Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

10.3 Prijaté a vydané dopyty

Dopyty určené vašim prípadným dodávateľom, ale i tým existujúcim, môžete vytvárať v agende Vydané dopyty. Dopyty od vašich odberateľov zadávajte do agendy Prijaté dopyty. Pomenovanie alebo nadpis dopytu uveďte do poľa Text. Podrobný text zapíšte na záložku Podrobnosti alebo Poznámky. Obsah záložky Podrobnosti sa tlačí nad prehľadom položiek, zatiaľ čo obsah záložky Poznámka až pod prehľadom.

Skladové položky sa do prijatého dopytu vkladajú v predajných cenách, do vydaného dopytu v nákupných cenách. Dopyt môžete vystaviť i v cudzej mene, a to povelom Záznam/Cudzia mena. Viac informácií uvádzame v kapitole Zápis dokladu v cudzej mene. Ak dodávateľ vašu ponuku akceptoval, môžete podľa nej vystaviť objednávku. Na jej vystavenie slúži povel Záznam/Prenos →/Vydané dopyty → v agende Vydané objednávky. Akonáhle dopyt do tejto agendy prenesiete, označení sa ako vybavený. Ľahko ho ale spracujete i bez vloženia do agendy Vydané objednávky, a to pomocou povelu Záznam/Vybavené.

Ak označíte dopyt ako trvalý, a to povelom Záznam/Trvalý doklad, nebude sa pri takto označených dokladoch sledovať prenesené množstvo a do dokladov ich môžete prenášať opakovane. Po údajovej uzávierke sa tieto doklady vždy prenesú do novej účtovnej jednotky.

Povel Záznam/Aktualizácia sadzieb DPH… umožňuje vykonať zmenu sadzby DPH pri všetkých položkách dopytu podľa aktuálnej sadzby DPH platnej pre dané zdaňovacie obdobie.

Povel Záznam/Aktualizácia cien… dostupný v agende Prijaté dopyty umožňuje aktualizáciu cien skladových položiek podľa predajných cien v agende Zásoby, Cenové akcie alebo podľa individuálnych zliav v agende Adresár.

Povel Záznam/Aktualizácia režimu PDP... dostupný v agende Prijaté dopyty umožňuje vykonať zmenu režimu prenosu daňovej povinnosti v položkách predajného dokladu.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

Okrem klasického dopytu máte k dispozícii dopyt v cudzej mene alebo vo formáte HTML pre odosielanie e-mailom. V ponuke nájdete oi. zostavu pre hromadnú tlač adresných štítkov alebo poštových podacích hárkov. Zaškrtnutím voľby Vrátane popisu zásob vytlačíte tiež popis skladovej zásoby, ktorý je zadaný v agende Zásoby na záložke Internet v sekcii Všeobecný popis.