Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

5.13 Neziskové organizácie

Podvojné účtovníctvo v ekonomickom systéme POHODA môžu využívať i neziskové organizácie. Účtovníctvo pre neziskové organizácie je určené pre politické strany, politické hnutia, občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, cirkvi a náboženské spoločnosti, všeobecne prospešné spoločnosti, nadácie a nadačné fondy a iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie.

Zavedenie účtovnej jednotky

Zavedenie účtovnej jednotky

V agende Účtovné jednotky pridáte štandardným spôsobom, napríklad stlačením klávesu INSERT, novú účtovnú jednotku. Na prvej strane sprievodcu, ktorý sa zobrazí, zaškrtnete Podvojné účtovníctvo, stlačíte Ďalej a na druhej strane vyberiete voľbu Účtovníctvo pre neziskové organizácie. Na ďalšej strane sprievodcu môžete založiť novú účtovnú jednotku a potom vyplniť jednotlivé polia formulára alebo si previesť údaje zo staršej verzie programu, záložnej kópie či zo zmazanej firmy.

Pri jednotlivých krokoch nastavenia postupujete rovnakým spôsobom ako pri nastavení podvojného účtovníctva podnikateľskej účtovnej jednotky. V ďalšom texte preto upozorníme iba na operácie a agendy, ktoré sú pre účtovníctvo neziskových organizácií dôležité, alebo pri nich došlo k výraznejším zmenám.

Účtová osnova

V agende Účtová osnova si skontrolujte, či sú tu uvedené všetky potrebné účty a tie chýbajúce prípadne doplňte.

Účtová osnova

Pri neziskovej organizácii bude hlavná činnosť práve jej nezisková činnosť. Pre dotácie a prijaté príspevky preto vytvorte ďalšie analytické účty, aby ste neskôr získali údaje pre prílohu k účtovnej uzávierke.

Program pracuje s účtovou osnovou pre neziskové organizácie a preto na základe čísla účtu automaticky rozlíši, či ide o účet súvahový, výsledkový, závierkový, podsúvahový či vnútropodnikový.

Veľkú pozornosť venujte systému analytických účtov. Pri nákladových a výnosových účtoch si vytvorte samostatné analytické účty pre hlavnú a podnikateľskú činnosť. Rozlíšenie vykonáte prostredníctvom pola Činnosť. Ak podnikateľskú činnosť neprevádzkujete, ponechajte východiskové nastavenie všetkých účtov na voľbe Hlavná činnosť.

Predkontácie

V agende Predkontácia skontrolujte účtovné súvzťažnosti, ktoré budete používať pre účtovanie jednotlivých účtovných prípadov a doplňte ďalšie predkontácie podľa svojich potrieb a účtovacích zvyklostí. Nové predkontácie môžete dopĺňať kedykoľvek v priebehu roka.

Účtovníctvo

Pri účtovaní využíva POHODA rovnaké princípy a spôsoby ako pri spracovaní účtovníctva podnikateľských subjektov. Pri zadávaní konkrétneho dokladu nastavte správne predkontácie a program doklad zaúčtuje do účtovného denníka. V agende Účtovný denník si môžete v časti Výkazy vytlačiť zostavy Účtovná závierka – 1. strana, SúvahaVýkaz ziskov a strát. V agende Analýza vytvoríte napríklad prehľadnú zostavu Cash flow a samozrejme ďalšie potrebné výkazy.

Uzávierka

Prevod zostatkov súvahových, výsledkových a podsúvahových účtov k poslednému dňu účtovného obdobia vykonáte pomocou funkcie Účtovná uzávierka… z ponuky Účtovníctvo/Uzávierka. Podklady k dani z príjmov môžete vytlačiť prostredníctvom funkcie Daň z príjmov, ktorú nájdete v ponuke Účtovníctvo. Pre zostavenie priznania k dani z príjmov môžete využiť agendu Priznanie k dani z príjmov.

Povelom Údajová uzávierka… z ponuky Účtovníctvo/Uzávierka prevedie POHODA všetky údaje do nového účtovného obdobia a automaticky v agende Počiatočné stavy účtov otvorí súvahové účty oproti účtu 701.w