Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

4.14 Úlohy

Ak potrebujete počas práce v programe POHODA zapísať poznámku, na ktorú budete chcieť byť v budúcnosti upozornení, môžete pre tento účel využiť agendu Úlohy. Do záznamu typu Upozornenie zadáte predmet a text poznámky, dátum a čas, kedy má dôjsť k jeho zobrazeniu.

Agenda je spoločná pre všetky účtovné jednotky. Pri práci v programe POHODA budete v pravý čas informovaní o všetkých svojich upomienkach či uplynulých termínoch úloh, bez ohľadu na skutočnosť, v ktorej účtovnej jednotke sa práve nachádzate.

Agendu môžete využiť tiež na zadávanie úloh ostatným užívateľom programu POHODA, prípadne i sebe. Stačí na novom zázname nastaviť typ Úloha a vyplniť potrebné náležitosti.

Úlohy

Po prihlásení do programu POHODA sa v dialógovom okne Pripomenutie zobrazia všetky aktuálne nevybavené úlohy, ktoré majú exspirovaný termín pripomenutia. Okno môžete kedykoľvek skryť. Znovu ho zobrazíte z agendy Úlohy, a to povelom Záznam/Zobraziť pripomenutie. Dialógové okno Pripomenutie sa zobrazí tiež vo chvíli, keď dôjde k vypršaniu termínu pre pripomenutie niektorého záznamu v agende Úlohy.

Na zdrojový záznam sa samozrejme môžete prepnúť i v okamihu pripomenutia úlohy typu Upozornenie, a to povelom Otvoriť úlohu v UJ v dialógovom okne Pripomenutie.

Novú úlohu typu Upozornenie môžete vytvoriť:

  • z ľubovoľného záznamu v agendách Adresár, Udalosti, Zmluvy, Zákazky, Personalistika a Pracovné pomery,
  • zo všetkých dokladových agend v ponuke Účtovníctvo, Fakturácia, Sklady,
  • z agend slúžiacich pre evidenciu majetku – Dlhodobý majetok a Krátkodobý majetok.

Úlohy

V každom z vyššie uvedených prípadov použite povel Vložiť úlohu z ponuky Záznam/Prenos →. Do takto vytvoreného záznamu sa zároveň zo zdrojového záznamu predvyplní pole Predmet. Ak zmeníte typ takto vytvoreného záznamu na Úloha, môžete vytvoriť úlohu s väzbou na konkrétny doklad i pre iného užívateľa. Do zdrojového záznamu sa môžete priamo zo záznamu prepnúť cez záložku Väzby.

Ak chcete niektorú úlohu zobrazovať v budúcnosti opakovane, využite možnosť pre opakovanie úlohy, ktorú vyvoláte zo zdrojovej úlohy ponukou Záznam/Opakovaná úloha. Zobrazí sa dialógové okno Opakované úlohy, kde do prvého poľa zadáte počet úloh, ktoré sa majú vygenerovať. V druhom poli vyplníte číselnú hodnotu periódy a na záver stanovíte čas opakovania.

Nastavenie užívateľských práv pre zadávanie úloh iným užívateľom:

V agende Prístupové práva v strome práv Administrátorské funkcie v sekcii Úlohy je potrebné povoliť možnosť Zadávať úlohy užívateľom. Pole Hierarchia ovplyvňuje, komu smie užívateľ úlohu zadať, pričom platí, že užívateľ nemôže zadať úlohu inému užívateľovi s vyššou číselnou hodnotou v tomto poli.

Nastavením prístupových práv môžete ovplyvniť zadávanie úloh ostatným užívateľom a tiež viditeľnosť úloh.

Užívateľ s administrátorským právom Meniť majiteľa úlohy môže v agende Úlohy vidieť úlohy všetkých užívateľov a v prípade potreby pri ktorejkoľvek úlohe zmeniť osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu tejto úlohy.