Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Skladové hospodárstvo

Skladové hospodárstvo

Skladové agendy ekonomického a informačného systému POHODA slúžia dvom základným účelom:

 • na reálne vedenie skladov,
 • na jednoduché vystavovanie položkových dokladov.

Vďaka skladovej evidencii môžete mať nielen podrobný prehľad o skladových položkách a finančných prostriedkoch, aké máte vo svojich zásobách uložené. Môžete tiež získať podrobnejší prehľad o zákazkách a docieliť lepšiu previazanosť záznamov v celom programe (od ponúk cez objednávky až po faktúry, resp. hradiace či likvidačné doklady).

Vyskúšať Poradiť sa Kúpiť

Videokurz POHODA - krok za krokom

POHODA umožňuje vedenie neobmedzeného počtu skladov a ich členenie podľa vlastných potrieb. Podporuje:

 • evidenciu tovaru, materiálu, služieb, ale i tzv. súprav, kompletov a výrobkov, ktoré môžu byť tvorené jednou i viacerými skladovými položkami – toto „vkladanie“ skladových položiek do tzv. zložených zásob umožňuje vytvárať okrem iného jednoduché rozpisy materiálu pre výrobu, súbory služieb a pod.,
 • záruky, šarže a výrobné čísla,
 • používanie čiarových kódov pri vkladaní skladových položiek do jednotlivých dokladov a pre zostavenie inventúry – vrátane kontroly duplicity kódov v rámci jedného skladu,
 • zľavy, cenové hladiny, individuálne cenníky – pri predaji vychádza POHODA z nákupných cien, ktoré automaticky upravuje pomocou nastavených cenových skupín a hladín predajných cien, zliav alebo zo špeciálne stanovených cien platných len pre konkrétneho obchodného partnera,
 • účtovanie zásob metódou A alebo B,
 • spracovanie inventúr – pri zostavovaní inventúry POHODA porovná skutočnosť zadanú pri fyzickej inventúre s evidenčným stavom a automaticky dopočíta a zaúčtuje prípadný rozdiel, obsahuje rôzne kontrolné tlačové zostavy a umožňuje zostaviť inventúru taktiež pomocou čítačky čiarových kódov,
 • sledovanie reklamácií a opráv,
 • priamy predaj tovaru na sklade pomocou zabudovanej predajne Kasa Online alebo doplnkového programu Kasa Offline,
 • predaj tovaru cez internet,
 • automatické objednávanie zásob – POHODA uľahčí zabezpečenie zásobovania – pomocou tejto funkcie POHODA vystaví objednávky zásob napr. podľa prijatých objednávok, do stanovených skladovacích limitov a pod.,
 • výkazy pre Intrastat – ich zostavovanie i elektronické odosielanie,
 • používanie náhľadu tovaru pre lepšie rozlíšenie podobných skladových položiek atď.

Každej skladovej položke môžete priradiť vlastný kód, vyplniť údaje o dodávateľovi a výrobcovi, merných jednotkách, hmotnosti a objeme, nastaviť limit pre minimálne a maximálne množstvo na sklade a DPH pri nákupe a pri predaji, priradiť náhľady a popisy pre internetový predaj, vrátane nastavenia kategórií, súvisiaceho a alternatívneho tovaru ... Pri každej položke uvidíte jej aktuálny stav na sklade a pomocou väzieb v programe sa jednoducho dostanete do prijatých a vydaných objednávok a nevybavených skladových reklamácií, v ktorých sa daná položka vyskytuje.

Tip: Vyberte si rad E1:
POHODA E1 Rad E1 sa postará o synchronizáciu údajov v prípadoch, kedy sa niektoré položky nachádzajú v rôznych skladoch a zmena údajov na skladovej karte v jednom sklade sa má premietnuť do ostatných skladov. Táto funkcia sa obzvlášť hodí, ak vediete sklady pre viacero predajní alebo pri pobočkovom spracovaní údajov.

Hodnota zásob a evidencia ich pohybu

Zásoby sa na sklade evidujú v obstarávacích cenách, do ktorých patrí cena obstarania (fakturačná cena, clo, spotrebná daň) a vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním (prepravné, skladovacie poplatky atď.). POHODA rozpočítava vedľajšie náklady obstarania podľa podielu nákupných cien jednotlivých druhov zásob pri dodaní. Umožňuje pri každom dodaní zadať vedľajšie náklady i dodatočne, pričom skladové ceny opäť automaticky prepočíta.

POHODA: Ak s nákupom zásob vznikajú vedľajšie obstarávacie náklady, POHODA ich rozpočíta do obstarávacích cien jednotlivých zásob v dodávke

Ocenenie skladových zásob rovnakého druhu, ktoré závisí na ich nákupných cenách, sa v priebehu času mení. POHODA tieto zmeny zachytáva a pri ocenení skladových zásob používa metódu váženého aritmetického priemeru. Vo váženej nákupnej cene sa taktiež uskutočňujú úbytky zásob zo skladu.

Cenu tovaru na sklade POHODA prepočítava priebežne, teda automaticky po každom príjme alebo ju môže užívateľ prepočítať ručne. K dispozícii je celý rad funkcií na preceňovanie zásob.

POHODA: Ukážka nastavenia cenových skupín a základných pravidiel pre automatický prepočet cien zásob

Bez ohľadu na používaný spôsob účtovania zásob ľahko zistíte okamžité stavy na skladoch. Pohyby vzniknuté vystavením príjemky, výdajky, prevodky alebo výrobného listu sa okamžite prejavia na príslušnej skladovej karte. Skladovú evidenciu môžete používať taktiež pre vytvorenie ponúk, objednávok, (zálohových) faktúr, pokladničných dokladov, predajok a pod.

Ak budete vytvárať doklad na základe už existujúceho dokladu, napr. vydanú (zálohovú) faktúru na základe ponuky alebo prijatej objednávky, prenesú sa do nového dokladu i položky prenášaného dokladu vrátane prepojenia na sklad.

Tip: Používate pri práci v sklade alebo v teréne prenosné dátové terminály alebo čítačky čiarových kódov?
Hľadáte riešenie, ktoré uľahčí spracovanie údajov vďaka efektívne previazanej komunikácii s programom POHODA? Navštívte stránky partnerského projektu POHODA plus a dozviete sa viac.

Skladové hospodárstvo vs. typ účtovnej evidencie

Skladovú evidenciu môžete mať pod jednou strechou programu POHODA spolu s jednoduchým alebo podvojným účtovníctvom. Záznamy zo skladov sú prepojené s príslušnými knihami a prehľadmi.

Knihe zásob v jednoduchom účtovníctve zodpovedajú skladové karty, na ktorých sú zásoby evidované. Do peňažného denníka sa premietnu iba zmeny finančných prostriedkov.

Ak vediete podvojné účtovníctvo, môžete si zvoliť účtovanie zásob metódou A alebo B. POHODA obsahuje obidve možnosti. Zvolený spôsob bude mať vplyv na premietanie pohybov zásob do finančného účtovníctva, a to spoločne pri všetkých vedených skladoch.

Sledovanie reklamácií a evidencia opráv

V systéme POHODA môžete mať prehľad o kompletnej histórii reklamačných konaní. Program totiž umožňuje evidovať:

 • reklamácie od zákazníkov,
 • reklamácie, ktoré si uplatňujete voči svojim dodávateľom.

Evidencia umožňuje reklamácie priebežne sledovať a meniť ich aktuálny stav a vybavenie. V jednom zázname tak môžete spravovať celé reklamačné konanie od jeho začiatku až po ukončenie a spôsob vybavenia. Na tlač sú pripravené potvrdenia o prijatí reklamácie, reklamačné protokoly a listy i prehľady pre vyhodnocovanie.

POHODA podporuje taktiež evidenciu záručných opráv (vrátane prípadnej nadväznosti na reklamačné záznamy) a plateného servisu (pozáručných opráv), od popisu chyby cez sledovanie priebežného stavu opráv, spotrebovaného materiálu a práce až po dátum ukončenia opráv na servisovanom predmete. Pre zjednodušenie práce s úhradami za opravy prijatými od zákazníkov, vrátane záloh, je evidencia opráv prepojená s pokladničnými dokladmi a vydanými (zálohovými) faktúrami. K dispozícii sú tlačové zostavy a prehľady pre interné potreby (štatistika, vyhodnotenie atď.) i pre zákazníkov (potvrdenie o prijatí do servisu, servisný protokol).

Ako reklamačným, tak servisným záznamom môžete priraďovať taktiež zodpovedné osoby.

POHODA: Podrobnosti k priebehu jednotlivých reklamácií sa zapisujú do záložky Stavy

Ktorú POHODU vybrať?

Agendy a funkcie pre vedenie skladovej evidencie nájdete v týchto variantoch a radoch programu POHODA:

POHODA Jazz POHODA SQL Jazz POHODA E1 Jazz
POHODA Standard POHODA SQL Standard POHODA E1 Standard
POHODA Premium POHODA SQL Premium POHODA E1 Premium
POHODA Komplet POHODA SQL Komplet POHODA E1 Komplet

POHODA E1Ak potrebujete vo svojich skladoch sledovať viac údajov a používať pokročilé funkcie, napr.:
- evidencia viacerých dodávateľov pri jednotlivých položkách,
- používanie viacerých čiarových kódov pri každej položke a rôznych kódov za jednotlivé balenia,
- používanie nákupných cien v cudzej mene,
- automatické objednávanie jednoduchých i zložených zásob,
- vytváranie a uchovávanie inventúr pre viacero skladov,
- synchronizácia/aktualizácia skladových kariet a ich cien podľa vzorového skladu atď.,
vyberajte si z radu POHODA E1.

Porovnanie variantov
Vyberte si najvhodnejší variant systému POHODA:


Kam ďalej?

Nadštandardné skladové funkcie
E-shopy
Vykazovanie pre Intrastat
Fakturácia a objednávky
Školenie Skladové hospodárstvo – nastavenie a zavedenie
Školenie Skladové hospodárstvo – práca s dokladmi

 

 

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 74324 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť