Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

5.1 Základné princípy a metódy

Ekonomický systém POHODA je určený pre spracovanie finančného účtovníctva neobmedzeného počtu firiem a podporuje spracovanie podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov a neziskových organizácií.

Pri automatickom zaúčtovaní dokladov sa využívajú pomenované účtovné súvzťažnosti tzv. predkontácie, ale POHODA vo výnimočných prípadoch umožňuje použiť i priame účtovanie na účty bez použitia predkontácií. Rozlíšením nákladových a výnosových účtov na daňové a nedaňové budete mať prehľad o výške základu dane pre daň z príjmov.

Jednotlivé účtovné doklady sú do denníka automaticky zaúčtované s dátumom uskutočnenia účtovného prípadu a je pri nich možné rozúčtovanie podľa stredísk, činností a zákaziek. Zo systému si môžete vytlačiť štandardné zostavy účtovnej uzávierky v plnom rozsahu a máte k dispozícii tiež všetky ostatné povinné účtovné knihy.