Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

5.2 Predkontácie

Každá agenda má svoje vlastné predkontácie.
Ak skratky predkontácií uvediete číslicami, zoradia sa podľa nich vo výklopnom zozname.

Pre zaúčtovanie účtovných dokladov sa v programe POHODA používajú predkontácie. Vytvoriť ich môžete v agende Predkontácia v ponuke Účtovníctvo. Prvý riadok vo formulári obsahuje súvzťažné účty pre zaúčtovanie základu dane. Ďalšie riadky slúžia pre zaúčtovanie DPH v základnej a zníženej sadzbe. Riadky s DPH nemusia byť vyplnené. DPH môžete účtovať na jeden analytický účet, pretože daňové priznanie k DPH sa vytvára priamo z prvotných dokladov a voľba analytických účtov v predkontácii ich teda neovplyvní.

Predkontácie

Predkontácie sú zoradené podľa svojej skratky. Jej správnym zvolením si preto môžete zaistiť, aby sa často používané predkontácie radili pri výbere na začiatok zoznamu.

Ak ste zvyknutí zadávať pri účtovaní iba súvzťažný účet, potom jeho číslo zadajte priamo do skratky predkontácie. Pri vlastnom zadávaní dokladu uveďte číslo súvzťažného účtu priamo do pola Predkontácia.

Hlavnú pokladňu spojíte napr. s analytickým účtom 211001. Pri zaúčtovaní pokladničného dokladu vyberiete predkontáciu s účtami 211000/601000. Doklad sa automaticky zaúčtuje ako 211001/601000.

Pri vytváraní predkontácií pre účty 211 (Pokladňa) a 221 (Bankové účty) môžete využiť automatické dosadzovanie analytického účtu. Analytický účet, ktorý je spojený s konkrétnou pokladňou alebo bežným účtom, zadáte v agendách Hotovostné pokladneBankové účty. Agendy nájdete v ponuke Nastavenie. Do predkontácie potom uvediete iba syntetický účet (napríklad 211000). Pri účtovaní sa automaticky nahradí analytickým účtom, ktorý zodpovedá práve účtovanej pokladni, resp. banke.

Špeciálne predkontácie

Špeciálne predkontácie

Súčasťou zoznamu predkontácií, ktorý máte k dispozícii v agendách prvotných dokladov po stlačení klávesu F4 v poli Predkontácia, sú špeciálne predkontácie Bez, NeviemRučne. Ich výber ľahko vykonáte priamo stlačením začiatočného písmena (b, n, r) a prechodom na ďalšie pole klávesmi TAB alebo ENTER.

Doklady s neskorším zaúčtovaním

Predkontáciu Neviem použite, keď chcete rozhodnutie o správnom zaúčtovaní odsunúť a zaúčtovať neskôr, napr. keď zaúčtovanie vykonáva daňový/účtovný poradca raz za čas atď. Uvedená predkontácia negeneruje zápis do denníka.

POZOR: Nezaúčtované doklady skresľujú výstupy z účtovníctva, preto je dôležité, aby ste pred tlačou účtovných zostáv všetky doklady zaúčtovali. Tie nezaúčtované ľahko vyberiete v konkrétnej agende kliknutím myšou na záhlavie stĺpca Predkontácia a výberom záložky Neviem. Nezaúčtované doklady sú tiež uvedené v tlačovej kontrolnej zostave Doklady k zaúčtovaniu (predkontácia Neviem), ktorú nájdete v agende Účtovný denník.

Ručne zaúčtované doklady

Po uložení dokladu s predkontáciou Ručne vám budú ponúknuté záznamy denníka, do ktorých doplníte účty ručným zápisom.

Upozornenie: Ak vykonáte na doklade s touto predkontáciou úpravu, či už v podobe opravy alebo editácie, skôr vygenerované a upravené riadky denníka sa zrušia a zaúčtovanie musíte vykonať znovu. Preto odporúčame, aby ste práve predkontáciu Ručne používali minimálne, len v odôvodnených a nevyhnutných prípadoch. Predkontácia Ručne sa nastaví automaticky pri ručnej úprave alebo rozúčtovaní dokladov priamo v agende Účtovný denník. Viac je popísané v kapitole Účtovný denník.

Doklady bez zaúčtovania

Predkontácia Bez sa používa na doklady bez zaúčtovania, teda pre také, o ktorých vo svojom účtovnom denníku neúčtujete. Táto predkontácia, rovnako ako predkontácia Neviem, negeneruje zápis do agendy Účtovný denník.

Vlastná predkontácia Bez

Táto predkontácia slúži na výber účtu, ktorý bude použitý pri likvidácii dokladu. Nevytvorí žiadny zápis do agendy Účtovný denník. Je možné ju využiť iba pri dokladoch, ktoré nemajú byť v aktuálnom roku, resp. v príslušnom mesiaci, zaúčtované v agende Účtovný denník. Môže sa jednať napr. o záväzok na výplatu mzdy zamestnanca. Pri úhrade takto zadaného dokladu sa použije prednastavený účet s účtom banky, resp. pokladne.

Program POHODA vlastnú predkontáciu BEZ tiež nastaví automaticky k neuhradeným dokladom s dátumom minulého účtovného obdobia, ktoré sa previedli údajovou uzávierkou do ďalšieho obdobia.

Voľbu môžete zaškrtnúť len pri vytvorení novej predkontácie pre agendy Vydané faktúry Prijaté faktúry, Vydané zálohové faktúry, Prijaté zálohové faktúry, Ostatné pohľadávkyOstatné záväzky. Keď si uvedenú voľbu zaškrtnete, sprístupní sa iba pole MD, resp. DAL pre výber účtu, ktorý bude použitý pri likvidácii dokladu. Skratka predkontácie sa automaticky vytvorí zo slova BEZ + zadaný účet.