Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

10.10 Ostatné záväzky

CTRL+SHIFT+Z Otvorí agendu Ostatné záväzky.

Ostatné záväzky sú záväzky, ktoré nevyplývajú z fakturácie. Ide napríklad o platby sociálneho a zdravotného poistenia, splátky leasingu alebo o záväzky voči finančnej správe (napr. platba DPH, platba preddavkov na daň z príjmov). Práca s nimi je prakticky zhodná s agendou Ostatné pohľadávky. Ostatné záväzky môžete tiež vložiť do príkazu na úhradu.

Ostatné záväzky

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

V tlačových zostavách agendy Ostatné záväzky sú predovšetkým súpisky vystavených ostatných záväzkov. Radi by sme vás upozornili na tlačovú zostavu Záväzky podľa rozmedzia splatnosti, kde sú jednotlivé záväzky rozdelené do kategórií podľa počtu dní po splatnosti. I táto agenda obsahuje niekoľko kontrolných zostáv, ktoré vás upozornia na možné chyby v zaúčtovaní.