Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

5.4 Účtovný denník

CTRL+D Otvorí agendu Účtovný denník.

Účtovný denník je hlavnou účtovnou knihou. Zápisy v účtovnom denníku vytvára POHODA automaticky pri zápise a opravách prvotných dokladov v agendách Banka, Pokladňa, Interné doklady, Časové rozlíšenie, Opravné položky, Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky, Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry, Ostatné záväzky, Dlhodobý majetok a tiež v skladových agendách, ak účtujete zásoby spôsobom A. Ak je v agende Globálne nastavenie v sekcii Cudzie meny zaškrtnutá voľba Povoliť použitie cudzích mien, vstupujú do účtovného denníka i údaje v cudzej mene. Zaúčtovanie do účtovného denníka sa vykonáva podľa vyplnenej predkontácie vo formulári a položkách prvotného dokladu. Priame zápisy do denníka sa vykonávajú iba pri ručnom rozúčtovaní jednotlivých riadkov denníka.

Ak opravíte prvotný doklad, dôjde k jeho preúčtovaniu podľa zvolenej predkontácie.

Zaúčtovanie jedného dokladu na viac účtov

Jeden doklad je v denníku interpretovaný jedným alebo viacerými riadkami podľa zaúčtovania, resp. rozúčtovania prvotného dokladu. Zobrazenie ovplyvní i nastavenie programu viď kapitola Podrobné nastavenia.

Zaúčtovanie jedného dokladu na viac účtov

Rozúčtovanie čiastok na základ dane a DPH je zadané priamo v jednotlivých riadkoch predkontácie. Často sa však dostanete do situácie, kedy je potrebné doklad rozúčtovať na viac súvzťažných účtov. Zaúčtovanie jedného dokladu na viac účtov v účtovnom denníku môžete vykonať dvoma postupmi. Pri položkových agendách (napr. Pokladňa, Banka, Ostatné pohľadávky) je možné na každej položke dokladu uviesť inú predkontáciu. Ak ju pri niektorej položke neuvediete, použije sa predkontácia z formulára dokladu. Výhodou tohto postupu je, že sa zaúčtovanie zachová i počas prípadných opráv dokladu.

Ak nie je možné alebo vhodné rozúčtovať prvotný doklad, využite druhý spôsob, a to priame rozúčtovanie riadku účtovného denníka povelom Rozúčtovanie z ponuky Záznam. Tento postup je vhodný pre účtovné operácie, ktoré využívate zriedka a nemusíte teda vytvárať ďalšie predkontácie.

Rozúčtovanie dokladov

Povel Rozúčtovanie z ponuky Záznam umožní rozúčtovať aktuálny riadok účtovného denníka na viac riadkov. Po vyvolaní povelu sa založí nový záznam denníka s hodnotami pôvodného záznamu. Nad polom Čiastka je modrým písmom uvedené slovo Rozúčtovanie a príslušné čiastky a účty pôvodného záznamu. Akonáhle čiastku uložíte, POHODA automaticky zníži čiastku pôvodného záznamu.

Ako rozúčtovať doklad?

  • Vyberte záznam, ktorý chcete rozúčtovať.
  • Zvoľte povel Záznam/Rozúčtovanie (CTRL+R).
  • Do pola Čiastka vpíšte čiastku, ktorú chcete rozúčtovať, a ďalej zapíšte príslušné účty.
  • Záznam uložte klávesmi CTRL+ENTER.

Rozúčtovanie dokladov

Predkontácia Ručne sa nastaví na zdrojovom doklade i v prípade, že v účtovnom denníku vykonáte hromadnú úpravu tohto záznamu prostredníctvom funkcie Upraviť všetko…z ponuky Záznam/Editácia.

Ak rozúčtujete alebo ručne zmeníte automaticky vygenerovaný riadok v účtovnom denníku, zmení sa predkontácia zdrojového dokladu na špeciálnu predkontáciu s názvom Ručne a automatické zaúčtovanie pri následných opravách dokladu sa tým vypne.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

V agende Účtovný denník máte k dispozícii veľké množstvo tlačových zostáv. Medzi najčastejšie používané patrí Účtovný denník, Hlavná kniha, Kniha podsúvahových účtov, Pohyb na účtoch, Obratová predvaha alebo Obraty účtov.

K dispozícii sú tiež v časti Výkazy tlačivá Účtovná závierka PÚ (UZPOD)Účtovná závierka PÚ (UZMUJ). Tieto zostavy úplne zodpovedajú úradným tlačivám, po vytlačení ich môžete rovno odovzdať na finančnú správu. Výkaz účtovnej závierky UZPOD (malé, veľké účtovné jednotky) je možné vyexportovať do FDF i v anglickom a nemeckom jazyku. Vybranú jazykovú verziu môžete po otvorení a vyplnení údajmi následne prostredníctvom povelu Súbor/Uložiť ako uložiť do PDF.