Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

5.10 Saldo

Saldo
Informácie o platobnej morálke obchodného partnera zistíte pomocou zostavy Splatnosť odberateľov z agendy Adresár.

Saldokonto sleduje vynulovanie čiastok strán MD a DAL vo vnútri jednotlivých skupín spárovaných dokladov. Pre tieto účely vyberie POHODA účtovné prípady na účtoch, ktoré majú v agende Účtová osnova zaškrtnutú voľbu Sledovať saldokonto.

Sledovať zostatky účtov v cudzej mene môžete cez tlačové zostavy alebo pomocou stĺpcov napr. Cudzia mena, CM čiastka MD, CM čiastka D.

Výber dokladov zahrnutých do salda ovplyvníte zadaním niekoľkých parametrov v dialógovom okne pri jeho zostavení.

Stĺpec CM zostatok ukazuje neskreslenú hodnotu za predpokladu, že faktúru i jej likvidáciu evidujete v rovnakej mene.

Saldo môžete zostaviť vždy k určenému dátumu. Máte však možnosť sa rozhodnúť, či ho chcete zostaviť kumulovane po dokladoch alebo položkovo. Ak chcete pre prehľadnosť zobraziť iba skupiny doteraz nevyrovnaných účtovných prípadov, zaškrtnite voľbu Odstrániť záznamy vyrovnaného salda. Ak budú zostatky nevyrovnaného salda nižšie ako zadaná hodnota v poli Vyrovnať zostatok salda do, budú zostatky salda považované za vyrovnané.

Saldo

Jednotlivé doklady sú identifikované variabilným alebo párovacím symbolom a podľa nich sú v zostave Saldo zoskupené. Ak použijete párovací symbol, má pred variabilným symbolom prednosť, preto sa párovacie symboly používajú na sledovanie celých skupín účtovných prípadov. Ak nie je párovací symbol uvedený, zoskupia sa doklady podľa variabilného symbolu. Ak zvolíte Párovať podľa párovacieho symbolu a IČO, doklady, ktoré nemajú vyplnený párovací ani variabilný symbol, sa zoskupia podľa IČO.

Ak máte agendu Saldo otvorenú a zároveň vykonávate likvidáciu pohľadávok a záväzkov, nový stav účtovníctva sa do salda premietne po aktualizácii salda prostredníctvom povelu z ponuky Záznam.

Ak otvoríte agendu Saldo, nájdete v nej všetky účtovné prípady, ktoré sa vzťahujú k účtom, pri ktorých chcete sledovať saldokonto (viď agenda Účtová osnova). Výberom vhodnej podmnožiny záznamov si môžete upraviť obsah zostavy Saldo podľa potreby, napríklad ju vytlačiť iba pre vybranú firmu.

Ak nie je v doklade uvedená väzba na agendu Adresár, prevezme sa do agendy Saldo adresa uvedená v agende Účtovný denník.

V poli Zostatok nájdete informáciu o zostatku daného účtovného prípadu. Zostatok je vypočítaný zo všetkých záznamov, ktoré sú zaúčtované na príslušné číslo účtu s uvedeným párovacím symbolom.

Pre správne párovanie podľa IČO v agende Saldo musia byť adresy všetkých dokladov viazané na agendu Adresár.

Správne zoskupenie dokladov pri vzájomnom zápočte pohľadávok a záväzkov v agende Interné doklady alebo pri likvidácii viacerých dokladov na jeden pokladničný či bankový doklad zaisťuje POHODA tak, že do likvidačných dokladov pridá položku, v ktorej je uvedený párovací symbol. Samozrejme ho môžete zmeniť a ovplyvniť tak zoskupenie dokladov v salde.

Na výber je možné využiť stĺpec tabuľky Spl. Ten uvádza kladným číslom počet dní, ktoré zostávajú do splatnosti, a záporným počet dní po splatnosti.

Pre zjednodušenie sledovania salda účtov prijatých a poskytnutých záloh sa pri odpočte zálohy v konečnej faktúre v agendách PrijatéVydané faktúry na záložke Položky faktúry zaktívni pole Pár. sym. Ak účtujete o zálohách kladne, priradí sa párovací symbol automaticky k účtu na strane MD a naopak. Ak vystavujete automaticky i daňový doklad k prijatej, resp. poskytnutej zálohe, prenesie sa párovací symbol zálohovej faktúry i do interného dokladu. Pri zostavení salda sa pre požadované účty použijú automaticky tieto párovacie symboly, i keď vyúčtovacia faktúra bude obsahovať iný párovací symbol.

Podľa naposledy zadaných parametrov sa automaticky pri údajovej uzávierke vytvoria počiatočné stavy salda. Ak zostavíte napr. saldo so zaškrtnutou voľbou Zostaviť kumulovane po dokladoch, budú týmto spôsobom vytvorené i počiatočné stavy salda.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

V agende nájdete zostavu Saldo, ktorá uvádza podrobnejšie informácie, zatiaľ čo zostava Súčet salda je menej podrobná, ale zase prehľadnejšia. Obe zostavy sú zoskupené podľa jednotlivých účtov a párovacích symbolov. Ak zostavujete saldo podľa párovacieho symbolu a IČO firmy, oceníte zostavu Saldo (podľa firiem), ktorá zobrazí všetky doklady rozčlenené podľa názvu firiem bez ohľadu na číslo účtu. Obdobné zostavy sú k dispozícii i pre cudziu menu.