Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Využite 30% zľavu na nový software pre začínajúcich podnikateľov

5.8 Daň z motorových vozidiel

Program POHODA umožňuje užívateľom v podvojnom i jednoduchom účtovníctve vytvárať a archivovať priznania k dani z motorových vozidiel.

Program zostaví priznanie na základe údajov zapísaných v agende Vozidlá v časti Daň z motorových vozidiel. Do priznania sa zahrnú všetky vozidlá s vyplneným údajom v poli Daňovník, okrem tých, ktorých Dátum zaradenia a Dátum vyradenia nezasahuje do zvoleného zdaňovacieho obdobia. Vplyv na bezchybnosť priznania závisí aj od ostatných zapísaných údajov, napr. Prvá evidencia, Druh vozidla, Objem motora, Oslobodenie, Zníženie sadzby a ďalšie.

Vystavenie priznania k dani z motorových vozidiel

Ak potrebujete vystaviť priznanie k dani z motorových vozidiel len za časť zdaňovacieho obdobia, je potrebné vo vystavenom priznaní upraviť dátum v poli Zdaňovacie obdobie od/do.

Na vystavenie a evidenciu priznaní k dani z motorových vozidiel slúži agenda Daň z motorových vozidiel v ponuke Účtovníctvo/Daň z motorových vozidiel/Priznanie k dani z motorových vozidiel.

Riadne priznanie k dani z motorových vozidiel

Riadne priznanie vytvoríte klávesom INSERT (ako pri založení nového záznamu). Otvorí sa Sprievodca založením priznania k dani z motorových vozidiel, po ktorého dokončení sa založené priznanie automaticky otvorí.

Opravné a Dodatočné priznanie k dani z motorových vozidiel

Pre vytvorenie opravného či dodatočného priznania k už existujúcemu priznaniu je potrebné nastaviť sa na existujúce riadne priznanie a použiť klávesovú skratku CTRL+K. Otvorí sa dialógové okno Kópia priznania, v ktorom vyberiete požadovaný druh priznania.

Priznanie k dani z motorových vozidiel

Formulár daňového priznania sa otvorí automaticky po vytvorení nového priznania. Existujúce priznanie sa otvára klávesom ENTER alebo pomocou miestnej ponuky vyvolanej pravým tlačidlom myši a zvolením povelu Otvoriť (ENTER).

Priznanie k dani z motorových vozidiel

Formulár obsahuje niekoľko prehľadných sekcií, ktorých zoznam je k dispozícii na paneli sekcii na ľavej strane. Jednotlivé sekcie sú vyplnené programom automaticky, a to na základe údajov uvedených v agendách Súbor/Účtovné jednotky, Globálne nastavenie/Dane/Daň z príjmov (Oprávnená osoba) a Vozidlá.

Ručne je možné upraviť alebo doplniť informácie o Daňovníkovi a Zástupcovi v rovnomenných sekciách. Sekcia Vozidlo umožňuje v prípade potreby upraviť mesiace, v ktorých vozidlo podlieha dani, zvoliť najbližšiu nižšiu sadzbu dane v prípade jazdnej súpravy a určiť, že vozidlo bolo používané v rámci kombinovanej dopravy. V sekcii Daň je potrebné doplniť čiastku zaplatených preddavkov.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých sekciách priznania k dani z motorových vozidiel nájdete v interaktívnom pomocníkovi priamo v programe POHODA.

Aktualizovať vozidlá

Tento povel nájdete v ponuke Záznam. Prostredníctvom neho premietnete zmeny vykonané v agende Vozidlá do už vystaveného priznania. Do priznania sa prenesú vozidlá, ktoré boli do agendy pridané a vymažú sa vozidlá, ktoré sa už v agende nenachádzajú. Vkladanie a mazanie vozidiel ovplyvňuje tiež obdobie, v ktorom vozidlo podlieha dani z motorových vozidiel, tzn. Dátum zaradenia Dátum vyradenia vozidla.

Odoslanie priznania k dani z motorových vozidiel elektronickou cestou

S odoslaním vám pomôže Sprievodca pre elektronické podanie, ktorého spustíte povelom Záznam/Odoslanie priznania k DMV…

Pomocou sprievodcu vytvoríte XML súbor. Priznanie môžete odoslať automaticky priamo na podateľňu Finančnej správy SR.

Priznanie môžete uzavrieť alebo označiť ako oficiálne prostredníctvom povelov Uzavrieť priznanie… alebo Oficiálne v ponuke Záznam.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

V agende Daň z motorových vozidiel (i v agende Priznanie k dani z motorových vozidiel) nájdete tlačové zostavy k priznaniu k dani z motorových vozidiel, ktoré zodpovedajú úradnému vzoru. Z tohto dôvodu sa zostavy exportujú do formátu FDF. Pre export použijete rovnomenné tlačidlo v dialógovom okne Tlač. Takto vyexportované tlačivo je možné vytlačiť, ale tiež upravovať a zmeny ukladať.

Tlačová zostava Výpočet predpokladanej dane predstavuje súpisku vozidiel, ktoré vstupujú do výpočtu predpokladanej dane na účely preddavkov. Obsahuje výpočet predpokladanej dane za každé vozidlo osobitne.