Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Príručka užívateľa > Fakturácia > Prijaté a vydané objednávky

10.4 Prijaté a vydané objednávky

CTRL+SHIFT+O Otvorí agendu Prijaté objednávky.

Objednávky môžete zadávať do agend Prijaté objednávky Vydané objednávky.

Bezpoložková objednávka

Ak zapisujete jednoduchú bezpoložkovú objednávku, vo formulári zapíšte text objednávky do poľa Text (max. 240 znakov) alebo ešte na záložku Poznámka (rozsahovo neobmedzená). Čiastky vyplňte priamo do sekcie Čiastka. Platca DPH môže čiastku rozpísať na základ a DPH v jednotlivých sadzbách.

Položková objednávka

Prostredníctvom ponuky Záznam/Prenos → je možné vydanú objednávku vystaviť z dopytu (prijatého i vydaného), ponuky (prijatej i vydanej) alebo prijatej objednávky.

Do tabuľky na záložke Položky objednávky zapisujete položky buď ručne, alebo ich vložíte zo skladu jedným zo spôsobov, ktoré uvádzame v kapitole Sklady.

Položková objednávka

Vloženie položky zo skladu nezmení stav zásob, ale urýchli neskoršie vytvorenie faktúry z objednávky. Platca DPH môže ku každej položke priradiť DPH v inej sadzbe. Pochopiteľne máte možnosť vyplniť i ďalšie členenia na položke, ktoré sa prenesú do faktúry v okamihu prenosu objednávky.

Objednávku zadáte do systému POHODA i v cudzej mene, a to povelom Cudzia mena z ponuky Záznam. Viac informácií nájdete v kapitole Zápis dokladu v cudzej mene.

Prenos objednávky

Pri položkových objednávkach môžete sledovať, v akom množstve už boli jednotlivé položky prenesené a či je celá objednávka finálne vybavená. Aby ste mohli sledovať doteraz prenesené množstvo, využite pole Prenesené v položkách objednávky. Hodnotu uvedeného poľa ovplyvníte cez agendy Prijaté faktúry, Vydané faktúry, Pokladňa, Príjemky, Výdajky a Predajky. Nový doklad (faktúru, príjemku, výdajku, predajku a pokladničný doklad) vytvoríte z príslušnej objednávky pomocou povelu Prijaté objednávky →, resp. Vydané objednávky → v ponuke Záznam/Prenos →. Na vybavenie sa ponúknu iba objednávky nevybavené a neprenesené (viď nižšie).

Pri prenose prijatej objednávky do vydanej faktúry, resp. vydanej zálohovej faktúry, sa ako Var. sym. zapíše číslo faktúry. Ak zaškrtnete voľbu Vytvorenie variabilného symbolu z čísla objednávky v agende Globálne nastavenie/Pohľadávky, prenesie POHODA do poľa Var. sym. číslo objednávky.

Do dokladu doplníte skutočne dodané alebo prijaté množstvo a po uložení dokladu bude týmto množstvom aktualizované pole Prenesené pri príslušných položkách v objednávke, z ktorých bol doklad vytvorený.

Prenos objednávky

CTRL+O Pridá do faktúry nové položky z vybranej objednávky.

Ak pracujete v objednávkach i so skladovými položkami, objednané množstvo si môžete zistiť i v poli Objednávky (tzn. Prijaté objednávky), resp. Objednané (tzn. Vydané objednávky) v agende Zásoby.

Väzbu na príslušné faktúry nájdete v objednávke na záložke Doklady.

Akonáhle objednávku, v ktorej sú vložené skladové zásoby, uložíte, pri vložených zásobách sa pripočíta objednané množstvo do výšky uvedených polí.

Pri každej objednávke, ktorej položky boli prostredníctvom iného dokladu (faktúry, príjemky, výdajky, predajky a pokladničného dokladu) úplne prenesené, POHODA automaticky zaškrtne stĺpec Prenesené. Navyše môžete objednávku vybaviť i bez dodania tovaru cez povel Vybavené z ponuky Záznam. Doklady sú označené príznakom Prenesené, resp. Vybavené. Tieto stĺpce môžete využiť na vyhľadávanie prenesených i neprenesených, resp. vybavených a nevybavených objednávok.

Ak označíte doklad ako trvalý, a to povelom Záznam/Trvalý doklad, nebude sa pri takto označených dokladoch sledovať prenesené množstvo a bude možné ich prenášať do dokladov opakovane. Po údajovej uzávierke sa tieto doklady vždy prenesú do novej účtovnej jednotky.

Povel Záznam/Aktualizácia sadzieb DPH... umožňuje vykonať zmenu sadzby DPH pri všetkých položkách objednávky podľa aktuálnej sadzby DPH platnej pre dané zdaňovacie obdobie.

Povel Záznam/Aktualizácia režimu PDP... dostupný v agende Prijaté objednávky umožňuje vykonať zmenu režimu prenosu daňovej povinnosti v položkách predajného dokladu.

Rezervácia skladových zásob

Funkciou Aktualizácia cien… z ponuky Záznam v agende Prijaté objednávky je možné prepočítať ceny skladových položiek prijatej objednávky.

Skladové položky, ktoré sú vložené do prijatej objednávky, môžete konkrétnemu odberateľovi rezervovať. Slúži na to povel Rezervácia z ponuky Záznam. Rezerváciu vykonáte len pre celú objednávku, nie pre jednotlivé položky.

Rezervácia skladových zásob

V momente, keď objednávku rezervujete, sa v agende Zásoby pri príslušných skladových zásobách pripočíta rezervované množstvo do poľa Rezervácia a zároveň sa odpočíta z poľa Objednávky. Keď zrušíte pri objednávke rezerváciu, tak sa v agende Zásoby pri príslušných skladových zásobách presunie množstvo z poľa Rezervácia späť do poľa Objednávky.

Ak je skladová zásoba rezervovaná, POHODA umožní štandardným spôsobom vyskladniť iba nerezervované množstvo. Zvyšok sa vyskladní až prenesením rezervovanej objednávky do vydanej faktúry, výdajky, predajky a pokladničného dokladu.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy
Tlačové zostavy v HTML formáte môžete zaslať prostredníctvom e-mailu i odberateľom, ktorí nevlastnia program POHODA.

V tlačových zostavách, ktoré súvisia s prijatými objednávkami, je pripravených niekoľko variantov potvrdení prijatia objednávky. Nájdete tu tiež súpisky, zostavy adresných štítkov alebo poštový podací hárok. K dispozícii sú samozrejme tlačové zostavy i pre vydané objednávky.

Ak povolíte v globálnom nastavení prácu s cudzími menami, budete mať k dispozícii i zostavy pre cudzie meny.