účty osnovy
Rozúčtovanie Rozúčtuje zápis v denníku na dva rôzne účty CTRL+R
Zdrojový doklad Otvorí zdrojový doklad
Automatická likvidácia Spáruje nezlikvidované pohľadávky a záväzky s hradiacimi dokladmi
Načítanie avíz... Vyvolá Sprievodcu importom avíz
Načítanie výpisov… Vyvolá Sprievodcu importom bankových výpisov
Aktualizácia údajov... Aktualizuje údaje načítané z účtovníctva
Odoslanie podania... Podá elektronickou formou podanie k dani z príjmov
Vytvoriť záväzky/pohľadávky... Vytvorí doklady do agendy Ostatné záväzky alebo Ostatné pohľadávky
Odoslanie priznania k DPH… Elektronicky podá zvolené priznanie k DPH
Vysporiadanie osob. úpr. DPH... Vyvolá Sprievodcu pre vysporiadanie dokladov osobitnej úpravy
Kontrola IČ DPH Vyvolá Sprievodcu pre kontrolu IČ DPH
Odoslanie KV DPH... Elektronicky podá zvolený kontrolný výkaz DPH
Aktualizácia súhr. výkazu... Aktualizuje sa I. časť súhrnného výkazu
Odoslanie súhr. výkazu… Elektronicky podá súhrnný výkaz
Odoslanie priznania MOSS... Elektronicky podá zvolené priznanie MOSS
Vystaviť záväzok... Vytvorí ostatný záväzok pre odvod DPH k priznaniu MOSS
Elektronicky odoslané Nastaví, resp. zruší príznak o elektronicky podanom zázname
Aktualizovať vozidlá Vyvolá sprievodcu Aktualizácia vozidiel
Odoslanie priznania k DMV... Vyvolá Sprievodcu pre elektronické podanie priznania k dani z motorových vozidiel
Uzavrieť priznanie... Uzavrie zvolené priznanie
Oficiálne Označí zvolené priznanie ako oficiálne
Uzavrieť… Uzavrie zvolené priznanie k DPH
Vrátenie platby Vytvorí ostatný záväzok, resp. pohľadávku na vrátenie platby
Povely ponuky Fakturácia Popis Kláves/Skratka
Aktualizácia cien… Zaktualizuje ceny skladových položiek v ponukách a prijatých objednávkach podľa aktuálnych predajných cien
Aktualizácia sadzieb DPH... Umožní vykonať zmenu sadzby DPH pri všetkých položkách dokladu
Aktualizácia režimu PDP... Umožní vykonať aktualizáciu režimu PDP v položkách predajného dokladu
Cudzia mena Zapne/vypne doklad v cudzej mene CTRL+SHIFT+C
Časové rozlíšenie… Spustí sprievodcu zavedením časového rozlíšenia
Daňový doklad Vystaví k úhrade zálohovej faktúry daňový doklad
Hromadná likvidácia bez väzby... Vykoná alebo zmaže likvidáciu pohľadávok/záväzkov bez väzby na účtovníctvo
Intrastat… Umožní pri jednotlivých položkách faktúr evidovať údaje pre Intrastat
Kontrola dokladov… Skontroluje vybrané doklady
MOSS... Zapne doklad v režime Mini One Stop Shop
Odoslanie príkazov… Vyvolá Sprievodcu exportom príkazov na úhradu
Odložený výdaj Zapne, resp. vypne režim vkladania textových položiek s väzbou na agendu Zásoby CTRL+ALT+S 
Odpočet zálohy… Vykoná odpočet zálohy bez väzby na vydanú alebo prijatú faktúru
Odpočet záloh podľa § 19 ods. 4... Umožní nastaviť spôsob výpočtu podľa § 19 ods. 4 pri dokladoch s odpočtom zálohy
Opravná položka... Otvorí sprievodcu pre vytvorenie opravnej položky
Dobropis Vystaví dobropis k aktuálnej faktúre
Penalizácia… Vystaví penalizačné faktúry k vybraným faktúram po splatnosti
Registrácia DPH v EU… Zapne doklad v režime registrácie DPH v EU
Rezervácia Označí objednávku príznakom Rezervované
Ručný odpočet zálohy Vykoná odpočet zálohy bez väzby na zálohovú faktúru, resp. na vydanú/prijatú faktúru
Združovanie položiek Povolí združovanie položiek na aktuálnom doklade CTRL+SHIFT+A
Zľava… Pridá zľavu na všetky položky dokladu
Sledovanie zákaziek... Otvorí agendu Sledovanie zákaziek s prehľadom dokladov
Stále platby… Vygeneruje doklady pre stále platby podľa zadaných kritérií v agende Ostatné záväzky, resp. pohľadávky
Storno Vykoná storno aktuálneho dokladu
Trvalý doklad Označí záznam príznakom Trvalý doklad
Vygenerovať zásielky Vygeneruje záznamy do agendy Zásielky
Vymeranie DPH… Vystaví daňový doklad na uskutočnené plnenie DPH a na odpočet tejto dane pri nadobudnutí tovaru z Európskej únie
Vyrovnanie DPH Vykoná vyrovnanie DPH pri faktúre uhradenej zálohou
Vybavené Označí záznam príznakom Vybavené
Zaokrúhlenie… Upraví zaokrúhlenie dokladu
Zádržné... Umožní zadať k faktúre čiastku s odloženou platbou
Zrušenie exportu… Zruší príznak exportu príkazu na úhradu
Povely ponuky Sklady Popis
Automatické objednávky… Umožní automaticky vystaviť objednávky na zásoby
Fixácia cien... Umožní zafixovanie/odfixovanie cien vybraných zásob
Hromadná úprava kurzov… Vykoná hromadnú úpravu kurzov
Inventúra evid. čísel (E1) Otvorí agendu inventúry evidenčných čísel
Kontrola pred zaúčtovaním… Skontroluje úhrady vybraných dokladov
Neúčtovať Zaúčtovanie príjemky v účtovnom denníku nebude vytvorené, resp. bude zmazané
Otvorenie inventúry (E1) Otvorí zoznam všetkých položiek, ktoré boli zahrnuté do inventúry
Precenenie nákupných cien… Umožní prepočet nákupnej ceny skladových zásob
Precenenie predajných cien… Umožní prepočet predajných cien vybraných skladových zásob
Rozdelenie výdaja a príjmu Umožňuje oddeliť dátum výdaja a dátum príjmu
Rozdelenie výroby Umožní dátumovo rozdeliť výdaj komponentov a samotnú výrobu
Spojenie zásob… Vykoná spojenie vybraných zásob
Synchronizácia skladov… (E1) Vykoná synchronizáciu vybraných zásob s ostatnými skladmi
Synchronizácia zásob s mPOHODA Prostredníctvom skladu označí príznakom všetky zásoby z daného skladu
Vedľajšie náklady Pridá novú položku pre vedľajšie náklady
Zásoba Otvorí zásoby
Zaúčtovať predajky… Zaúčtuje predajky do pokladne/ostatných pohľadávok
Zaúčtovať vklady a výbery... Zaúčtuje do pokladne vklady a výbery
Zaúčtovanie inventúry… Otvorí Sprievodcu pre zadanie parametrov zaúčtovania inventúry
Zostavenie inventúry… Otvorí dialógové okno pre zadanie parametrov zostavenia novej inventúry
Zrušenie zaúčtovania Umožní zrušenie zaúčtovania inventúry
Zrušenie fixácií… Zrušenie fixácií cenových akcií
Agenda Reklamácie a Servis Popis
Servis Vytvorí nový servisný záznam s reklamovanou zásobou
Opakovaná reklamácia Vytvorí nový reklamačný záznam pri opätovnej reklamácii tovaru, ktorý už bol skôr reklamovaný
Hromadné odoslanie… Hromadne vloží do záložky Stavy položku Odovzdané do servisu
Neprevádzať uzávierkou Označí záznam príznakom Neprevádzať
Vystaviť prijatý dobropis Vytvorí prijatý dobropis z reklamačného záznamu
Vystaviť vydaný dobropis Vytvorí vydaný dobropis z reklamačného záznamu
Vystaviť príjmový pokladničný doklad Vytvorí príjmový pokladničný doklad z reklamačného záznamu
Vystaviť výdavkový pokladničný doklad Vytvorí výdavkový pokladničný doklad z reklamačného záznamu
Vystaviť pokladničnú zálohu Vytvorí príjmový pokladničný doklad zo servisného záznamu
Vystaviť zálohovú faktúru Vytvorí vydanú zálohovú faktúru/pokladničný doklad zo servisného záznamu
Povely ponuky Mzdy Popis
Overenie zamestnancov... Overí zamestnancov, či sú v ZP DÔVERA prihlásení u daného zamestnávateľa
Overenie odpočítateľnej položky... Overí nárok na odpočítateľnú položku v ZP DÔVERA
Overenie poistenca... Overí, či je zamestnanec poistencom ZP DÔVERA
Prehľad oznámení v e-pobočke Otvorí webovú stránku e-pobočky ZP DÔVERA a zobrazí zoznam prijatých a spracovaných hromadných oznámení
Prehľad výkazov v e-pobočke Otvorí webovú stránku e-pobočky ZP DÔVERA a zobrazí zoznam prijatých mesačných a dividendových výkazov
Oznamy... Získa informácie o plánovaných odstávkach, obmedzeniach e-služieb ZP DÔVERA, o chýbajúcich výkazoch a prípadných chybách v nich
Stav účtu... Overí stav účtu v ZP DÔVERA a vyčísli prípadný nedoplatok
Ročné zúčtovanie… Vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň vybraných zamestnancov
Odoslanie ročného hlásenia… Otvorí Sprievodcu pre elektronické podanie ročného hlásenia
Zaúčtovanie záloh… Zaúčtuje zálohy na mzdy za jednotlivé pracovné pomery
Vloženie trvalých zložiek mzdy… Vykoná hromadné vloženie trvalých zložiek mzdy do záložky Trvalé zložky mzdy vybraným pracovným pomerom
Import ident. čísel SP... Vykoná import identifikačných čísel jednotlivých právnych vzťahov do poľa Identifikačné číslo na záložke Mzda
Oznámenie zamestnávateľa... Otvorí Sprievodcu pre vytvorenie Oznámenia zamestnávateľa
Registračný list FO... Otvorí Sprievodcu pre vytvorenie Registračného listu FO
Údaje do ELDP… Otvorí Sprievodcu pre vyplnenie údajov do ELDP
Odoslanie ELDP... Otvorí Sprievodcu pre elektronické podanie ELDP
Vloženie zložiek mzdy… Vykoná hromadné vloženie zložiek mzdy do záložky Zložky mzdy vybraným pracovným pomerom
Odoslanie MVPP… Otvorí Sprievodcu pre elektronické podanie mesačného výkazu poistného
Odoslanie VPP… Otvorí Sprievodcu pre elektronické podanie výkazu poistného
Mesačný výkaz preddavkov na ZP… Otvorí Sprievodcu pre vytvorenie mesačného výkazu na zdravotné poistenie
Odoslanie prehľadu o príjmoch… Otvorí Sprievodcu pre elektronické podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti
Zaúčtovanie miezd… Zaúčtuje mzdy zadaného mesiaca
Export... Otvorí Sprievodcu pre elektronické podanie
Písomné predloženie... Otvorí Sprievodcu pre predloženie v písomnej podobe
Elektronicky podať... Zobrazí sprievodcu pre elektronické podanie
Elektronicky odoslané Označí záznam príznakom El. odoslané
Povely ponuky Majetok Popis
Vyradenie… Vyradí majetok z evidencie, resp. vyradí krátkodobý majetok z evidencie

Ponuka Pomocník

Názov Popis
Témy pomocníka Otvorí pomocníka
Ako používať pomocníka Zobrazí popis používania pomocníka
Ako zmeniť veľkosť písma… Zobrazí postup zmeny veľkosti písma v programe
Kúpiť v e-shope Umožní vykonať online objednávku v e-shope
Objednať individuálne služby Otvorí objednávku individuálnych služieb na www.stormware.sk
Objednať na webe (rozcestník) Otvorí križovatku objednávok na www.stormware.sk
Zákaznícka podpora Zobrazí informácie o zákazníckej podpore k programu POHODA a otvorí e-mailovú správu pre otázku na zákaznícku podporu
Novinky vo verzii Otvorí zoznam noviniek aktuálnej novej verzie
Správy Otvorí internetovú stránku so zoznamom správ pre užívateľa systému POHODA
Najčastejšie otázky a odpovede Otvorí FAQ na www.stormware.sk
Voľba jazyka (E1) Prepne jazykové prostredie do anglickej verzie
Vzdialená pomoc Otvorí okno pre pripojenie pracovníka zákazníckej podpory k pracovnej ploche vášho počítača
STORMWARE na webe Otvorí www.stormware.sk
Automatické aktualizácie… Otvorí dialógové okno pre nastavenie automatických aktualizácií programu
Aktualizovať Vykoná kontrolu a prípadnú aktualizáciu programu
Aktivovať.../Deaktivovať… Spustí sprievodcu aktiváciou, resp. deaktiváciou programu
O aplikácii… Zobrazí informácie o programe, číslo verzie a autorské práva