Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

6.9 Počiatočné stavy

Základné údaje, ktoré sa týkajú otvorenia účtovných kníh, ale i ďalšie informácie potrebné pre správne fungovanie účtovníctva, zadávate v agendách tejto ponuky.

Začiatočné stavy salda

Túto agendu väčšinou použijete pri prvom zavedení účtovníctva do programu POHODA v prípade, keď chcete mať detailný prehľad o salde z predchádzajúcich dokladov. V ďalších rokoch už POHODA sama začiatočné stavy salda vyplní pri údajovej uzávierke.

Pri zavádzaní začiatočných stavov pre saldokonto môžete postupovať dvojakým spôsobom:

Saldo s využitím agendy Začiatočné stavy salda

Do príslušných agend (Prijaté Vydané faktúry, Ostatné pohľadávky záväzky) ručne zapíšte nepreplatené pohľadávky a záväzky a uveďte pri nich predkontáciu Bez, resp. vlastnú predkontáciu Bez. Tak sa nevytvorí žiadne zaúčtovanie do agendy Účtovný denník, čo je úplne v poriadku, pretože vlastné zaúčtovanie dokladov prebehlo už v minulom období.

Každú pohľadávku a záväzok zapíšte potom buď ručne do agendy Začiatočné stavy salda alebo hromadne prostredníctvom príslušných povelov z ponuky Záznam/Prenos →. Pri pohľadávkach a záväzkoch je potrebné, aby doklady mali zadanú predkontáciu typu Vlastná predkontácia Bez, a dátum účtovného prípadu bol starší ako obdobie účtovnej jednotky. Tým zaistíte, aby sa údaje rozčlenili do agendy Saldo.

Obraty saldokontných účtov sa zadávajú jednostrannými účtovnými zápismi. Čiastku zapíšete na stranu MD alebo DAL. Začiatočné stavy salda nijak neovplyvnia stavy účtov v bežnom roku. Prípadná chyba sa prejaví iba v zostavách agendy Saldo.

217_zaciatocne_stavy_salda.png 

Saldo s využitím agendy Začiatočné stavy salda jednoduchším, avšak menej prehľadným spôsobom

Menej prácny, avšak tiež menej prehľadný spôsob je, že uvediete celkovú čiastku za každý saldokontný účet do agendy Začiatočné stavy salda a rovnako pri ňom uvediete i párovací symbol. Ku všetkým dokladom, ktoré sa vzťahujú k určitému saldokontnému účtu, následne doplníte zhodný párovací symbol.

Počiatočné stavy účtov

Po zadaní počiatočných alebo východiskových stavov účtov pokladne a banky je potrebné ešte tieto údaje zadať ručne priamo v agendách Pokladňa a Banka ako doklad typu Príjem s predkontáciou Bez.

 

Do tejto agendy zapisujete počiatočné stavy účtov k prvému dňu účtovného obdobia, resp. k dátumu zahájenia činnosti, a to podvojným zápisom vo vzťahu k účtu 701 – Začiatočný účet súvahový.

Ak chcete stavy jednotlivých účtov evidovať tiež v cudzej mene, musíte zadať čiastku v príslušnej mene do pola CM a v poli Mena vybrať cudziu menu. Všetky zapísané záznamy sa objavia na začiatku účtovného denníka s viditeľným označením Počiatočné stavy účtov.

218_pociatocne_stavy_uctov.png 

Pri prvom zavedení účtovnej jednotky do účtovníctva POHODA musíte ručne zadať zostatky súvahových, resp. podsúvahových účtov z konca minulého obdobia. V ďalších rokoch už prevod zostatkov z roka na rok ručným zápisom riešiť nemusíte, POHODA ho vykoná automaticky, a to vrátane nastavenia počiatočných stavov bežných účtov a pokladní.

Východzie stavy účtov

Agendu Východzie stavy účtov využijete iba vtedy, keď prechádzate počas účtovného obdobia na spracovávanie účtovníctva v programe POHODA a nechcete dopĺňať všetky účtovné prípady od začiatku účtovného obdobia. Doklady od začiatku účtovného obdobia až do doby prechodu sa v tomto prípade do účtovníctva POHODA nezapisujú. Do agendy Východzie stavy účtov zadáte len zostatky účtov k dátumu prechodu. Tieto stavy uvádzate jednostranným účtovným zápisom, čo znamená, že zapisujete iba jeden účet na stranu MD alebo DAL.

219_vychodzie_stavy_uctov.png 

Výhodou uvedeného postupu je úspora času a práce, ale veľkou nevýhodou je, že nemáte z tohto obdobia k dispozícii žiadne informácie (saldo, sklad, obraty odberateľov). Všetko je zadané kumulovane vo východzích stavoch účtov.

Po zadaní východzích stavov vytlačte zostavu Obratová predvaha z agendy Účtovný denník a skontrolujte, či nie je porušený princíp podvojnosti. Obraty účtov MD a DAL v riadku Celkom musia byť zhodné, inak ste zadali niektorý zostatok účtu chybne, resp. ste niektorý účet vynechali.

Ak chcete stavy jednotlivých účtov evidovať vo vybranej cudzej mene, zadajte čiastku v príslušnej mene do pola CM a v poli Mena vyberte konkrétnu cudziu menu.

Výkazy minulého roka

Táto agenda umožňuje vyplniť údaje minulého účtovného obdobia pre účely tlačových zostáv Účtovná závierka PÚ (UZPOD) resp. Účtovná závierka PÚ (UZMUJ).

220_1_vykazy_min_roka.png 

Pri vložení nového údaja stačí z výklopného zoznamu zvoliť príslušné tlačivo, uviesť číslo riadku v tlačive vlaňajšieho a aktuálneho roka a zapísať čiastku v centoch a v celých eurách.