Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

5.9 Daň z motorových vozidiel

Program POHODA umožňuje užívateľom v podvojnom i jednoduchom účtovníctve vytvárať a archivovať priznania k dani z motorových vozidiel.

Program zostaví priznanie na základe údajov zapísaných v agende Vozidlá v časti Daň z motorových vozidiel. Do priznania sa zahrnú všetky vozidlá s vyplneným údajom v poli Daňovník, okrem tých, ktorých Dátum zaradenia a Dátum vyradenia nezasahuje do zvoleného zdaňovacieho obdobia. Vplyv na bezchybnosť priznania závisí aj od ostatných zapísaných údajov, napr. Prvá evidencia, Druh vozidla, Objem motora, Oslobodenie, Zníženie sadzby a ďalšie.

Vystavenie priznania k dani z motorových vozidiel

Ak potrebujete vystaviť priznanie k dani z motorových vozidiel len za časť zdaňovacieho obdobia, je potrebné vo vystavenom priznaní upraviť dátum v poli Zdaňovacie obdobie od/do.

Na vystavenie a evidenciu priznaní k dani z motorových vozidiel slúži agenda Daň z motorových vozidiel v ponuke Účtovníctvo/Daň z motorových vozidiel/Priznanie k dani z motorových vozidiel.

Riadne priznanie k dani z motorových vozidiel

Riadne priznanie vytvoríte klávesom INSERT (ako pri založení nového záznamu). Otvorí sa Sprievodca založením priznania k dani z motorových vozidiel, po ktorého dokončení sa založené priznanie automaticky otvorí.

Opravné a Dodatočné priznanie k dani z motorových vozidiel

Pre vytvorenie opravného či dodatočného priznania k už existujúcemu priznaniu je potrebné nastaviť sa na existujúce riadne priznanie a použiť klávesovú skratku CTRL+K. Otvorí sa dialógové okno Kópia priznania, v ktorom vyberiete požadovaný druh priznania.

Priznanie k dani z motorových vozidiel

Formulár daňového priznania sa otvorí automaticky po vytvorení nového priznania. Existujúce priznanie sa otvára klávesom ENTER alebo pomocou miestnej ponuky vyvolanej pravým tlačidlom myši a zvolením povelu Otvoriť (ENTER).

Priznanie k dani z motorových vozidiel

Formulár obsahuje niekoľko prehľadných sekcií, ktorých zoznam je k dispozícii na paneli sekcii na ľavej strane. Jednotlivé sekcie sú vyplnené programom automaticky, a to na základe údajov uvedených v agendách Súbor/Účtovné jednotky, Globálne nastavenie/Dane/Daň z príjmov (Oprávnená osoba) a Vozidlá.

Ručne je možné upraviť alebo doplniť informácie o Daňovníkovi a Zástupcovi v rovnomenných sekciách. Sekcia Vozidlo umožňuje v prípade potreby upraviť mesiace, v ktorých vozidlo podlieha dani, zvoliť najbližšiu nižšiu sadzbu dane v prípade jazdnej súpravy a určiť, že vozidlo bolo používané v rámci kombinovanej dopravy. V sekcii Daň je potrebné doplniť čiastku zaplatených preddavkov.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých sekciách priznania k dani z motorových vozidiel nájdete v interaktívnom pomocníkovi priamo v programe POHODA.

Aktualizovať vozidlá

Tento povel nájdete v ponuke Záznam. Prostredníctvom neho premietnete zmeny vykonané v agende Vozidlá do už vystaveného priznania. Do priznania sa prenesú vozidlá, ktoré boli do agendy pridané a vymažú sa vozidlá, ktoré sa už v agende nenachádzajú. Vkladanie a mazanie vozidiel ovplyvňuje tiež obdobie, v ktorom vozidlo podlieha dani z motorových vozidiel, tzn. Dátum zaradenia Dátum vyradenia vozidla.

Odoslanie priznania k dani z motorových vozidiel elektronickou cestou

Záväzky, resp. pohľadávky môžete automaticky vytvoriť aj prostredníctvom voľby Vytvoriť záväzky/pohľadávky pri uzatváraní priznania povelom Záznam/uzavrieť priznanie...

S odoslaním vám pomôže Sprievodca pre elektronické podanie, ktorého spustíte povelom Záznam/Odoslanie priznania k DMV…

Pomocou sprievodcu vytvoríte XML súbor. Priznanie môžete odoslať automaticky priamo na podateľňu Finančnej správy SR.

Cez povel Vytvoriť záväzky/pohľadávky... v ponuke Záznam môžete automaticky vytvoriť záväzky z titulu nedoplatku na dani, resp. pohľadávky v prípade daňového preplatku a vygenerovať preddavky na daň na ďalšie zdaňovacie obdobie. V sprievodcovi zvoľte číselný rad, ktorý má byť pre vytvorený doklad použitý a predkontáciu, na ktorú sa doklad zaúčtuje.

Pred generovaním záväzkov je potrebné do sekcie Globálne nastavenie/Dane do časti Účty pre platenie daní doplniť správne číslo účtu pre platenie dane z motorových vozidiel. Zároveň odporúčame doklady generovať v prechodnom období, a to z dôvodu, aby vám program ponúkol číselný rad pre nasledujúce obdobie.

Ak vám zo zákona vyplýva povinnosť platiť preddavky, zaškrtnite voľbu Záväzky pre platenie preddavkov a zvoľte číselný rad a predkontáciu, ktoré sa pri generovaní záväzkov použijú do agendy Ostatné záväzky. Preddavok program vypočíta na základe predpokladanej dane uvedenej na riadku č. 40 priznania. Podľa výšky predpokladanej dane program vytvára štvrťročné alebo mesačné preddavky.

Priznanie môžete uzavrieť alebo označiť ako oficiálne prostredníctvom povelov Uzavrieť priznanie… alebo Oficiálne v ponuke Záznam.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

V agende Daň z motorových vozidiel (i v agende Priznanie k dani z motorových vozidiel) nájdete tlačové zostavy k priznaniu k dani z motorových vozidiel, ktoré zodpovedajú úradnému vzoru. Z tohto dôvodu sa zostavy exportujú do formátu FDF. Pre export použijete rovnomenné tlačidlo v dialógovom okne Tlač. Takto vyexportované tlačivo je možné vytlačiť, ale tiež upravovať a zmeny ukladať.

Tlačová zostava Výpočet predpokladanej dane predstavuje súpisku vozidiel, ktoré vstupujú do výpočtu predpokladanej dane na účely preddavkov. Obsahuje výpočet predpokladanej dane za každé vozidlo osobitne.