Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Príručka užívateľa > Úvod > Prehľad povelov ponúk

1.9 Prehľad povelov ponúk

Na nasledujúcich stranách uvádzame prehľad povelov ponúk so stručným popisom a uvedením prípadnej klávesovej skratky. Konkrétny obsah ponúk ekonomického systému POHODA závisí od inštalovaného variantu produktu a od nastavenia prístupových práv užívateľov.

Ponuka Súbor

Názov Popis Kláves/Skratka
Účtovné jednotky Otvorí agendu Účtovné jednotky CTRL+U 
Prihlásiť sa… Umožní prihlásiť sa do programu ako iný užívateľ  
Zmeniť heslo… Umožňuje zadať heslo proti neoprávnenému prístupu  
Tlačové zostavy… Vyvolá tlačové zostavy CTRL+T
Náhľad Zobrazí náhľad východiskovej zostavy CTRL+SHIFT+T
Vytlačiť Vytlačí východiskovú zostavu  
Kontrola zostáv… Skontroluje užívateľské zostavy  
Import zostavy… Importuje užívateľskú zostavu  
Zavrieť agendu Zatvorí agendu  
Zavrieť všetko Zatvorí všetky otvorené agendy  
Koniec Ukončí aplikáciu  

Nástroje Popis Kláves/Skratka
Súpiska platidiel… Otvorí dialógové okno pre tlač súpisky platidiel  
Daňová kalkulačka… Otvorí dialógové okno pre výpočet DPH F11
Kalkulačka… Otvorí kalkulačku Shift+F11
Finančné prostriedky… Zobrazí stav finančných prostriedkov k zadanému dátumu F12
IBAN kalkulačka... Vyvolá kalkulačku s možnosťou prevodu účtu na IBAN formát  

Dátová komunikácia Popis  
Odoslané e-maily Agenda slúži na evidenciu odoslaných e-mailov pomocou poštového klienta SMTP  
Pobočkové spracovanie údajov… Prijme alebo odošle údaje z/na pobočku či centrálu  
Internetové obchodovanie… Vykoná odoslanie/stiahnutie pre elektronické obchodovanie  
Kasy Offline… Vykoná import/export pre modul POHODA Kasa Offline  
Pokladňa Euro (offline)… Vykoná import/export pre registračnú pokladňu Euro  
Elektronická váha MoTEX… Vykoná export skladových zásob pre elektron. váhu MoTEX  
Import agendy… Vykoná import údajov z inej databázy  
Export agendy… Vykoná export vybraných údajov do inej databázy  
Export databázy... (E1) Export databázy vo formáte Access  
XML import/export … Obdoba XML importu a exportu cez príkazový riadok  
XML log Eviduje importované súbory prostredníctvom údajov vo formáte XML  
Import obratových podkladov... Vykoná import podkladov pre Obrat  

Zálohovanie Popis  
Zálohovať… Zálohuje údaje  
Načítať zálohu… Načíta údaje vybranej firmy zo záložnej kópie  
Načíta tlačovú zálohu… Umožní zobrazenie a tlač zálohovanej tlačovej zostavy  
Načítať systémovú zálohu … Umožní načítanie systémovej databázy zo skôr vytvorenej zálohy  
Načítať globálnu zálohu… Umožní načítanie globálnej databázy zo záložnej kópie  
Systémová databáza… Otvorí nastavenie pre odmazávanie záloh systémovej databázy  

Ponuka Nastavenie

Názov Popis Kláves/Skratka
Globálne nastavenie Otvorí nastavenie účtovnej jednotky spoločné pre všetkých užívateľov CTRL+G
Užívateľské nastavenie Otvorí nastavenie účtovnej jednotky platné pre prihláseného užívateľa CTRL+W
Legislatíva Otvorí nastavenie legislatívy  
Prístupové práva Umožňuje administrátorovi prideľovať prístupové práva užívateľom CTRL+SHIFT+U 
Nastavenie formulára… Nastaví polia formulára prístupné z klávesnice CTRL+Y
Zámok k dátumu… Slúži na uzamknutie/odom­knutie vybraného okruhu dokladov k zvolenému dátumu  
Externé nástroje (E1) Slúži na nastavenie externej aplikácie, ktorú je možné spustiť vo vybranej agende  
Voliteľné parametre (E1) Otvorí nastavenie voliteľných parametrov  
Hotovostné pokladne Eviduje hotovostné pokladne  
Bankové účty Eviduje bankové účty  
Konverzia na IBAN Vykoná hromadnú konverziu čísel účtov v tuzemskom tvare do medzinárodného tvaru IBAN  
Pobočky Otvorí zoznam pobočiek  
Kasy Otvorí nastavenie pre agendu Kasa a modul Kasa Offline  
Hardware Otvorí nastavenie komunikácie prídavných zariadení  
Homebanking Otvorí nastavenie bankových služieb  

Internetové obchody Popis
Nastavenie internetových obchodov Otvorí nastavenie internetových obchodov
Parametre internetových obchodov Otvorí nastavenie parametrov pre internetové obchody
Kategórie internetových obchodov Otvorí agendu pre zadanie kategórií internetových obchodov
Skupiny zásob Otvorí agendu pre vytvorenie skupiny zásob

Zoznamy Popis  
Číselné rady Nastavenie číselných radov dokladov  
Strediská Eviduje strediská  
Činnosti Eviduje činnosti  
Prevádzky Eviduje prevádzky  
Cudzie meny Eviduje zoznam cudzích mien  
Kurzový lístok Eviduje kurzové lístky  
Súpis platidiel Otvorí zoznam nominálnych hodnôt bankoviek a mincí  
Kódy bánk Eviduje zoznam kódov bánk  
Platobné tituly Eviduje zoznam platobných titulov  
Konštantné symboly Eviduje zoznam konštantných symbolov  
Merné jednotky Eviduje zoznam merných jednotiek  
Formy úhrady Eviduje používané formy úhrad  
Zodpovedné osoby Eviduje zoznam zodpovedných osôb  
Stavy reklamácie a servisu Eviduje používané spôsoby vybavenia reklamácií a servisu  
Dôvody spracúvania údajov GDPR Eviduje právne dôvody spracúvania osobných údajov  
Zoznam textov Otvorí agendu pre definíciu textov, ktoré je možné využiť pri tvorbe dokladov  
Štítky záznamov Otvorí agendu pre nastavenie štítkov záznamov, ktoré je možné využiť pre lepšie filtrovanie záznamov  

Zobraziť Popis Kláves/Skratka
Vzhľad programu Umožní nastaviť vzhľad programu  
Panel agend Zapne/vypne panel agend  
Panel členení Zapne/vypne panel členení  
Štandardná lišta Zapne/vypne štandardnú lištu  
Hlavná tabuľka Zobrazí hlavnú tabuľku agendy ALT+V 
Záložka otázky Zobrazí záložku s otázkou ALT+Q
Tabuľka položiek Prepína medzi prvou tabuľkou položiek a hlavnou tabuľkou ALT+P
Záložky agendy Zobrazí postupne záložky agendy ALT+I 

Ponuka Adresár

Názov Popis Kláves/Skratka
Adresár Otvorí adresár obchodných partnerov firmy CTRL+A 
Udalosti Otvorí históriu udalostí obchodných kontaktov  
Úlohy Otvorí agendu pre zadanie úloh a upozornení  
Zásielky Otvorí agendu evidujúcu zásielky pre prepravné služby  
Dopravcovia Otvorí zoznam dopravcov a profilov ich služieb  
Obce Otvorí databázu obcí a poštových smerovacích čísel  
Krajiny Umožňuje úpravu zoznamu krajín, ktoré chcete používať v adresári  
Zmluvy Eviduje zmluvy a dodatky k zmluvám  
Dokumenty Otvorí priečinok dokumentov v Prieskumníkovi  

Ponuka Účtovníctvo

Názov Popis Kláves/Skratka
Predkontácia Otvorí zoznam predkontácií  
Účtová osnova Otvorí účtovú osnovu  
Peňažný denník Otvorí peňažný denník CTRL+D
Účtovný denník Otvorí účtovný denník CTRL+D
Banka Otvorí bankové výpisy CTRL+B
Pokladňa Otvorí pokladničné doklady CTRL+H
Interné doklady Otvorí interné doklady CTRL+I
Časové rozlíšenie Otvorí agendu pre časové rozlíšenie  
Saldo Otvorí agendu salda  
Analýza Otvorí agendu pre definíciu a tlač finančných analýz  

Daň z príjmov Popis
Daň z príjmov Spracuje podklady pre priznanie k dani z príjmov  
Poznámky k uzávierke Otvorí agendu pre vyplnenie poznámok k individuálnej účtovnej závierke  
Priznanie k dani z príjmov Umožní spracovať daňové priznanie k dani z príjmov  

Daň z pridanej hodnoty Popis Kláves/Skratka
Priznanie DPH Otvorí agendu priznanie k dani z pridanej hodnoty CTRL+SHIFT+D
Kontrolný výkaz DPH Otvorí agendu pre spracovanie kontrolného výkazu DPH CTRL+SHIFT+I
Súhrnný výkaz Otvorí agendu pre spracovanie súhrnného výkazu CTRL+SHIFT+V
Členenie DPH Eviduje členenie DPH  
Členenie KV DPH Eviduje členenie KV DPH  
Priznanie MOSS Otvorí agendu pre spracovanie priznania k dani  
Registrácia DPH v EU Eviduje štáty EU, v ktorých je účtovná jednotka registrovaná k DPH  
Sadzby DPH v EU Otvorí agendu slúžiacu na evidenciu štátov spotreby v režime MOSS  

Daň z motorových vozidiel Popis  
Priznanie k dani z motorových vozidiel Umožní spracovať priznanie k dani z motorových vozidiel  

Počiatočné stavy Popis  
Začiatočné stavy salda Otvorí agendu začiatočných stavov salda  
Počiatočné stavy účtov Otvorí agendu počiatočných stavov účtov  
Východzie stavy účtov Otvorí agendu počiatočných stavov účtov pri prechode v priebehu roka  
Výkazy minulého roka Otvorí agendu uzávierkových výkazov minulého roka  

Uzávierka Popis  
Účtovanie na prelome období… Umožní vystavovať doklady na počiatku ďalšieho účtovného obdobia  
Uzávierka kurzových rozdielov Vykoná zaúčtovanie kurzových rozdielov k poslednému dňu účtovného obdobia  
Účtovná uzávierka… Vykoná účtovnú uzávierku  
Údajová uzávierka… Nenávratne prevedie potrebné údaje z roka na rok  

Ponuka Fakturácia

Název Popis Kláves/Skratka
Zákazky Eviduje zákazky CTRL+ALT+Z
Prijaté ponuky Otvorí agendu prijatých ponúk  
Vydané ponuky Otvorí agendu vydaných ponúk CTRL+N
Prijaté dopyty Otvorí agendu prijatých dopytov  
Vydané dopyty Otvorí agendu vydaných dopytov  
Prijaté objednávky Otvorí agendu prijatých objednávok CTRL+SHIFT+O 
Vydané objednávky Otvorí vydané objednávky  
Vydané faktúry Otvorí vydané faktúry CTRL+F
Vydané zálohové faktúry Otvorí vydané zálohové faktúry CTRL+SHIFT+F
Ostatné pohľadávky Otvorí pohľadávky nevyplývajúce z fakturácie  
Prijaté faktúry Otvorí agendu pre spracovanie prijatých faktúr CTRL+P
Prijaté zálohové faktúry Otvorí agendu pre spracovanie prijatých zálohových faktúr CTRL+SHIFT+P
Ostatné záväzky Otvorí záväzky nevyplývajúce z fakturácie CTRL+SHIFT+Z 
Príkazy na úhradu Otvorí príkazy na úhradu CTRL+SHIFT+B

Ponuka Sklady

Názov Popis Kláves/Skratka
Sklady Otvorí agendu pre založenie a výber skladov CTRL+SHIFT+S 
Členenie skladov Otvorí agendu pre vytváranie a úpravy členenia skladov  
Predajné ceny Otvorí agendu pre definíciu cenových hladín  
Cenové skupiny Otvorí agendu cenových skupín  
Cenové akcie Otvorí agendu pre nadefinovanie cenových akcií  
Zásoby Otvorí agendu skladových kariet CTRL+Z 
Pohyby Otvorí informatívny náhľad na skladové pohyby  
Inventúrne zoznamy Otvorí agendu pre vytváranie a úpravu inventúrnych zoznamov  
Inventúra Otvorí agendu pre vykonanie inventúry k zvolenému dátumu  
Evidenčné čísla Otvorí agendu evidenčných čísel zásob  
Príznaky zásob Otvorí agendu príznakov zásob pre offline prenos zásob do EURO pokladne  
Príjemky Otvorí agendu pre príjem na sklad  
Výdajky Otvorí agendu pre výdaj zo skladu  
Výroba Otvorí agendu pre prevod skladových zásob na výrobky  
Prevod Otvorí agendu pre prevod položiek medzi skladmi a štruktúrami  
Reklamácie Otvorí agendu pre zápis reklamovaného tovaru  
Servis Otvorí agendu pre evidenciu záručných a pozáručných opráv  
Predajky Otvorí agendu pre hotovostný predaj CTRL+SHIFT+J
Kasa Otvorí agendu pre hotovostný predaj CTRL+SHIFT+K

Ponuka Mzdy

Názov Popis Kláves/Skratka
Personalistika Otvorí agendu personalistiky CTRL+E
Pracovné pomery Otvorí agendu pracovných pomerov CTRL+SHIFT+E
Mzdy Otvorí agendu na prehliadanie všetkých miezd  
Január Otvorí agendu pre spracovanie miezd za január CTRL+1
Február Otvorí agendu pre spracovanie miezd za február CTRL+2
Marec Otvorí agendu pre spracovanie miezd za marec CTRL+3
Apríl Otvorí agendu pre spracovanie miezd za apríl CTRL+4
Máj Otvorí agendu pre spracovanie miezd za máj CTRL+5
Jún Otvorí agendu pre spracovanie miezd za jún CTRL+6
Júl Otvorí agendu pre spracovanie miezd za júl CTRL+7
August Otvorí agendu pre spracovanie miezd za august CTRL+8
September Otvorí agendu pre spracovanie miezd za september CTRL+9
Október Otvorí agendu pre spracovanie miezd za október CTRL+0
November Otvorí agendu pre spracovanie miezd za november CTRL+SHIFT+1
December Otvorí agendu pre spracovanie miezd za december CTRL+SHIFT+2

Výkazy Popis  
Oznámenie zamestnávateľa Eviduje zoznam vytvorených Oznámení zamestnávateľa  
Mesačný výkaz preddavkov na ZP Eviduje zoznam vytvorených výkazov pre jednotlivé zdravotné poisťovne  
Registračný list FO Eviduje zoznam registračných listov pre Sociálnu poisťovňu  
Zoznamy Popis  
Definície zložiek mzdy Slúži na definíciu jednotlivých zložiek mzdy  
Zdravotné poisťovne Eviduje zoznam zdravotných poisťovní  
Životné poisťovne Eviduje zoznam životných poisťovní  
Dôchodkové spoločnosti Eviduje zoznam dôchodkových spoločností  

Ponuka Jazdy

Názov Popis Kláves/Skratka
Vozidlá Eviduje vozidlá používané vybranou firmou  
Jazdy Otvorí knihu jázd CTRL+J
Zoznam vodičov Otvorí zoznam vodičov  

Ponuka Majetok

Názov Popis Kláves/Skratka
Dlhodobý majetok Otvorí knihu dlhodobého majetku CTRL+M
Krátkodobý majetok Otvorí knihu krátkodobého majetku CTRL+SHIFT+M
Leasingový majetok Otvorí knihu leasingového majetku  
Členenie majetku Otvorí zoznam členení, ktoré chcete používať na evidenciu členenia majetku  
Umiestnenie majetku Otvorí zoznam miest, ktoré chcete používať pre evidenciu umiestnenia majetku  
Odpisové plány Otvorí zoznam odpisových plánov pre účtovné odpisy  

Ponuka Záznam

Ponuka Záznam je obzvlášť dôležitá. Obsahuje okrem iného povely pre prácu s aktuálnym záznamom otvorenej agendy, ktoré popisujeme v kapitole Základné vedomosti. Obsah ponuky sa dynamicky mení podľa práve otvorenej agendy a obsahuje teda i ďalšie povely, ktoré sú špecifické pre danú agendu.

Editácia Popis Kláves/Skratka
Editovať Povolí editáciu aktuálneho záznamu F9
Vložiť Vloží nový záznam do agendy INSERT
Kopírovať Skopíruje aktuálny záznam a pripraví ho na vloženie do agendy CTRL+K
Uložiť Uloží aktuálny záznam agendy na disk CTRL+ENTER
Zmazať Zmaže aktuálny záznam CTRL+DELETE
Prečíslovať… Prečísluje vybrané doklady  
Upraviť všetko… Zapíše novú hodnotu do zvoleného poľa vybraných záznamov  
Upraviť štítky záznamov... Hromadne upraví štítky vybraných záznamov  
Zmazať všetko Zmaže všetky alebo vybrané záznamy v tabuľke  
Fakturovať… Pre vybrané adresy vygeneruje faktúry podľa vzoru  
Kopírovať ind. zľavy Pre vybrané adresy skopíruje individuálne zľavy  
Kopírovať všetko… Hromadné kopírovanie zásob do iného členenia/skladu  
Zviazať všetko… Hromadné zviazanie zásoby k vybraným zásobám  
Upraviť záložku Internet... Úprava záložky Internet v agende Zásoby  

Označenie Popis Kláves/Skratka
Označiť Označí aktuálny záznam ALT+X
Označiť všetko Označí všetky alebo vybrané záznamy v tabuľke  
Zrušiť označenie Zruší označenie všetkých alebo vybraných záznamov v tabuľke  
Označiť pohyby Označí pohyby skladových položiek generované vybranými dokladmi  
Štítky záznamov Označenie dokladu štítkom či prepnutie do rovnomennej agendy  

Výber Popis
Zložená otázka… Umožní vybrať záznamy podľa ľubovoľných kritérií  
Uložené otázky/ Pridať do zoznamu… Pridá aktuálnu otázku do zoznamu uložených otázok  
Uložené otázky/ Upraviť zoznam… Umožní úpravy uložených otázok  
Posledné otázky/ Vymazať zoznam Vymaže zoznam skôr vykonaných otázok  
Vybrať 1 záznam Vyberie jeden aktuálny záznam  
Vybrať podľa obsahu Vyberie záznamy s rovnakým obsahom poľa ako aktuálny záznam  
Vybrať doplnok Vyberie záznamy, ktoré nezodpovedajú podmienke  
Upraviť otázku… Umožní upraviť aktuálnu otázku  

Zámok (v agendách ponúk Účtovníctvo a Fakturácia)
Uzamknúť Zamkne aktuálny záznam  
Uzamknúť všetko Zamkne všetky/vybrané záznamy aktuálnej agendy  
Odomknúť Odomkne aktuálny záznam  
Odomknúť všetko Odomkne všetky/vybrané záznamy aktuálnej agendy  
Zámok k dátumu… Slúži na uzamknutie/odomknutie vybraného okruhu dokladov k zvolenému dátumu  

 

Komunikácia (agenda Adresár a dokladové agendy)
Vyhľadať na internete… Umožňuje vyhľadávanie na internete  
Nový hovor… Umožňuje vytočiť zvolené telefónne číslo  
Nová správa Založí novú správu elektronickej pošty  
Otvoriť web Otvorí web v internetovom prehliadači  
Hromadná správa… Umožní zaslanie elektronickej pošty vybraným adresám  
Hromadná korešpondencia… Hromadná korešpondencia pomocou programu MS Word  
Adresy do Outlooku… Kopírovanie adries do kontaktov aplikácie MS Outlook  
Skype Zaháji komunikáciu s kontaktom typu Skype  

Údržba (agenda Adresár) Popis
Duplicity… Vyhľadá duplicitné záznamy v adresári
Spojenie adries… Vykoná spojenie vybraných adries
Obrat… Aktualizuje pole Obrat pri vybraných odberateľoch

Udalosti (dokladové agendy) Popis
Vložiť udalosť Pridá udalosť k aktuálnemu dokladu
Otvoriť udalosti Otvorí udalosti k vybranému záznamu
Otvoriť naviazané udalosti Otvorí udalosti k vybranému záznamu a záznamom, ktoré sú na ne naviazané

Prenos → Popis Kláves/Skratka
Bankové účty → Pridá novú položku vybranú z bankových účtov  
Cenové skupiny → Vloží cenovú skupinu k aktuálnej adrese  
Inventúrne zoznamy → Pridá nové položky z inventúrneho zoznamu  
Komponenty → Pridá novú položku zo skladu na záložku Komponenty  
Likvidácia → Zaúčtuje úplnú/čiastočnú úhradu pohľadávky/záväzku podľa variabilného symbolu CTRL+L
Likvidácia výberom → Zaúčtuje úplnú/čiastočnú úhradu pohľadávky/záväzku CTRL+SHIFT+L
Hromadná likvidácia → Zaúčtuje úplnú/čiastočnú úhradu vybraných pohľadávok/záväzkov  
Hromadná likvidácia podľa adresy → Zaúčtuje úplnú/čiastočnú úhradu vybraných pohľadávok/záväzkov podľa adresy  
Položky servisu → Pridá novú položku servisu vybranú zo skladu  
Položky z výdajky → Pridá nové položky servisu z výdajky  
Predajky → Pridá nové položky z predajky  
Prevod → Pridá nové položky z prevodky  
Prijaté ponuky → Pridá nové položky z prijatej ponuky  
Prijaté faktúry → Pridá nové položky z prijatej faktúry  
Prijaté objednávky → Pridá nové položky z objednávky CTRL+O
Prijaté dopyty → Pridá nové položky z prijatého dopytu  
Príjemky → Pridá nové položky z príjemky  
Príjmový pokladničný doklad → Pridá nové položky z príjmového pokladničného dokladu  
Servis → Pridá nové položky zo servisu  
Sklady → Pridá novú položku vybranú zo skladu CTRL+S
Vložiť úlohu Vytvorí úlohu typu upozornenie k aktuálnemu záznamu  
Výdavkový pokladničný doklad → Pridá nové položky z výdavkového pokladničného dokladu  
Vydané faktúry → Pridá nové položky z vydanej faktúry  
Vydané ponuky → Pridá nové položky z vydanej ponuky  
Vydané objednávky → Pridá nové položky z objednávky CTRL+O
Vydané dopyty → Pridá nové položky z vydaného dopytu  
Výdajky → Pridá nové položky z výdajky  
Zálohové faktúry → Vykoná odpočet zálohy výberom zo zálohových faktúr CTRL+SHIFT+H
Záväzky → Založí nový príkaz k úhrade výberom zo záväzkov  
Vzájomný zápočet → Zaúčtuje úhradu pohľadávky/záväzku ich vzájomným započítaním  

Agendy ponuky Nastavenie Popis
Načítať kurzy… Vyvolá Sprievodcu importom kurzových lístkov
Globálne práva Prepína režim nastavenia práv  
Vytvoriť Vyvolá Sprievodcu pre vytvorenie zoznamu práv  
Oprava jednotky Umožňuje prečíslovať záznamy

Agenda Adresár Popis  
Overiť IČO... Umožňuje overiť IČO v Registri účtovných závierok  
Overiť IČ DPH (VIES) … Umožňuje overiť IČ DPH v systéme VIES  
Overiť IČ DPH (FS)… Umožňuje overiť IČ DPH na portáli FS  
Otvoriť udalosti Otvorí udalosti k vybraným adresám  
Vložiť udalosť Pridá udalosť k aktuálnej adrese  
Vložiť hromadnú udalosť Pridá udalosť hromadne k vybraným adresám  
Aktualizovať dátumy použitia adresy… Otvorí Sprievodcu pre vyplnenie dátumov použitia adries na dokladoch  
Vložiť kontaktnú osobu Pridá kontaktnú osobu k aktuálnej adrese  

Agendy ponuky Účtovníctvo Popis Kláves/Skratka
Použité účty Aktualizuje použité účty osnovy  
Rozúčtovanie Rozúčtuje zápis v denníku na dva rôzne účty CTRL+R
Zdrojový doklad Otvorí zdrojový doklad  
Automatická likvidácia Spáruje nezlikvidované pohľadávky a záväzky s hradiacimi dokladmi  
Načítanie výpisov… Vyvolá Sprievodcu importom bankových výpisov  
Načítanie avíza SLSP Vyvolá Sprievodcu importom avíz Slovenskej sporiteľne  
Načítanie avíza Tatra banky Vyvolá Sprievodcu importom avíz Tatra banky  
Odoslanie priznania k DPH… Elektronicky podá zvolené priznanie k DPH  
Vysporiadanie osob. úpr. DPH... Vyvolá Sprievodcu pre vysporiadanie dokladov osobitnej úpravy  
Kontrola IČ DPH Vyvolá Sprievodcu pre kontrolu IČ DPH  
Odoslanie KV DPH... Elektronicky podá zvolený kontrolný výkaz DPH  
Odoslanie Súhr. výkazu… Elektronicky podá súhrnný výkaz  
Odoslanie priznania MOSS... Elektronicky podá zvolené priznanie MOSS  
Vystaviť záväzok... Vytvorí ostatný záväzok pre odvod DPH k priznaniu MOSS  
Elektronicky odoslané Nastaví, resp. zruší príznak o elektronicky podanom zázname  
Aktualizovať vozidlá Vyvolá sprievodcu Aktualizácia vozidiel  
Odoslanie priznania k DMV... Vyvolá Sprievodcu pre elektronické podanie priznania k dani z motorových vozidiel  
Uzavrieť priznanie... Uzavrie zvolené priznanie k dani z motorových vozidiel  
Oficiálne Označí zvolené priznanie k dani z motorových vozidiel ako oficiálne  
Uzavrieť… Uzavrie zvolené priznanie k DPH  
Vrátenie platby Vytvorí ostatný záväzok, resp. pohľadávku na vrátenie platby  

Agendy ponuky Fakturácia Popis Kláves/Skratka
Aktualizácia cien… Zaktualizuje ceny skladových položiek v ponukách a prijatých objednávkach podľa aktuálnych predajných cien  
Aktualizácia sadzieb DPH... Umožní vykonať zmenu sadzby DPH pri všetkých položkách dokladu  
Cudzia mena Zapne/vypne doklad v cudzej mene CTRL+SHIFT+C
Časové rozlíšenie… Spustí sprievodcu zavedením časového rozlíšenia  
Daňový doklad Vystaví k úhrade zálohovej faktúry daňový doklad  
Hromadná likvidácia bez väzby... Vykoná alebo zmaže likvidáciu pohľadávok/záväzkov bez väzby na účtovníctvo  
Intrastat Umožní pri jednotlivých položkách faktúr evidovať údaje pre Intrastat  
Kontrola dokladov… Skontroluje vybrané doklady  
MOSS... Zapne doklad v režime Mini One Stop Shop  
Odoslanie príkazov… Vyvolá Sprievodcu exportom príkazov na úhradu  
Odložený výdaj Zapne, resp. vypne režim vkladania textových položiek s väzbou na agendu Zásoby CTRL+ALT+S 
Odpočet zálohy… Vykoná odpočet zálohy bez väzby na vydanú alebo prijatú faktúru  
Odpočet záloh podľa § 19 ods. 4... Umožní nastaviť spôsob výpočtu podľa § 19 ods. 4 pri dokladoch s odpočtom zálohy  
Dobropis Vystaví dobropis k aktuálnej faktúre  
Penalizácia… Vystaví penalizačné faktúry k vybraným faktúram po splatnosti  
Registrácia DPH v EU… Zapne doklad v režime registrácie DPH v EU  
Rezervácia Označí objednávku príznakom Rezervované  
Ručný odpočet zálohy Vykoná odpočet zálohy bez väzby na zálohovú faktúru, resp. na vydanú/prijatú faktúru  
Združovanie položiek Povolí združovanie položiek na aktuálnom doklade CTRL+SHIFT+A
Zľava… Pridá zľavu na všetky položky dokladu  
Sledovanie zákaziek... Otvorí agendu Sledovanie zákaziek s prehľadom dokladov  
Stále platby… Vygeneruje doklady pre stále platby podľa zadaných kritérií v agende Ostatné záväzky, resp. pohľadávky  
Storno Vykoná storno aktuálneho dokladu  
Trvalý doklad Označí záznam príznakom Trvalý doklad  
Vygenerovať zásielky Vygeneruje záznamy do agendy Zásielky  
Vymeranie DPH… Vystaví daňový doklad na uskutočnené plnenie DPH a na odpočet tejto dane pri nadobudnutí tovaru z Európskej únie  
Vyrovnanie DPH Vykoná vyrovnanie DPH pri faktúre uhradenej zálohou  
Vybavené Označí záznam príznakom Vybavené  
Zaokrúhlenie… Upraví zaokrúhlenie dokladu  
Zádržné... Umožní zadať k faktúre čiastku s odloženou platbou  
Zrušenie exportu… Zruší príznak exportu príkazu na úhradu  

Agendy ponuky Sklady Popis
Fixácia cien... Umožní zafixovanie/odfixovanie cien vybraných zásob  
Spojenie zásob… Vykoná spojenie vybraných zásob  
Synchronizácia skladov… (E1) Vykoná synchronizáciu vybraných zásob s ostatnými skladmi  
Precenenie nákupných cien… Umožní prepočet nákupnej ceny skladových zásob  
Precenenie predajných cien… Umožní prepočet predajných cien vybraných skladových zásob  
Hromadná úprava kurzov… Vykoná hromadnú úpravu kurzov  
Automatické objednávky… Umožní automaticky vystaviť objednávky na zásoby  
Zostavenie inventúry… Otvorí dialógové okno pre zadanie parametrov zostavenia novej inventúry  
Zaúčtovanie inventúry… Otvorí Sprievodcu pre zadanie parametrov zaúčtovania inventúry  
Otvorenie inventúry (E1) Otvorí zoznam všetkých položiek, ktoré boli zahrnuté do inventúry  
Zrušenie zaúčtovania Umožní zrušenie zaúčtovania inventúry  
Inventúra evid. čísel (E1) Otvorí agendu inventúry evidenčných čísel  
Rozdelenie výdaja a príjmu Umožňuje oddeliť dátum výdaja a dátum príjmu  
Zásoba Otvorí zásoby  
Neúčtovať Zaúčtovanie príjemky v účtovnom denníku nebude vytvorené, resp. bude zmazané  
Vedľajšie náklady Pridá novú položku pre vedľajšie náklady  
Zaúčtovať predajky… Zaúčtuje predajky do pokladne/ostatných pohľadávok  
Zaúčtovať vklady a výbery... Zaúčtuje do pokladne vklady a výbery  
Kontrola pred zaúčtovaním… Skontroluje úhrady vybraných dokladov  
Zrušenie fixácií… Zrušenie fixácií cenových akcií  

 

Agenda Reklamácie a Servis Popis
Servis Vytvorí nový servisný záznam s reklamovanou zásobou
Opakovaná reklamácia Vytvorí nový reklamačný záznam pri opätovnej reklamácii tovaru, ktorý už bol skôr reklamovaný
Hromadné odoslanie… Hromadne vloží do záložky Stavy položku Odovzdané do servisu
Neprevádzať uzávierkou Označí záznam príznakom Neprevádzať
Vystaviť prijatý dobropis Vytvorí prijatý dobropis z reklamačného záznamu
Vystaviť vydaný dobropis Vytvorí vydaný dobropis z reklamačného záznamu
Vystaviť príjmový pokladničný doklad Vytvorí príjmový pokladničný doklad z reklamačného záznamu
Vystaviť výdavkový pokladničný doklad Vytvorí výdavkový pokladničný doklad z reklamačného záznamu
Vystaviť pokladničnú zálohu Vytvorí príjmový pokladničný doklad zo servisného záznamu
Vystaviť zálohovú faktúru Vytvorí vydanú zálohovú faktúru/pokladničný doklad zo servisného záznamu

Agendy ponuky Mzdy Popis
Ročné zúčtovanie… Vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň vybraných zamestnancov
Odoslanie ročného hlásenia… Otvorí Sprievodcu pre elektronické podanie ročného hlásenia
Zaúčtovanie záloh… Zaúčtuje zálohy na mzdy za jednotlivé pracovné pomery
Oznámenie zamestnávateľa... Otvorí Sprievodcu pre vytvorenie Oznámenia zamestnávateľa
Registračný list FO... Otvorí Sprievodcu pre vytvorenie Registračného listu FO
Údaje do ELDP… Otvorí Sprievodcu pre vyplnenie údajov do ELDP
Odoslanie ELDP... Otvorí Sprievodcu pre elektronické podanie ELDP
Odoslanie MVPP… Otvorí Sprievodcu pre elektronické podanie mesačného výkazu poistného
Odoslanie VPP… Otvorí Sprievodcu pre elektronické podanie výkazu poistného
Mesačný výkaz preddavkov na ZP… Otvorí Sprievodcu pre vytvorenie mesačného výkazu na zdravotné poistenie
Odoslanie prehľadu o príjmoch… Otvorí Sprievodcu pre elektronické podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti
Zaúčtovanie miezd… Zaúčtuje mzdy zadaného mesiaca
Export... Otvorí Sprievodcu pre elektronické podanie
Písomné predloženie... Otvorí Sprievodcu pre predloženie v písomnej podobe
Elektronicky odoslané Označí záznam príznakom El. odoslané

Agendy ponuky Majetok Popis
Vyradenie… Vyradí majetok z evidencie, resp. vyradí krátkodobý majetok z evidencie

Ponuka Pomocník

Názov Popis
Témy pomocníka Otvorí pomocníka
Ako používať pomocníka Zobrazí popis používania pomocníka
Ako zmeniť veľkosť písma… Zobrazí postup zmeny veľkosti písma v programe  
Objednať… Zaháji sprievodcu objednávkou softwaru  
Objednať na webe Otvorí križovatku objednávok na www.stormware.sk  
Objednať individuálne služby Otvorí objednávku individuálnych služieb na www.stormware.sk  
Zákaznícka podpora Zobrazí informácie o zákazníckej podpore k programu POHODA a otvorí e-mailovú správu pre otázku na zákaznícku podporu
STORMWARE na webe Otvorí www.stormware.sk  
Novinky vo verzii Otvorí zoznam noviniek aktuálnej novej verzie  
Správy Otvorí internetovú stránku so zoznamom správ pre užívateľa systému POHODA  
Najčastejšie otázky a odpovede Otvorí FAQ na www.stormware.sk
Voľba jazyka Prepne jazykové prostredie do anglickej verzie  
Vzdialená pomoc Otvorí okno pre pripojenie pracovníka zákazníckej podpory k pracovnej ploche vášho počítača  
Automatické aktualizácie… Otvorí dialógové okno pre nastavenie automatických aktualizácií programu  
Aktualizovať Vykoná kontrolu a prípadnú aktualizáciu programu  
Aktivovať.../Deaktivovať… Spustí sprievodcu aktiváciou, resp. deaktiváciou programu
O aplikácii… Zobrazí informácie o programe, číslo verzie a autorské práva