Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

5.3 Účtová osnova

Agenda Účtová osnova v ponuke Účtovníctvo obsahuje po založení novej účtovnej jednotky štandardnú účtovú osnovu, ktorá vychádza zo smerodajnej účtovej osnovy. Tú je potrebné upraviť na účtový rozvrh konkrétnej účtovnej jednotky. Používané analytické účty si môžete doplniť, napr. skopírovaním pôvodného syntetického účtu.

Účtová osnova

Ak nechcete zakaždým vykonávať úpravu ručne, môžete pôvodný obsah agendy prepísať importom účtovej osnovy, ktorú ste si už skôr pripravili. Na tento účel si založte zvláštnu účtovnú jednotku s predvyplnenými údajmi, z ktorých budete niektoré importovať; či už po agendách, alebo tak, že z tejto vzorovej účtovnej jednotky založíte novú prevodom.

Účty zahrnuté do účtového rozvrhu ľahko označíte voľbou Účet sa používa. Označenie použitých účtov vám uľahčí povel Použité účty z ponuky Záznam, prostredníctvom ktorého POHODA sama označí vyššie uvedenú voľbu pri všetkých účtoch, na ktoré bolo v danom účtovnom období účtované, resp. ktoré boli použité v predkontáciách. Použité účty následne vyberiete pomocou dynamických záložiek dostupných nad stĺpcom Použité. Účtový rozvrh vytlačíte formou tlačovej zostavy Účtová osnova.

Číslo účtu v programe POHODA je vždy pri založení novej účtovnej jednotky šesťmiestne. Prvé trojčíslie uvádza syntetický účet, zostávajúce tri čísla umožňujú užívateľské analytické členenie. Ak nechcete niektorý účet analyticky členiť, ponechajte ho v účtovej osnove s nulami práve v druhom trojčíslí, tzn. v tvare SSS000 (účet s analytikou 000).

Rozsah analytických účtov môžete zmeniť v agende Globálne nastavenie v sekcii Zaúčtovanie v poli Počet miest analyt. účtov. Analytický účet môže byť založený až na šesť miest, v tomto prípade by číslo účtu bolo deväťmiestne. Rozsah analytických účtov odporúčame zmeniť pri založení nového podvojného účtovníctva alebo po údajovej uzávierke.

Nové účty môžete bez problémov zadávať i v priebehu účtovného obdobia.

Pridanie analytického účtu vykonáte najlepšie kópiou zvoleného účtu, úpravou posledného trojčíslia a názvu účtu. Ak je účet analyticky členený, nie je väčšinou úplne vhodné, aby ste účtovali priamo na účet SSS000. Napriek tomu tento účet ponechajte v osnove, pretože POHODA jeho názov používa v syntetických tlačových zostavách Obratová predvaha, Obraty účtov, SúvahaVýsledovka.

Pri jednotlivých účtoch môžete zaškrtnúť voľbu Sledovať saldokonto a zaistiť tak ich tlač v zostave Saldo. Podrobnejšie informácie nájdete v časti venovanej agende Saldo.

Pri účtoch účtovnej triedy 6 nájdete pole Čistý obrat. Ak je pole zaškrtnuté, konečný zostatok účtov účtovnej triedy 6 vstupuje do riadku Čistý obrat výkazu Účtovná závierka PÚ (UZPOD), do stĺpca 1 – bežné účtovné obdobie.

Druh a typ účtov

Druh účtu je automaticky doplnený podľa účtovej triedy. Tá je určená prvou číslicou v čísle syntetického účtu. Obsah pola Typ sa mení podľa druhu účtu. Môžete ho zvoliť z ponúknutého zoznamu. Jednotlivé druhy a typy účtov uvádzame v nasledujúcom prehľade, ktorý sa vzťahuje na podnikateľské organizácie.

Súvahové účty

Súvahové sú účty tried 0 až 4. Aktívne účty majú zostatok na strane MD, pasívne na strane DAL. Podľa vyplnenia polí UZPOD/UZMUJ sa načítajú do tlačiva Účtovná závierka PÚ (UZPOD) (malá, veľká účtovná jednotka), resp. Účtovná závierka PÚ (UZMUJ) (mikro účtovná jednotka) v agende Účtovný denník.

Výsledkové účty

Účty triedy 5 sú nákladové a zostatok majú na strane MD. Účty triedy 6 sú výnosové so zostatkom na strane DAL. Daňové účty ovplyvňujú základ dane z príjmov, nedaňové účty výšku daňového základu neovplyvnia. Všetky výnosové a nákladové účty ovplyvnia hospodársky výsledok. S ohľadom na vyplnené polia UZPOD/UZMUJ sa načítajú do tlačiva Účtovná závierka PÚ (UZMUJ) (malá, veľká účtovná jednotka), resp. Účtovná závierka PÚ (UZMUJ) (mikro účtovná jednotka).

Závierkové účty

Účty triedy 7 slúžia najmä na prenos stavov súvahových účtov z roka na rok.

Konečné stavy vnútropodnikových účtov sa pri údajovej uzávierke do nového roka neprevádzajú.

Podsúvahové účty

Účty 750 až 799 sú určené na podsúvahovú evidenciu. Účtuje sa na ne podvojne, ako protiúčet sa v programe POHODA používa účet 799. Pri každom účte musíte zadať, či sa jedná o aktívny alebo pasívny účet. Konečné stavy podsúvahových účtov sa prevedú údajovou uzávierkou do účtovníctva pre ďalšie účtovné obdobie.

Podsúvahové účty môžete prehľadne vytlačiť v zostave Podsúvaha v agende Účtovný denník.

Vnútropodnikové účty

Účty triedy 8 a 9 sú rezervované pre vnútropodnikové účty.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

Ponuka tlačových zostáv obsahuje napr. osnovu, hlavnú knihu, knihu podsúvahových účtov, obratovú predvahu, graf mesačnej ziskovosti alebo kontrolnú zostavu Kontrola riadkov výkazu. Vďaka poslednej spomínanej zostave si ľahko overíte, či sú k jednotlivým účtom priradené riadky výkazov podľa odporučenej definície.