Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

10.11 Príkazy na úhradu

CTRL+SHIFT+B Otvorí agendu Príkazy na úhradu.

Agenda Príkazy na úhradu slúži na vytváranie, úpravy a tlač príkazov na úhradu. Pri vytváraní príkazu vkladáte jednotlivé platby záväzkov do tabuľky Položky príkazu pomocou povelu Záznam/Prenos →/Záväzky →. Do príkazu sa samozrejme ponúkajú iba záväzky, ktoré doteraz neboli v celej výške zahrnuté do príkazu a majú nadefinovanú formu úhrady príkazom. Ak potrebujete uskutočniť prevod financií medzi svojimi bankovými účtami, využite povel Záznam/Prenos →/Bankové účty →. Pomocou neho vložíte do príkazu na úhradu bankové spojenie na iný účet zavedený v systéme POHODA.

Položky príkazu a preplatené záväzky sú previazané a môžete medzi nimi prechádzať pomocou povelu Otvoriť.

Príkazy na úhradu

Do jedného tuzemského príkazu na úhradu nie je možné vložiť doklady v domácej a cudzej mene zároveň. Toto umožňuje iba zahraničný príkaz na úhradu.

Akonáhle príkaz na úhradu zostavíte, môžete ešte stále položky upravovať alebo ručne dopĺňať ďalšie platby, ktoré nie sú v príslušných záväzkoch vôbec evidované. Ak potrebujete vykonať iba čiastočnú úhradu záväzku, znížte čiastky na položke príkazu.

Vystavenie príkazu na úhradu

  • Nový príkaz založte stlačením klávesu INSERT a uveďte platný dátum príkazu. Zvoľte, či sa jedná o typ tuzemský alebo zahraničný.
  • Následne kliknite na povel Záznam/Prenos →/Záväzky →.
  • Ak chcete vykonať výber záväzkov, ktorým už uplynula doba splatnosti, zvoľte záložku Po splatnosti. Najneskôr dnes splatné záväzky vyberiete záložkou Splatné dnes, zajtra splatné cez záložku Splatné zajtra atď.
  • Požadované záväzky jednotlivo označíte stlačením klávesovej skratky ALT+X. Pre výber záväzkov na úhradu podľa vlastného označenia využite dynamické záložky Moje označené, OznačenéNeoznačené.
Novú položku do uloženého príkazu na úhradu pridáte povelom Záväzky alebo Bankové účty z miestnej ponuky. Tú vyvoláte po stlačení pravého tlačidla myši v tabuľke Položky príkazu.

Vystavenie príkazu na úhradu

  • Povelom Preplatiť všetko (alebo stlačením klávesovej skratky ALT+E) z hlavnej ponuky vložte všetky vybrané záväzky do príkazu, prípadne povelom Preplatiť (klávesovou skratkou ALT+R) vkladajte záväzky postupne.
  • Ak chcete do daného príkazu vložiť položku pre prevod na bankový účet založený v programe POHODA, použite povel Záznam/Prenos →/Bankové účty →. Vyberte potrebný bankový účet a preneste ho do príkazu.
  • V položkách príkazu doplňte príslušnú čiastku, ktorú chcete previesť.
  • Uložte a odošlite do banky elektronicky, príp. vytlačte.

Vložením záväzku do príkazu na úhradu sa na záložku Položky príkazu prenesie i správa pre príjemcu. V tom okamihu už nebudete môcť text v poli Správa (a v agendách záväzkov) zmeniť. Môžete ho však upraviť priamo v príkaze na úhradu. Pole Správa nájdete v agendách Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry a Ostatné záväzky. Môžete do neho uviesť ľubovoľný text (maximálne však 35 znakov). Iba pri zaúčtovaní miezd sa toto pole pri výplate zálohy a doplatku mzdy už automaticky vyplní skratkou MZ, rokom a mesiacom zaúčtovania mzdy.

Ak chcete zmeniť poradie záväzkov na položkách príkazu, využite povel Poradie v kontextovom menu.

Keď vytvorený príkaz na úhradu uložíte, automaticky sa vytvorí záznam o vykonaných príkazoch na úhradu v tabuľke pod záložkou Doklady pri záväzkoch (prijatá faktúra, prijatá zálohová faktúra, ostatný záväzok, vydaný dobropis) vložených do konkrétneho príkazu.

Prostredníctvom povelu Otvoriť položky → prejdete do agendy Položky príkazu s výberom tých záväzkov, ktoré sú do vybraného príkazu vložené a pripravené na preplatenie. Alebo už preplatené sú. Tento prehľad môžete použiť buď pre rýchlu kontrolu, alebo v prípade, ak si potrebujete prehliadnuť ďalšie informácie o niektorom z vložených záväzkov.

Riešenie vrátených platieb

Ak vám banka príkaz na úhradu, resp. platbu vráti, vykonajte kontrolu. V prípade, ak objavíte chybný záznam, opravte ho podľa skutočnosti. Vo väčšine prípadov banka vráti platbu z dôvodu nesprávneho uvedenia bankového spojenia. Opätovné vloženie opraveného záväzku do nového príkazu sa povolí zaškrtnutím voľby v stĺpci Vrátené na položke pôvodného príkazu.

Export príkazov na úhradu pre elektronický platobný styk

Skôr, ako prvýkrát použijete túto funkciu, je potrebné vykonať príslušné nastavenia v agende Nastavenie/Homebanking.

Ak používate elektronický platobný styk so svojou bankou, môžete využiť povel Odoslanie príkazov…, ktorý umožňuje vytvárať z vybraných príkazov na úhradu súbory vo formáte konkrétnej banky.

Podrobný popis a sprievodcu všetkými potrebnými krokmi nájdete v interaktívnom pomocníkovi k programu POHODA.

Vytvorený súbor s príkazom na úhradu máte možnosť odoslať do banky pomocou bankového komunikačného softwaru, ktorý spustíte na poslednej strane sprievodcu.

Exportované príkazy na úhradu sú označené dátumom a časom exportu a ich editácia nie je možná. Povelom Záznam/Zrušenie exportu… príznak odoslania príkazu na úhradu zrušíte a podľa potreby ho potom odošlete znovu.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

Po uložení tuzemského príkazu si výslednú zostavu môžete skontrolovať po stlačení tlačidla Tlačové zostavy a prípadne si príkaz na úhradu vytlačiť. Ak je na tuzemskom príkaze na úhradu zaznamenaných viac položiek, má príslušná tlačová zostava vzhľad tlačiva Hromadný príkaz na úhradu. Pri zahraničných príkazoch si môžete vytlačiť Opis zahraničných príkazov na úhradu.