Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

10.14 Intrastat

Intrastat je povinný systém zberu údajov pre štatistiku obchodu s tovarom medzi krajinami Európskej únie. Povinnosť vykazovať údaje pre Intrastat vzniká pri osobách, ktoré odoslali tovar alebo prijali tovar z iného členského štátu, a to v hodnote dosahujúcej limit pre vykazovanie údajov do Intrastatu. Osoby, ktoré musia odovzdávať tieto hlásenia, sa stávajú spravodajskými jednotkami. Hlásenia pre Intrastat sa odovzdávajú iba elektronicky za každý kalendárny mesiac.

Nastavenie

V sekcii Intrastat agendy Globálne nastavenie zaškrtnete voľbu Evidovať údaje pre INTRASTAT. V sekciách OdoslaniePrijatie zadajte rozsah pohybu tovaru. V prípade, že sa uskutoční iba jednorázové či príležitostné odoslanie/prijatie tovaru a vznikne tak povinnosť odovzdávať hlásenia pre Intrastat, zvoľte možnosť jednorázové. Takéto hlásenie bude v pravom hornom rohu označené ako jednorázové. Ak k prekročeniu vymedzených limitov pri odoslaní alebo prijatí tovaru nedôjde, zaškrtnite voľbu nevykazuje sa. Ak máte povinnosť pravidelne hlásenia odovzdávať, zaškrtnite voľbu úplný rozsah.

Za spravodajskú jednotku (osobu) môže hlásenia pre Intrastat v zastúpení vypĺňať alebo odovzdávať iný subjekt. V tomto prípade vyplňte všetky polia v oddiele Zástupca (colný zástupca).

Uložením tohto nastavenia sa sprístupní sekcia Intrastat v agende Užívateľské nastavenie, sekcia Výkaz pre Intrastat na záložke Zaúčtovanie v agende Zásoby a povel Intrastat v agendách Vydané faktúryPrijaté faktúry.

V agende Užívateľské nastavenie v sekcii Intrastat vyplňte údaje, ktoré sa prenesú na položky faktúr, keď zvolíte povel Intrastat

Kurzový lístok

Agenda Kurzový lístok v ponuke Nastavenie/Zoznamy obsahuje zoznam kurzov pre prepočet fakturovanej hodnoty položiek.

V agende Vydané faktúry sa fakturovaná hodnota položky vstupujúcej do výkazu pre Intrastat – odoslanie prepočíta denným, resp. pevným kurzom, uvedeným v kurzovom lístku, a to k dátumu uskutočnenia daňovej povinnosti uvedeného na faktúre. V agende Prijaté faktúry sa fakturovaná hodnota tiež prepočíta denným, resp. pevným kurzom, ktorý je uvedený v kurzovom lístku, tentokrát ale k dátumu odpočtu uvedenom na faktúre.

Zásoby

Pri skladových položkách, ktoré budú vstupovať do hlásení pre Intrastat, vykonajte ďalšie nastavenie v agende Zásoby na záložke Zaúčtovanie.

Do poľa Kód tovaru vyplňte osemmiestny číselný kód podľa kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka.

Polia Doplnková merná jednotkaKoeficient slúžia pre vyplnenie množstva odosielaného alebo prijatého tovaru v doplnkových merných jednotkách, ktoré sú rovnako priradené v kombinovanej nomenklatúre colného sadzobníka. V poli Štát pôvodu uveďte krajinu, v ktorej bol daný tovar vyrobený, spracovaný, vyťažený, vypestovaný a pod.

Zásoby

Zostavenie hlásení

Zostavenie hlásení

Vlastné zostavenie hlásení pre Intrastat sa vykonáva v agendách Vydané faktúryPrijaté faktúry prostredníctvom povelu Záznam/Intrastat Po jeho zvolení sa otvorí dialógové okno Výkaz pre INTRASTAT.

Zaškrtnutím voľby Vstupuje do INTRASTAT – ODOSLANIE, resp. Vstupuje do INTRASTAT – PRIJATIE, sa na položkách faktúry sprístupnia jednotlivé polia, ktoré budú vopred vyplnené údajmi z agend Globálne nastavenie Užívateľské nastavenie.

Položky faktúry pre údaje Intrastatu

Na nasledujúcich riadkoch vám stručne popíšeme niektoré polia položiek faktúry, dôležité pre údaje Intrastatu:

Podľa poľa Dátum bude doklad zaradený do správneho obdobia, za ktoré má spravodajská jednotka povinnosť hlásenie odovzdať. Kód tovaru sa uvádza do poľa Kód a automaticky sa predvyplní údajom vyplneným pri tej istej položke v agende Zásoby na záložke Zaúčtovanie.

Fakturovaná hodnota je cena skutočne uhradená za prijatý alebo odoslaný tovar a pole je vopred vyplnené čiastkou dokladu, ktorá je prepočítaná denným alebo pevným kurzom. V poli Dopravné sa uvádzajú náklady spojené s dopravou. Ak chcete rozpočítať celkové náklady spojené s dopravou automaticky na jednotlivé položky, zaškrtnite voľbu Rozpočítať náklady spojené s dopravou v dialógovom okne Výkaz pre INTRASTAT, ktoré zobrazíte povelom Záznam/Intrastat…

V poli Čistá hmotnosť sa vykazuje skutočná hmotnosť tovaru bez všetkých obalov. Vyjadruje sa v celých kilogramoch s prípadným zaokrúhlením smerom nahor pri hmotnosti menšej ako 1 kg. Pri hmotnosti väčšej ako 1 kg sa desatinné miesta pod 0‚5 zaokrúhľujú nadol a desatinné miesta od 0‚5 nahor.

V poliach MnožstvoDopl.m.j. sa uvádza množstvo tovaru v doplnkových merných jednotkách. Údaje je možné vyplniť na záložke Zaúčtovanie v agende Zásoby. Ďalej sa vypĺňa povaha transakcie, dodacie podmienky, štát zaslania, krajina pôvodu a región určenia (pri prijatí) a štát určenia a región pôvodu (pri odoslaní).

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy Hlásenie pre Intrastat – odoslanieHlásenie pre Intrastat – prijatie sú dostupné z agend Vydané faktúryPrijaté faktúry. Ak budete hlásenia odosielať elektronicky, kliknite na konkrétnu tlačovú zostavu a zvoľte povel Export. Otvoríte tak Sprievodcu elektronickým podaním hlásenia INTRASTAT.