Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

5.7 Opravné položky

Agenda Opravné položky slúži na evidenciu a zaúčtovanie opravných položiek vytvorených na zníženie ocenenia majetku.

Opravné položky

Záznamy do tejto agendy je možné zadať dvomi spôsobmi:

Automatické vytvorenie opravnej položky zo zdrojových dokladov

Doklady, ku ktorým existuje väzba na opravnú položku, vyberiete prostredníctvom preddefinovanej otázky Opravná položka, ktorá je dostupná v agendách Vydané faktúry a Ostatné pohľadávky.

V agendách Vydané faktúry a Ostatné pohľadávky je možné prostredníctvom povelu Záznam/Opravná položka… vyvolať Sprievodcu vytvorením opravnej položky. Tu musíte najprv vybrať požadovaný typ a druh opravnej položky, ďalej vyplniť číselný rad, dátum vytvorenia opravnej položky, jej výšku a predkontáciu. Po dokončení sprievodcu sa na základe vyplnených údajov automaticky vytvorí záznam do agendy Opravné položky. Takto vytvorený záznam sa zároveň zapíše na záložku Operácia ako Tvorba opravnej položky. Väzba opravnej položky na zdrojový doklad sa vytvorí na záložke Doklady.

Ručné vytvorenie opravnej položky

Ručné zadanie opravnej položky využijete na zníženie hodnoty ostatného majetku, ako napr. zásob alebo dlhodobého majetku. Nový záznam vytvoríte pomocou povelu Záznam/Editácia/Vložiť, resp. klávesom Insert. Všetky údaje na vytvorenie opravnej položky zadajte do formulára agendy, resp. na záložku Operácia s typom Tvorba opravnej položky.

Hodnota opravnej položky, ktorú zostáva zaúčtovať, zistíte v agende Opravné položky v stĺpci Zostatok.

Následné čerpanie opravnej položky zadajte ručne na záložku Operácia s typom Zúčtovanie opravnej položky. Vyplnením predkontácie na záložke Operácia sa príslušný záznam zaúčtuje do účtovného denníka, čo sa premietne na záložke Zaúčtovanie.