Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

5.15 Podrobné nastavenia

Zaúčtovanie

Ďalšie možnosti nastavenia nájdete v kapitole Nastavenia.

V sekcii Zaúčtovanie v agende Globálne nastavenie si nastavíte parametre pre zaúčtovanie prvotných dokladov do účtovného denníka.

Voľbou Dátum účtovného prípadu odvodzovať od zd. plnenia ovplyvníte automatické vyplnenie pola Dátum úč. prípadu na doklade v agendách Vydané faktúry, Prijaté faktúry, Ostatné pohľadávky, Ostatné záväzkyInterné doklady. Dátumom uskutočnenia účtovného prípadu je konkrétny doklad zaúčtovaný do účtovného denníka.

Zaúčtovanie

Ak je táto voľba zapnutá, dátum uskutočnenia účtovného prípadu sa odvodzuje od dátumu vzniku daň. povinnosti dokladu, resp. od dátumu odpočtu dokladu. Zhodnosť dátumu uskutočnenia účtovného prípadu (tzn. dátumu zaúčtovania) a dátumu vzniku daň. povinnosti uľahčuje kontrolu priznania k DPH. Pri vypnutej voľbe sa dátum uskutočnenia účtovného prípadu odvodzuje od dátumu vystavenia dokladu, resp. od dátumu zápisu dokladu.

Ak zaškrtnete voľbu Sumarizovať položky s rovnakou predkontáciou, zaúčtovanie sčíta položky prvotného dokladu s rovnakou predkontáciou do jedného riadku účtovného denníka. Nespornou výhodou je úspora objemu databázy účtovnej jednotky. Nevýhodu však môžete pocítiť v neprehľadnom označení riadkov v účtovnom denníku (text dokladu alebo predkontácie). Pri vypnutej sumarizácii sa do účtovného denníka zaúčtujú položky prvotného dokladu zvlášť. Účtovný denník je tak tvorený položkami dokladov. Výhodou teda je presnejšie označenie riadkov.

Dobropisy sa v agende Vydané faktúry a Prijaté faktúry vždy zapisujú s kladnou čiastkou a s typom Dobro­­pis. Voľba z predchádzajúceho odstavca sa týka iba nastavenia ich automatického zaúčtovania.

Ak zrušíte zaškrtnutie voľby Dobropisy vydané a prijaté zaúčtovávať kladne, budú dobropisy zaúčtované podľa príslušnej predkontácie, ale so zápornými čiastkami (namiesto štandardného prehodenia účtov MD a Dal).

Položka Uhradená záloha sa generuje vždy s kladným množstvom a zápornou jednotkovou cenou. Táto voľba sa týka nastavenia automatického zaúčtovania uhradenej zálohy.

Ak zaškrtnete voľbu Položky Uhradená záloha zaúčtovávať kladne, POHODA bude zúčtovávať položku Uhradená záloha s kladnou čiastkou.

Voľba Pred názvami predkontácií zobrazovať čísla účtov ovplyvňuje zobrazenie názvov predkontácií vo výklopnom zozname. Jej zapnutie spôsobí, že v zozname predkontácií, ktorý je možné z rôznych agend vyvolať stlačením klávesu F4, budú pred názvom predkontácie pre lepšiu orientáciu uvedené ešte čísla účtov v tvare MD/DAL.

Prostredníctvom voľby Počet miest analyt. účtov môžete určiť rozsah analytických účtov (3 až 6 miest). Rozsah odporúčame zmeniť pri založení podvojného účtovníctva alebo až po údajovej uzávierke.

Účtovať zaokrúhlenie je voľba, vďaka ktorej POHODA automaticky zaúčtuje zaokrúhľovacie rozdiely pri zaokrúhlení celkovej čiastky dokladu na uvedené účty. Nastavenie sa týka agend Prijaté faktúry, Vydané faktúry, Ostatné záväzky, Ostatné pohľadávky Pokladňa.

Texty v úč. denníku

Spôsob tvorby textu v riadkoch účtovného denníka, ktoré vznikajú automatickým zaúčtovaním v konkrétnych agendách, ovplyvníte zaškrtnutím volieb v sekcii Texty v úč. denníku. Zaškrtnite agendy, v ktorých sa pri zaúčtovaní dokladu do účtovného denníka vložia texty zvolených predkontácií.

Keď ponecháte túto voľbu vypnutú, texty sa budú v účtovnom denníku tvoriť z textov prvotných dokladov zvolenej agendy. Ak nemáte zaškrtnutú voľbu Sumarizovať položky s rovnakou predkontáciou (sekcia Zaúčtovanie), prevezme sa text z položiek dokladu. V okamihu, keď túto voľbu zaškrtnete, budú texty denníka tvorené textami predkontácií, a to opäť z prvotných dokladov vybranej agendy. Táto voľba je vhodná v prípade, ak pri vystavených faktúrach píšete stále rovnaký text – napr. Fakturujeme vám…, a pritom používate sumarizáciu položiek. V tomto prípade bude mať text predkontácie lepšiu vypovedaciu hodnotu, ktorú môžete využiť pri vyhľadávaní v denníku.

Texty v úč. denníku