Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

5.6 Časové rozlíšenie

Prostredníctvom povelu Otvoriť zdrojový doklad je možné otvoriť doklad, z ktorého bolo časové rozlíšenie vytvorené.

Správne zaradenie nákladov a výnosov do príslušného účtovného obdobia umožňuje v programe POHODA agenda Časové rozlíšenie.

Vkladať záznamy do tejto agendy môžete dvoma spôsobmi:

  • automatickým vytvorením zo zdrojového dokladu v agendách Vydané faktúry, Ostatné pohľadávky, Prijaté faktúry, Ostatné záväzky, PokladňaInterné doklady prostredníctvom povelu Záznam/Časové rozlíšenie… alebo
  • ručným zadaním.

Časové rozlíšenie

Doklad, ktorý bol časovo rozlíšený, je označený príznakom Čas. rozlíšené. Pomocou stĺpca Časovo rozlíšené môžete tieto doklady tiež vybrať.

Pre správny výpočet je potrebné nastaviť obdobie výpočtu, teda od kedy do kedy chcete časovo zadanú hodnotu rozlíšiť. Dátumy, ktoré uvediete, sa do výpočtu započítavajú. Hodnoty sa prepočítavajú na kalendárne dni. Podľa zadanej periódy výpočtu v účtovnom období sa zaúčtujú jednotlivé hodnoty buď za rok, alebo za jednotlivé štvrťroky, či mesiace, a to vždy k poslednému alebo prvému dňu zvoleného obdobia. Pre správne zaúčtovanie časového rozlíšenia vyberte vhodnú predkontáciu.

Pomocou Sprievodcu zavedením časového rozlíšenia môžete časovo rozlíšiť:

  • celú hodnotu dokladu jednou položkou, kedy sa v agende Časové rozlíšenie vytvorí jeden záznam,
  • celú hodnotu dokladu po položkách, kedy sa v agende Časové rozlíšenie vytvorí na každú položku jeden záznam,
  • pri vybraných dokladoch celú hodnotu každého dokladu, kedy sa v agende Časové rozlíšenie na každý vybraný doklad vytvorí jeden záznam,
  • konkrétnu položku dokladu, kedy sa v agende Časové rozlíšenie vytvorí jeden záznam na vybranú položku.
Časové rozlíšenie, ktoré bolo založené ručne, je označené príznakom Ručne.

Pre vytvorenie záznamu v agende Časové rozlíšenie je potrebné mať zdrojový doklad zaúčtovaný na účty časového rozlíšenia. POHODA neumožní časovo rozlíšiť doklad, ktorý bol už raz prevedený do agendy Časové rozlíšenie. Ak je doklad časovo rozlíšený iba čiastočne, prenesú sa položky zaúčtované na účet časového rozlíšenia, ktoré doposiaľ neboli prenesené.