Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

10.15 Podrobné nastavenia

Globálne nastavenie

Nastavenie základných údajov pre pohľadávky a záväzky sa vykonáva v agende Globálne nastavenie v sekciách PohľadávkyZáväzky.

V poli Splatnosť pohľadávok/záväzkov uveďte najčastejšie používaný interval splatnosti, a to v dňoch. Uvedený počet dní sa pri novom doklade pripočíta k dátumu vystavenia/zápisu pohľadávky alebo záväzku a výsledný dátum sa vloží do poľa Dátum splatnosti.

Pre pohľadávky môžete v poli Tolerované dni po splatnosti uviesť dobu, počas ktorej ste ochotní tolerovať odberateľovi, že doteraz nezaplatil vašu pohľadávku, ktorej splatnosť už vypršala. V agendách pohľadávok môžete následne vyhľadávať všetky doklady, ktoré sú už po tolerovanej splatnosti.

V poli Konštantný symbol uveďte obvyklý konštantný symbol, ktorý sa má automaticky vyplniť pri vytváraní nových dokladov.

Globálne nastavenie

Ak zaškrtnete voľbu V položkách faktúry uvádzať zľavu v percentách, tak v položkách dokladu pri pohľadávkach bude uvedená jednotková cena a zľava. V opačnom prípade sa v poli Jednotková cena uvedie jednotková cena vrátane zľavy.

Zaškrtnutím voľby Odpočet záloh podľa § 19 ods. 4 nastavíte odpočet zdaniteľných plnení z prijatých záloh vo vysporiadacej faktúre podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH. Základ pre výpočet DPH sa tak vypočíta z rozdielu medzi základom dane vo vysporiadacej faktúre a základom dane z prijatých záloh. Podrobnejšie informácie (i s príkladom) nájdete v kontextovom pomocníkovi dostupnom cez klávesovú skratku CTRL+F1 pri tejto voľbe.

Zaškrtnutím voľby Upozornenie na pohľadávky po tolerovanej splatnosti bude POHODA pri vystavení novej pohľadávky kontrolovať zadané tolerované dni po splatnosti v agende Globálne nastavenie/Pohľadávky, resp. zadané tolerované dni po splatnosti pri konkrétnom odberateľovi v agende Adresár. Na základe týchto údajov zobrazí upozornenie o výške neuhradených pohľadávok daného odberateľa. Toto upozornenie sa zobrazí tiež pri vystavení novej prijatej objednávky alebo výdajky.

Zaškrtnutím voľby Vytvorenie variabilného symbolu z čísla objednávky sa pri preklopení prijatej objednávky do vydanej faktúry, resp. vydanej zálohovej faktúry, prenesie do poľa Var. sym. údaj z poľa Doklad (ak je vyplnený). Ak nie je vyplnený, prenesie sa údaj z poľa Číslo (číslo objednávky).

Ak zaškrtnete voľbu Povoliť vytvorenie zádržného, môžete v agende Vydané Faktúry využiť funkciu zádržného, vďaka ktorej je možné časť platby faktúry posunúť do budúcnosti zapísaním ďalšieho dátumu splatnosti na doklad. Pre prijaté faktúry je voľba prístupná i v sekcii Záväzky.

V časti Zaokrúhľovanie nastavte zaokrúhlenie vydaných dokladov. Východiskové zaokrúhlenie prijatých dokladov nastavte v sekcii Záväzky. Uveďte zaokrúhlenie, s ktorým najčastejšie pracujete, pretože to sa bude automaticky nastavovať pri všetkých novo vystavených dokladoch. Ak bude zaokrúhlenie niektorých dokladov odlišné, pre aktuálnu editáciu použijete na konkrétnom doklade povel Záznam/Zaokrúhlenie

Do poľa Upozornenie zapíšte text, ktorým budete odberateľa upozorňovať na možnosť penalizácie v prípade, že faktúra nebude uhradená v termíne splatnosti. Text sa vytlačí pod údaj o zápise do obchodného registra na zostavách Faktúra, Faktúra HTMLFaktúra s príkazom na úhradu.

Pole Penále % slúži na zadávanie percenta penále z dlžnej čiastky za jeden deň omeškania a bude použité pre výpočet čiastky penále. Do poľa min. výška penále v € zapíšte minimálnu čiastku penále. Ak sa stane, že bude vypočítaná čiastka penále nižšia ako hodnota uvedená v tomto poli, k vystaveniu penalizačnej faktúry nedôjde.

V sekcii Záväzky si môžete zaškrtnúť voľbu Vyžadovať zadanie údajov pre príkaz na úhradu. Po jej zaškrtnutí bude POHODA pri záväzkoch kontrolovať úplnosť bankového spojenia dodávateľa a prípadne upozorní, že bez uvedenia potrebných údajov nie je možné príkaz na úhradu vystaviť.

Užívateľské nastavenie

V agende Užívateľské nastavenie v sekciách Faktúry vydanéFaktúry prijaté si môžete zvoliť hodnoty, ktoré sa automaticky vyplnia pri založení nového dokladu. Medzi ne patrí predovšetkým predkontácia, členenie DPHtext. Ďalej je možné zvoliť predkontáciu pre ostatné pohľadávky i pre položku Uhradená záloha, ktorú do dokladu vložíte povelom Ručný odpočet zálohy, resp. Záznam/Prenos →/Zálohové faktúry →.

Užívateľské nastavenie

Zaškrtnutím voľby Po uložení hotovostnej faktúry vytvoriť pokladničný doklad určíte, že po uložení faktúry s formou úhrady v hotovosti, bude k tejto faktúre automaticky vytvorený hradiaci pokladničný doklad, ktorý už potom len uložíte. Táto funkčnosť je určená iba pre doklady v domácej mene.

Predkontáciu a členenie DPH pre doklady na samovymeranie DPH a uplatnenie nároku na odpočet tejto dane vyplňte v sekcii Interné doklady. Tieto údaje budete potrebovať, keď použijete povel Záznam/Vymeranie DPHV rovnakej sekcii sa nastavuje i číselný rad a predkontácia pre vytvorenie daňových dokladov k prijatej platbe (úhrade zálohovej faktúry).

V sekcii Číselné rady si môže každý, kto program používa k svojej práci, nastaviť pre jednotlivé typy dokladov východiskové číselné rady. Táto časť je však prístupná iba v prípade, ak v agende Globálne nastavenie v sekcii Doklady/Číslovanie máte zaškrtnuté pole Užívateľské nastavenie voľby číselných radov podľa prihláseného užívateľa.

Užívateľské nastavenie

V sekcii Doklady okrem iného nastavíte hodnotu Východisková sadzba DPH, ktorá sa automaticky vyplní pri ručne zadávaných položkách dokladov. Tiež si tu napríklad navolíte, ktoré stredisko, činnosť a zákazka sa majú vyplniť na novo založenom doklade.