Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Príručka užívateľa > Podvojné účtovníctvo > Prechod z jednoduchého účtovníctva na PÚ

5.14 Prechod z jednoduchého účtovníctva na PÚ

Pre niektoré fyzické osoby – podnikateľov plynie zo zákona o účtovníctve povinnosť viesť podvojné účtovníctvo. Ak je to i váš prípad, môžete využiť prevodový mostík pre pohodlný prechod z jednoduchého na podvojné účtovníctvo.

Prechod z jednoduchého účtovníctva na PÚ

Pri prevode sa k predkontáciám jednoduchého účtovníctva priraďujú čísla účtov, na ktoré budú zaúčtované počiatočné stavy. Po dokončení prevodu sa vytvorí nová účtovná jednotka typu Podvojné účtovníctvo, do ktorej budú prevedené neuhradené pohľadávky a záväzky minulých rokov s predkontáciou Bez a doklady aktuálneho roka s predkontáciou Neviem. Zároveň sa nastavia počiatočné stavy hotovostných pokladní, bankových účtov, súvahových účtov a bude vyčíslený vplyv zmeny účtovnej sústavy na daň z príjmov.

Účtovnú sústavu môžete zmeniť iba na začiatku účtovného obdobia, preto musí byť prevod z jednoduchého na podvojné účtovníctvo vykonaný bezprostredne po údajovej uzávierke.

Sprievodca prevodom jednoduchého účtovníctva (JÚ) na podvojné účtovníctvo (PÚ)

Sprievodca prevodom jednoduchého účtovníctva (JÚ) na podvojné účtovníctvo (PÚ)

Novú účtovnú jednotku typu podvojné účtovníctvo je možné založiť prevodom účtovnej jednotky typu jednoduché účtovníctvo. Ak chcete použiť tento spôsob, vyberte na prvej strane Sprievodcu zavedením účtovnej jednotky typ Podvojné účtovníctvo a na nasledujúcej strane zvoľte voľbu Prechod z jednoduchého účtovníctva na PÚ. Po stlačení tlačidla Ďalej sa spustí sprievodca, pomocou ktorého prevod vykonáte.

Na druhej strane sprievodcu prevodom zadajte pomocou tlačidla Prechádzať cestu k dátovému súboru, ktorý budete chcieť previesť na podvojné účtovníctvo.

Sprievodca prevodom jednoduchého účtovníctva (JÚ) na podvojné účtovníctvo (PÚ)

Na tretej strane sprievodcu zvoľte požadovaný typ účtovníctva, do ktorého má byť účtovná jednotka jednoduché účtovníctvo prevedená. Podľa zvoleného typu účtovníctva si potom môžete vytlačiť účtovú osnovu pre podnikateľov alebo neziskové organizácie a podľa nej priraďovať na ďalších stranách sprievodcu čísla účtov k predkontáciám z jednoduchého účtovníctva.

Sprievodca prevodom jednoduchého účtovníctva (JÚ) na podvojné účtovníctvo (PÚ)
Ak do sprievodcu priradíte analytický účet, ktorý účtová osnova neobsahuje, po dokončení prevodu sa do nej automaticky doplní.

Na štvrtej strane sprievodcu si nastavíte účty pre bankupokladňu. Ak je v prevádzanej účtovnej jednotke založená iba jedna pokladňa, bude k nej automaticky doplnený syntetický účet 211000. Pri vyššom počte pokladní navrhne POHODA priradenie analytických účtov 211001, 211002 atď., ktoré si môžete podľa seba zmeniť. Rovnaké pravidlá nastavenia platia i pre banku.

Po dokončení prevodu budú do agend PokladňaBanka vygenerované počiatočné stavy s predkontáciou Bez a príp. sa doplnia i ďalšie doklady, zaúčtované na nové účtovné obdobie ešte pred zmenou účtovnej sústavy.

Z peňažného denníka jednoduchého účtovníctva program zisťuje, či obsahuje doklady s predkontáciou Priebežný príjem/výdavok – ročný prevod. Ak áno, účtuje podľa nich počiatočný stav na účet 261 takto: Priebežný príjem – ročný prevod 261000/701000, Priebežný výdavok – ročný prevod 701000/261000.

Sprievodca prevodom jednoduchého účtovníctva (JÚ) na podvojné účtovníctvo (PÚ)

Na ďalších stranách sprievodcu nastavte účty k predkontáciám z jednoduchého účtovníctva pre nezaplatené pohľadávkyzáväzky z minulých rokov, pre ktoré budú vygenerované počiatočné stavy. Hodnota počiatočného stavu účtu sa uvádza ako čiastka vrátane DPH. Neuhradené doklady z minulých rokov budú prevedené s predkontáciou Bez, dokladom z aktuálneho roka sa nastaví po prevode predkontácia Neviem a jej doplnenie už potom vykonáte ručne. Rovnako nastavte účty pre počiatočné stavy vydanýchprijatých zálohových faktúr, ktoré boli v jednoduchom účtovníctve zlikvidované, ale neuplatnené v konečných dokladoch.

Na ďalšej strane sprievodcu sa dopĺňajú predkontácie k majetku pre účtovanie jeho obstarávacej ceny (účet majetku) a uplatnených daňových odpisov v minulých rokoch (účet oprávok). Nastavenie účtov vykonajte podľa jednotlivých typov majetku, tzn. zvlášť pre hmotný majetok, nehmotný majetok a súbor HM.

Záznamy, ktoré sa týkajú krátkodobého majetku, budú prevedené do účtovníctva do agendy Majetok/Drobný majetok.

Program prevedie súčty za jednotlivé typy majetku a spočíta obstarávacie ceny vrátane technického zhodnotenia. Zvýšenie alebo zníženie ceny zaúčtuje do agendy Počiatočné stavy účtov, a to na účet majetku (napr. pri hmotnom majetku 022000/701000). Súčet uplatnených daňových odpisov zase zaúčtuje na účet oprávok (napr. pri hmotnom majetku 701000/082000). Do novo vytvorenej účtovnej jednotky typu podvojné účtovníctvo sa prevedú záznamy majetku a pre bežný rok sa do účtovného denníka zaúčtujú daňové odpisy. Pretože bola obstarávacia cena nehmotného majetku uplatnená ako daňovo uznateľný náklad, zaúčtuje sa priamo i na účet oprávok. Tým bude nehmotný majetok úplne odpísaný.

Ak chcete pri niektorých účtoch sledovať saldo, vyplňte jeho počiatočné stavy do agendy Začiatočné stavy salda ručne.

Nasledujúca strana vás prevedie nastavením účtov pre počiatočné stavy jednotlivých skladov. Ak bude pre viacero skladov použitý rovnaký účet, sčítajú sa do počiatočného stavu tohto účtu skladové ceny zásob z počiatočných príjemiek pre zvolené sklady.

Daň z príjmov

Strana v sprievodcovi s názvom Vplyv na daň z príjmov vám zobrazí súpisku pohľadávok a záväzkov s vyčíslením vplyvu na daň z príjmov. O tieto čiastky upravte ručne základ dane za to zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo vedenie účtovníctva zahájené.

Ak na akúkoľvek stranu sprievodcu priradíte účet, ktorý nie je obsiahnutý v účtovej osnove, po dokončení prevodu do nej bude automaticky doplnený.

Úpravy základu dane spočívajú v jeho zvýšení o hodnotu vymedzených položiek majetku a v jeho znížení o hodnotu vymedzených položiek záväzkov.

Konkrétne sa základ dane zvyšuje o hodnotu zásoby, cenín, poskytnutých záloh a pohľadávok, ktoré by boli pri úhrade zdaniteľným príjmom. Základ dane sa znižuje o hodnotu prijatých záloh a záväzkov, ktoré by pri úhrade boli výdavkom na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.

Na ďalšej strane sprievodcu sa môžete rozhodnúť, či chcete dokončiť prevodvytvoriť účtovnú jednotku typu podvojné účtovníctvo alebo chcete nastavenie tohto sprievodcu iba uložiť a novú účtovnú jednotku ešte nevytvárať. Pre uloženie nastavenia v sprievodcovi zvoľte Uložiť nastavenie sprievodcu a kliknite na Storno. Tým bude sprievodca ukončený a môžete pokračovať v účtovnej jednotke jednoduché účtovníctvo. Až keď sa rozhodnete pre prevod, zvoľte v sprievodcovi založením účtovnej jednotky možnosť Prechod z jednoduchého účtovníctva na PÚ a zadajte cestu k dátovému súboru, ktorý chcete previesť. Program vám potom umožní načítať uložené údaje sprievodcu alebo nastaví implicitné údaje.

Odporúčame, aby ste si čiastky uvedené v tejto tlačovej zostave dôkladne skontrolovali, a príp. ich upravili.
Daň z príjmov

Na strane Prehľad o prevode predkontácií sa zobrazí prehľad (tlačová zostava) o prevode predkontácií z jednoduchého účtovníctva na predkontácie počiatočných stavov v podvojnom účtovníctve. Hodnoty, ktoré sú uvedené na tejto tlačovej zostave, sa zaúčtujú do agendy Počiatočné stavy účtov. V počiatočnej súvahe potom skontrolujte stavy aktív a pasív a prípadné rozdiely doúčtujte na účet 491.

Po dokončení prevodu účtovnej jednotky z jednoduchého na podvojné účtovníctvo sa v poslednom okne sprievodcu vypíše protokol o počte záznamov prevedených do jednotlivých agend.