Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

5.11 Analýza

Táto agenda vám pomáha vytvárať a tlačiť užívateľsky definovateľné finančné analýzy a ďalšie účtovné výkazy, ktoré potrebujete pri svojej práci.

Vlastnú finančnú analýzu či výkaz založíte obvyklým spôsobom pomocou klávesu INSERT alebo kópiou iného záznamu analýzy. Vzorce pre výpočet, názvy jednotlivých riadkov zostavy a ich formát sa zapisujú do tabuľky, ktorá sa otvorí po aktivácii záložky Definícia analýzy. Podrobný popis definície analýzy a syntaxe vzorcov uvádza interaktívny pomocník, ktorého zobrazíte klávesom F1. Výsledný vzhľad a spočítané hodnoty získate prostredníctvom náhľadu alebo tlače zostavy Analýza.

Analýza

Cash flow

Definícia Cash flow (2. varianta) vychádza z východiskového nastavenia súvahových účtov. Ak ste zmenili typ súvahového účtu (aktívny, pasívny) v účtovej osnove, implicitná definícia analýzy nebude korektne pracovať.

Zostava Cash flow je prehľadom peňažných tokov konkrétnej účtovnej jednotky a je vyžadovaná pri uzávierke tých účtovných jednotiek, ktoré podliehajú auditu. V programe sa používa nepriama metóda výpočtu. Tá je založená na úprave hospodárskeho výsledku o nepeňažné operácie, na zmenách stavu zásob, pohľadávok a záväzkov a položiek, ktoré patria do finančnej alebo investičnej činnosti. Výpočet nie je možné navrhnúť univerzálne, pretože závisí od vašich účtovných postupov a od účtového rozvrhu. Preto sú v programe POHODA pripravené dve predlohy, ktoré slúžia ako nástroj pre vytvorenie výkazu práve vašej účtovnej jednotky.

Ak v agende Globálne nastavenie/Zaúčtovanie nastavíte iný počet analytických miest, než ktorý uvediete v analýze, nebude analýza korektná.

Pri vytváraní výkazu Cash flow postupujte takto:

  • Skopírujte si jednu zo štandardných predlôh a vyplňte názov.
  • Upravte definície výpočtov.
  • Výkaz vytlačte a skontrolujte si, či stav peňažných prostriedkov na konci obdobia zodpovedá skutočnosti – ak sa líši, upravte definíciu výpočtov.

Ekonomické ukazovatele

Druhým, v programe už predpripraveným výkazom, je prehľad základných ekonomických ukazovateľov účtovnej jednotky, a to i s pomerovými ukazovateľmi, ktoré sa používajú pri finančnej analýze. Výkaz si môžete upraviť podľa seba, aby ideálne zodpovedal konkrétnym požiadavkám. Pri jeho úprave postupujte rovnakým spôsobom ako v prípade výkazu Cash flow.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

Jednotlivé výkazy ľahko vytlačíte prostredníctvom zostavy Analýza. Ak potrebujete kontrolu i definície daného výkazu, využite tlačovú zostavu Definícia analýzy.