Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

5.5 Interné doklady

CTRL+I Otvorí agendu Interné doklady

Agenda Interné doklady je určená predovšetkým na zápis vnútrofiremných dokladov. Doklady sem zapisujete obvyklým spôsobom. Akonáhle ich uložíte, je pri nich automaticky vykonané zaúčtovanie do denníka podľa vyplnenej predkontácie. Náhľad na tieto zaúčtované záznamy, ktoré vznikajú v denníku, získate aktiváciou záložky Zaúčtovanie.

Interné doklady

V jednoduchom účtovníctve do uvedenej agendy zapisujte prevažne nepeňažné operácie, ktoré ovplyvňujú okrem dane z príjmov tiež daň z pridanej hodnoty.

Voľbu K likvidácii zaškrtnete, ak si prajete zúčtovávať úhradu daného interného dokladu formou likvidácie.

Interné doklady môžete vytvárať i v cudzej mene. Majte ale na pamäti, že takéto doklady nemôžete označiť ako doklady k likvidácii.

Prostredníctvom stĺpca Zdroj dokladu vyberiete interné doklady, ktoré boli automaticky vytvorené z iných agend. Tento stĺpec využijete napr. pre výber všetkých mzdových záznamov, dokladov vytvorených povelom Vymeranie DPH…, kurzových rozdielov a daňových dokladov zo záloh.

Agenda interných dokladov slúži na vytváranie dokladov na samovymeranie dane a uplatnenie nároku na jej odpočet, ak nakupujete tovar, resp. služby z iného členského štátu Európskej únie od osoby, ktorá je registrovaná k dani práve v danom členskom štáte EU, prípadne z tretích krajín.

Do agendy Interné doklady sa tiež vystavia daňové doklady k prijatým, resp. poskytnutým zálohovým platbám v prípade, že do 15 dní odo dňa prijatia platby nedôjde k uskutočneniu zdaniteľného plnenia a nebude vystavená konečná zúčtovacia faktúra.

Vzájomné zápočty

Agendu Interné doklady využijete tiež na vytvorenie vzájomného zápočtu pohľadávok a záväzkov. Vzájomné zápočty môžete v programe POHODA vykonávať buď postupnou likvidáciou dokladov, alebo hromadnou likvidáciou pohľadávok a záväzkov.

Postupná likvidácia dokladov

Vzájomný zápočet postupným výberom a likvidáciou dokladov využijete najmä pri zápočte dokladov vystavených v rôznych menách.

V agende Interné doklady založte obvyklým spôsobom nový doklad, napr. klávesom INSERT. Prostredníctvom povelu Záznam/Prenos →/Likvidácia výberom → otvorte agendu Likvidácia, v ktorej vyberte neuhradený doklad a zlikvidujte ho v plnej výške povelom Zlikvidovať alebo iba v čiastočnej výške povelom Čiastočne zlikvidovať. Opätovným použitím povelu Likvidácia výberom → vykonajte zápočet ďalších neuhradených pohľadávok a záväzkov. Po postupnom zlikvidovaní všetkých dokladov interný doklad prekontrolujte a uložte. Ak potrebujete pridať doklad do už uloženého interného dokladu, použite povel Pridať likvidáciu výberom →. Tento povel sa nachádza v miestnej ponuke vyvolanej po stlačení pravého tlačidla myši na záložke Likvidácia.

Hromadná likvidácia dokladov

Ak nechcete doklady pre zápočet vyberať postupne a neustále sa prepínať do agendy Likvidácia, využite funkciu hromadného výberu pohľadávok a záväzkov, ktoré majú byť voči sebe zlikvidované. Túto funkciu je však možné využiť iba pre zápočet dokladov vystavených v rovnakej mene.

Klávesom INSERT alebo obvyklým spôsobom založte nový interný doklad. Najprv vyberte obchodného partnera, voči ktorému má byť zápočet vykonaný, a potom zvoľte povel Vzájomný zápočet → z ponuky Záznam/Prenos →.

V stĺpci K zápočtu môžete prekontrolovať jednotlivé čiastky k započítaniu. Pri označených dokladoch sa v ňom zobrazuje čiastka k likvidácii dokladu, resp. čiastka zadaná v dialógovom okne Čiastočný zápočet.

Po zvolení povelu sa vykoná kontrola, či na vybranú firmu existujú pohľadávky a záväzky, ktoré je možné vzájomne započítať. Až potom sa zobrazí agenda Vzájomné zápočty, v ktorej vyberiete doklady pre započítanie.

Vzájomné zápočty

Vzájomný zápočet je možné vykonávať tiež v cudzej mene. Vytvorte interný doklad v cudzej mene, vyberte obchodného partnera a až potom zvoľte povel Vzájomný zápočet →. Tento spôsob vykonania zápočtu umožňuje voči sebe započítavať iba doklady vystavené v rovnakej mene.

V agende Vzájomné zápočty sa ponúkajú všetky nezlikvidované pohľadávky a záväzky voči vybranej firme, ktoré sú vystavené v mene zápočtu. Jednotlivé doklady pre započítanie označíte klávesovou skratkou ALT+X. Ak sa má pohľadávka alebo záväzok započítať iba v čiastočnej výške, zvoľte na danom doklade povel Čiastočne započítať. V zobrazenom dialógovom okne Čiastočný zápočet zadajte do poľa K zápočtu čiastku, ktorá sa má započítať. Potvrdením dialógového okna bude doklad automaticky označený pre započítanie.

Čiastky zápočtu sa načítajú zvlášť pre pohľadávky a zvlášť pre záväzky, pričom v stavovom riadku je vidieť ich celková hodnota a rozdiel.
Pred použitím povelu nie je potrebné označené doklady filtrovať.

Zápočet dokončíte povelom Vytvoriť zápočet. Tým dôjde k hromadnej likvidácii vybraných dokladov v čiastkach k zápočtu. Na položkách interného dokladu sa automaticky k jednotlivým započítaným dokladom priradí predkontácia. Doklad prekontrolujte a uložte.

V tlačových zostavách agendy Adresár je k dispozícii zostava Doklady pre vzájomné zápočty. Tá obsahuje súpis obchodných partnerov, voči ktorým je možné vykonať vzájomný zápočet a pri každom z nich zobrazí jednotlivé neuhradené doklady. V prípade, ak v dialógovom okne Tlač zaškrtnete voľbu Zápočet v rovnakej mene, vstúpia do zostavy od vybraného obchodného partnera iba pohľadávky a záväzky vystavené v rovnakej mene.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

Z tejto ponuky môžete vytlačiť napríklad zostavu Interný doklad. Tá má všetky potrebné náležitosti a zodpovedá požiadavkám zákona o dani z pridanej hodnoty. Pripravená je tu tiež zostava Kniha interných dokladov alebo Dohoda o vzájomnom zápočte v (angličtine a nemčine).

K vytvorenému internému dokladu si môžete vytlačiť dohodu o vzájomnom zápočte, ktorú obidve strany podpíšu.