Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

5.8 Daň z príjmov

Daň z príjmov

Funkcia Daň z príjmov v ponuke Účtovníctvo/Daň z príjmov sa používa na vystavenie podkladov pre daňové priznanie dane z príjmov v podvojnom účtovníctve.

Výpočet dane môžete vykonať kedykoľvek v priebehu účtovania. Nemá totiž žiadny vplyv na zaúčtované doklady a môžete ho kedykoľvek opakovať. Výpočet dane ovplyvňuje nastavenie pola Stav v agende Účtovné jednotky, v ktorom môže byť zvolená Právnická osoba alebo Fyzická osoba.

Daň z príjmov právnických osôb

V prvom poli dialógového okna Daň z príjmov právnických osôb v PÚ je uvedený hospodársky výsledok pred zdanením spočítaný programom na základe údajov, ktoré sú zapísané v účtovníctve. V oddiele Zvýšenie zisku sú uvedené údaje zistené z účtovníctva z nedaňových nákladových účtov, ktoré daňový základ zvyšujú. V poli Ostatné zvýšenie zisku môžete zvýšenie ručne upraviť. Obdobne sa v oddiele Zníženie zisku zobrazujú údaje z účtovníctva z nedaňových výnosových účtov, ktoré daňový základ znižujú. I zníženie zisku ručne upravíte v poli Ostatné zníženie zisku.

Rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi je v priznaní uvedený v oboch oddieloch. Podľa povahy rozdielu ho POHODA správne zapíše iba do jedného z nich. Ak sú účtovné odpisy vyššie ako daňové, základ pre výpočet dane sa zvyšuje, ak sú nižšie, základ sa znižuje.

Sadzba dane sa nastaví podľa údaja uvedeného v agende Legislatíva. S ohľadom na platnú legislatívu vyplňte tiež pole Zľavy na dani. Nezabudnite do poľa Zaplatené preddavky doplniť súčet všetkých preddavkov na daň z príjmov pre aktuálny účtovný rok, ktoré ste uhradili. Po zadaní všetkých údajov si môžete podklady prehliadnuť alebo vytlačiť.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

Priamo z programu si môžete vytlačiť súpisku podkladov pre daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb vrátane podkladov, ktoré zahŕňajú účtové skupiny nákladov a výnosov rozčlenené na daňové a nedaňové. Ďalej môžete vytlačiť podklady pre prílohy k daňovému priznaniu. Jedná sa o výdavky (náklady) neuznané za výdavky (náklady), ktoré boli vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a odpisy hmotného a nehmotného majetku.

Daň z príjmov fyzických osôb

Daň z príjmov fyzických osôb

V oddiele Údaje mimo účtovnej evidencie je možné ručne uviesť ďalšie čiastkové základy dane, ktoré v programe POHODA nesledujete. V poli Základ dane je celkový súčet všetkých týchto údajov. Pole Úprava základu dane slúži na modelovanie a skúšobné výpočty. Odpočítateľné položky vyplňte podľa údajov zapísaných v agende Legislatíva.

Rovnako ako v prípade právnickej osoby i tu vyplňte Zľavy na dani Zaplatené preddavky. V poli Zostáva doplatiť sa zobrazí iba nedoplatok dane, nie preplatok.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

Po zadaní všetkých údajov si vytlačte zostavu Daň z príjmov fyzických osôb, ktorá obsahuje podklady pre daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb rozčlenené podľa jednotlivých čiastkových základov dane. Údaje môžete použiť pri vyplňovaní daňového priznania. Rozčlenenie príjmov a výdavkov podľa jednotlivých daňových typov (činností) zobrazuje tlačová zostava Daň z príjmov – podklady.

Priznanie k dani z príjmov

Agendu Priznanie k dani z príjmov môžete využiť pre vytvorenie priznania k dani z príjmov fyzických alebo právnických osôb. Vplyv na typ priznania má nastavenie fyzickej alebo právnickej osoby v poli Stav v ponuke Súbor/Účtovné jednotky.

Vystavenie priznania k dani z príjmov

Vystavenie priznania k dani z príjmov
Údaje z účtovníctva môžete v zostavenom priznaní aktualizovať prostredníctvom povelu Záznam/Aktualizácia údajov…, ktorý vyvoláte z ponuky Záznam na zostavenom daňovom priznaní.

Riadne priznanie k dani z príjmov

Riadne priznanie vytvoríte klávesom INSERT (ako pri založení nového záznamu) alebo prostredníctvom ikony Nový záznam. Otvorí sa Sprievodca zavedením podaní pre daň z príjmov, v ktorom vyberiete Typ a zdaňovacie obdobie v poli Rok. Po dokončení sprievodcu sa založené priznanie automaticky otvorí.

Opravné a Dodatočné priznanie k dani z príjmov

Pre vytvorenie opravného či dodatočného priznania k už existujúcemu priznaniu je potrebné nastaviť sa na existujúce riadne priznanie a použiť klávesovú skratku CTRL+K. Otvorí sa dialógové okno Kópia priznania, v ktorom vyberiete požadovaný druh priznania.

Vybrané priznanie k dani z príjmov je možné otvoriť klávesom ENTER alebo pomocou miestnej ponuky vyvolanej pravým tlačidlom myši a zvolením povelu Otvoriť (ENTER).

Opravné a Dodatočné priznanie k dani z príjmov

Program následne otvorí vstupný formulár pre zápis daňového priznania. Formulár obsahuje niekoľko prehľadných sekcií, ktorých zoznam je k dispozícii na paneli sekcii na ľavej strane. Podrobnejšie informácie o jednotlivých sekciách priznania k dani z príjmov nájdete v interaktívnom pomocníkovi priamo v programe POHODA.

Odoslanie priznania k dani z príjmov elektronickou cestou

S odoslaním vám pomôže Sprievodca pre elektronické podanie, ktorého spustíte povelom Záznam/Odoslanie podania…

Pomocou sprievodcu vytvoríte XML súbor. Priznanie môžete odoslať automaticky priamo na podateľňu Finančnej správy SR.

Záväzky, resp. pohľadávky je možné automaticky vytvoriť prostredníctvom voľby Vytvoriť záväzky/pohľadávky aj pri uzatváraní priznania povelom Záznam/Uzavrieť priznanie...

Povel Vytvoriť záväzky/pohľadávky… slúži na automatické vytvorenie záväzku z titulu nedoplatku na dani, resp. pohľadávky v prípade daňového preplatku, pre generovanie preddavkov na daň na ďalšie zdaňovacie obdobie a pre generovanie doplatenia preddavkov. Ak máte predĺženú lehotu na podanie priznania k dani z príjmov, zaškrtnite možnosť Predĺžená lehota a do dátumového poľa vyplňte dátum novej (predĺženej) lehoty. Na základe týchto údajov program POHODA určí lehoty splatnosti záväzkov.

Priznanie môžete uzatvoriť alebo označiť ako oficiálne prostredníctvom povelu Záznam/Uzavrieť priznanie… alebo Záznam/Oficiálne.

Tlačové zostavy

V agende Daň z príjmov nájdete tlačové zostavy k priznaniu k dani z príjmov, ktoré zodpovedajú úradnému vzoru.

Pre export priznania do formátu FDF je možné v dialógovom okne Tlač použiť tlačidlo Export. Takto vyexportované tlačivo je možné upravovať a zmeny ukladať.

Poznámky k uzávierke

Agenda Poznámky k uzávierke umožňuje zostavenie poznámok individuálnej účtovnej závierky. V ponuke Účtovníctvo/Daň z príjmov ju nájdete v účtovných jednotkách typu podvojné účtovníctvo (PÚ) a neziskové organizácie (PÚN).

Pre vytvorenie tlačiva Poznámky individuálnej účtovnej závierky zadajte v poli Rok príslušné obdobie pre zostavenie tlačiva a záznam uložte. Po uložení sa otvorí formulár, v ktorom môžete v jednotlivých sekciách dopĺňať príslušné údaje, potrebné k zostaveniu tlačiva.

Poznámky k uzávierke

Zoznam jednotlivých sekcií je k dispozícii na ľavej strane v paneli Sekcia. Medzi sekciami je možné prechádzať kliknutím myšou alebo klávesmi Page Up a Page Down. V jednotlivých sekciách je zase možné pohybovať sa obvyklým spôsobom myšou, tabulátorom alebo pomocou šípok na klávesnici. V časti Všeobecné sa automaticky vyplnia dostupné údaje o účtovnej jednotke a v prípade potreby ich môžete ručne upraviť. Bližšie informácie získate v pomocníkovi dostupnom po stlačení klávesu F1.

Tlačové zostavy

Po zadaní všetkých údajov si vytlačte zostavu Poznámky k uzávierke. Pre export tlačiva do formátu FDF je zapracovaný formát edit save, tj. vyexportované tlačivo je možné upravovať a zmeny ukladať.